Leveringen - 488059-2020

16/10/2020    S202

România-Cluj-Napoca: Dispozitive pentru blocul operator

2020/S 202-488059

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca
Număr naţional de înregistrare: 4288047
Adresă: Str. Victor Babeș nr. 8
Localitate: Cluj-Napoca
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 400012
Țară: România
Persoană de contact: Birou produse aprovizionare gestionări
E-mail: nalbu@umfcluj.ro
Telefon: +40 264597256
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.umfcluj.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100105093
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Educație

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Lot 1 – turn laparoscopie 4K-UHD, lot 2 – turn laparoscopie urologică 4K 3D

Număr de referinţă: 47-2020
II.1.2)Cod CPV principal
33162100 Dispozitive pentru blocul operator
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

— Lot 1 – turn laparoscopie 4K-UHD; vand caracteristicile detaliate in caietul de sarcini;

— Lot 2 – turn laparoscopie urologică 4K 3D, avand caracteristicile detaliate in caietul de sarcini.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15.

Autoritatea contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 10-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 009 000.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 2
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 2
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Turn laparoscopie 4K-UHD

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33162100 Dispozitive pentru blocul operator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Disicplina Chirurgie V, Str. Tabacarilor, Cluj-Napoca.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Turn laparoscopie 4K-UHD; avand caracteristicile specificate in caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 447 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 15
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

În situatia în care pe primul loc se claseaza doua sau mai multe oferte cu acelasi pret, comisia va solicita clarficiari prin intermediul facilitatilor SICAP, încarcarea de catre ofertantii în cauza a unor documente ce vor contine o noua propunere financiara.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Turn laparoscopie urologică 4K 3D

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33162100 Dispozitive pentru blocul operator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Disicplina Urologie, Str. Tabacarilor, Cluj-Napoca.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Turn laparoscopie urologica 4K 3D; avand caracteristicile specificate in caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 562 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 15
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

În situatia în care pe primul loc se claseaza doua sau mai multe oferte cu acelasi pret, comisia va solicita clarficiari prin intermediul facilitatilor SICAP, încarcarea de catre ofertantii în cauza a unor documente ce vor contine o noua propunere financiara.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate.

III.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului.

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: candidatii/ofertantii/tertii sustinatori/subcontractantii vor dovedi neincadrarea in prevederile art. 164/Legea 98/2016, art. 165/Legea 98/2016, art. 167/Legea 98/2016, modalitatea de indeplinire fiind prezentarea DUAE cf. art. 193/alin. (1)/Legea 98/2016.

Candidatii/ofertantii/tertii sustinatori/subcontractantii vor depune odata cu DUAE o declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea 98/2016.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primul loc in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Documente justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt:

1. certificat de atestare fiscala privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidate de stat, la momentul prezentarii;

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor care au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul contatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3. dupa caz, documente care sa se demonstreze faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:

— prof. univ. dr. Anca-Dana Buzoianu, rector;

— prof. univ. dr. Carmen-Mihaela Mihu, prorector;

— prof. dr. Mihaela-Felicia Băciuţ, prorector;

— prof. dr. Daniel Mureşan, prorector;

— prof. dr. Radu-Nicolaie Oprean, prorector;

— conf. dr. George Calin Dindelegan, prorector;

— prof. dr. Nadim Al Hajjar, director interimar CSUD;

— prof. dr. Şoimiţa Mihaela Suciu, decan Facultatea de Medicină;

— conf. dr. Cristian-Mihail Dinu, decan Facultatea de Medicină Dentară;

— prof. dr. Gianina Cristina Crişan, decan Facultatea de Farmacie;

— director general administrativ, ec. Valentin-Mihai Mudura;

— director Directia social-administrativa, ec. Liviu Lazea;

— CFP, ec. Aurica Florentina Andreca;

— director economic interimar Ramona-Persida Gherasim;

— sef Serviciul achizitii publice, ing. Nicoleta Albu;

