Leveringen - 488102-2020

16/10/2020    S202

Polen-Lublin: Diverse medische instrumenten en producten

2020/S 202-488102

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
Postadres: ul. Staszica 16
Plaats: Lublin
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 20-081
Land: Polen
Contactpersoon: Dagmara Samuła
E-mail: dsamula@spsk1.lublin.pl
Telefoon: +48 815344610
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://portal.smartpzp.pl/spsk1
Adres van het kopersprofiel: https://portal.smartpzp.pl/spsk1
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://portal.smartpzp.pl/spsk1
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: SPSK1, ul. Staszica 16, Lublin, Dział ds. Zamówień Publicznych
Nationaal identificatienummer: PL
Postadres: ul. Staszica 16
Plaats: Lublin
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 20-081
Land: Polen
Contactpersoon: Dagmara Samuła
E-mail: dsamula@spsk1.lublin.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://portal.smartpzp.pl/spsk1
Adres van het kopersprofiel: https://portal.smartpzp.pl/spsk1
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://portal.smartpzp.pl/spsk1
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa specjalistycznych wyrobów medycznych stosowanych w Klinice Chirurgii Onkologicznej

Referentienummer: EO/LA-M-2722/LXXV/20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33190000 Diverse medische instrumenten en producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiot zamówienia stanowi: dostawa specjalistycznych wyrobów medycznych stosowanych w Klinice Chirurgii Onkologicznej, którego szczegółowy opis i zakres zawarto w Załącznikach nr 1, 2, 3 do SIWZ.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Termin ważności dostarczanego asortymentu musi wynosić – min. 12 miesięcy licząc od daty dostawy towaru do siedziby Zamawiającego.

Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przez wykonawcę przedmiot zamówienia posiadał wszelkie wymagane prawem dopuszczenia do stosowania, pozwolenia, atesty, certyfikaty.

Zamawiający wymaga aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał następujące warunki:

a) pakowany oddzielnie (pojedynczo);

b) na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, że jest to produkt sterylny jednorazowego użytku lub biologicznie czysty jednorazowego użytku;

c) każde pojedyncze opakowanie musi zawierać opis w języku polskim.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie 1

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33190000 Diverse medische instrumenten en producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kl. Chir. Onkologii SPSK nr 1 w Lublinie

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Jednorazowy zestaw drenów doprowadzających, odprowadzających i rezerwuar płynu do systemu chemioterapii dootrzewnowej w hipertermii SunChip. – 60 zestawów

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie 2

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33190000 Diverse medische instrumenten en producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kl. Chir. Onkologii SPSK Nr 1 w Lublinie

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Wydłużone elektrody monopolarne, sterylne, jednorazowego użytku z powlekanym ostrzem przeznaczone do zabiegów operacyjnych, kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem do diatermii VALLEYLAB FT10. Całkowita długość: 10,16 cm (4 cale), długość robocza: 2,54 cm (1 cal). Op. a 50 szt. 5 op.

Wydłużone elektrody monopolarne, sterylne, jednorazowego użytku z powlekanym ostrzem przeznaczone do zabiegów operacyjnych, kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem do diatermii VALLEYLAB FT10. Całkowita długość: 16,51 cm (6,5 cala), długość robocza: 2,54 cm (1 cal). Op. a 50 szt. 5 op.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie 3

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33190000 Diverse medische instrumenten en producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kl. Chir. Onkologii SPSK nr 1 w Lublinie

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dren rozgałęźny 23 kHz kompatybilny z ultradźwiękowym, chirurgicznym, magnetostrykcyjnym aspiratorem tkankowym CUSA EXCEL przeznaczonym do selektywnego usuwania tkanek patologicznych, op. 6 szt. 8 op.

Klucz jednorazowy do CUSA EXCEL 23