— sef Birou produse/aprovizionare/gestionari, ec. Olimpia Maria Butnar;

— sef Birou contabilitate, ec. Roxana Mihaela Bujor;

— sef Birou financiar, ec. Ana Florina Opris;

— sef Serviciul oficiu juridic Loredana Iulia Szakacs;

— administrator patrimoniu, ing. Ioan Budai;

— sef Serviciul aparatura si material didactic, ing. Liviu Chirila.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei de îndeplinire: completare DUAE, urmând ca documentul justificativ, respectiv certificatul ONRC sau pentru ofertantii straini, documentul echivalent emis în tara de rezidenta, sa fie prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

DUAE constă într-o declaraţie pe propria răspundere a operatorilor economici, care prezintă dovezi preliminare şi înlocuieşte certificatele eliberate de autorităţile publice sau de părţi terţe. Acest document este o declaraţie oficială a operatorului economic potrivit căreia acesta nu se află într-una dintre situaţiile în care operatorii economici sunt sau pot fi excluşi, îndeplineşte criteriile de selecţie relevante şi dacă este cazul, respectă regulile şi criteriile obiective care au fost stabilite în scopul limitării numărului de candidaţi calificaţi care urmează să fie invitaţi să participe. DUAE va fi completat in mod direct in SICAP de toti participantii din formula de participare (ofertant unic, membru al asocierii, subcontractant, tert sustinator).

Se va depune si DUAE in format .pdf (pentru fiecare participant din formula de participare), semnat cu semnatura electronica extinsa bazat pe un certificat digital si va fi incarcat in cadrul sectiunii „Documente de calificare” din SICAP.

Ofertele din cadrul licitaţiei deschise şi licitaţiei restrânse, din cadrul negocierii competitive, al procedurii de dialog competitiv sau al parteneriatelor pentru inovare trebuie să fie însoţite de un DUAE completat de operatorii economici pentru a furniza informaţiile solicitate. Cu excepţia anumitor contracte bazate pe acorduri-cadru, ofertantul căruia se intenţionează să îi fie atribuit contractul va trebui să furnizeze certificate şi documente justificative actualizate.

Autoritatea/entitatea contractantă poate cere oricărui ofertant, în orice moment în cursul procedurii, să depună toate sau o parte dintre certificatele şi documentele justificative solicitate atunci când acest lucru este necesar pentru a asigura desfăşurarea corespunzătoare a procedurii.

Operatorii economici pot fi excluşi din procedura de achiziţii publice sau pot fi urmăriţi în justiţie în temeiul legislaţiei naţionale în cazuri grave de declaraţii false atunci când au completat DUAE sau în general, atunci când au furnizat informaţiile solicitate pentru verificarea absenţei motivelor de excludere sau a îndeplinirii criteriilor de selecţie ori în cazul în care nu au divulgat aceste informaţii sau nu au fost în măsură să prezinte documentele justificative.

Operatorii economici pot reutiliza informaţiile care au fost furnizate într-un DUAE deja utilizat într-o procedură de achiziţii publice precedentă, cu condiţia ca informaţiile să rămână corecte şi să fie în continuare pertinente. Acest lucru se poate realiza cel mai uşor prin introducerea informaţiilor în noul DUAE folosind funcţionalităţile adecvate care sunt furnizate în acest sens în cadrul serviciului electronic pentru DUAE.

Astfel cum s-a precizat anterior, DUAE constă într-o declaraţie oficială a operatorului economic, potrivit căreia nu se aplică motivele relevante de excludere, sunt îndeplinite criteriile de selecţie relevante şi vor fi furnizate informaţiile relevante solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă.

Pe lângă acestea, DUAE identifică autoritatea publică/sectorială sau partea terţă responsabilă de întocmirea documentelor justificative şi conţine o declaraţie oficială care atestă că operatorul economic va putea să furnizeze, la cerere şi fără întârziere, documentele justificative respective.

Autoritatea/entitatea contractantă poate alege să limiteze informaţiile solicitate cu privire la criteriile de selecţie la o singură întrebare şi anume dacă da sau nu, operatorii economici îndeplinesc toate criteriile de selecţie impuse. Deşi se pot solicita ulterior informaţii şi/sau documente suplimentare, trebuie avut grijă să se evite impunerea unei sarcini administrative excesive asupra operatorilor economici prin solicitări sistematice de certificate sau alte forme de documente justificative din partea tuturor participanţilor la o anumită procedură de achiziţii publice/sectorială sau prin practici care constau în identificarea în mod discriminatoriu a operatorilor economici cărora li se solicită să furnizeze astfel de documente.

Obligaţiile autorităţii/entităţii contractante de a obţine documentele în cauză direct prin accesarea unei baze de date naţionale din orice stat membru, disponibilă în mod gratuit, se aplică şi în cazul în care informaţiile solicitate iniţial cu privire la criteriile de selecţie au fost limitate la un răspuns de tip da sau nu. Prin urmare, în cazul în care sunt solicitate astfel de documente electronice, operatorii economici vor furniza autorităţii/entităţii contractante informaţiile necesare pentru a obţine documentele în cauză în momentul verificării criteriilor de selecţie, mai degrabă decât direct în DUAE.

În cazul în care un extras din registrul pertinent, cum ar fi cazierul judiciar, poate fi consultat de către autoritatea/entitatea contractantă în format electronic, operatorul economic poate preciza unde pot fi găsite informaţiile (şi anume denumirea arhivei, adresa de internet, identificarea dosarului sau a registrului etc.), astfel încât autoritatea/entitatea contractantă să poate extrage aceste informaţii. Prin indicarea acestor informaţii, operatorul economic îşi exprimă acordul că autoritatea/entitatea contractantă poate obţine documentele relevante în conformitate cu normele naţionale privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în special a categoriilor speciale de date, cum ar fi cele privind infracţiunile, condamnările penale sau măsurile de securitate.

Operatorii economici care sunt înscrişi pe listele oficiale de operatori economici autorizaţi sau care deţin un certificat relevant eliberat de organisme de drept public sau privat pot să transmită autorităţii/entităţii contractante certificatul de înscriere eliberat de autoritatea competentă sau certificatul eliberat de organismul de certificare competent.

Un operator economic care participă pe cont propriu şi care nu se bazează pe capacităţile altor entităţi pentru a îndeplini criteriile de selecţie, trebuie să completeze un singur DUAE.

Un operator economic care participă pe cont propriu, dar se bazează pe capacităţile uneia sau mai multor altor entităţi trebuie să se asig […] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Proportia de subcontractare. Cerinta nr. 1. Declaratie privind lista cu subcontractantii si specializarea acestora.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Cerinta nr. 1. Declaratie privind lista cu subcontractantii si specializarea acestora. Modalitatea de indeplinire: completarea DUAE, cf. art. 193/alin. (1)/Legea 98/2016. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 16/11/2020
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 16/02/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 16/11/2020
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

În situatia în care pe primul loc se claseaza doua sau mai multe oferte cu acelasi pret, comisia va solicita clarficiari prin intermediul facilitatilor SEAP, încarcarea de catre ofertantii în cauza a unor documente ce vor contine o noua propunere financiara.

Se recomanda citirea cu atentie a documentelor atasate, precum si documentul cu denumirea de „Instructiuni” pentru a se intocmi oferta in conformitate cu cerintele si necesitatile autoritatii contractante.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Conform prevederilor art. 8 din Legea nr. 101 din 2016.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” – Oficiul juridic
Adresă: Str. Victor Babeș nr. 8
Localitate: Cluj-Napoca
Cod poștal: 400012
Țară: România
E-mail: Loredana.Szakacs@umfcluj.ro
Telefon: +40 264597256
Adresă internet: www.umfcluj.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
13/10/2020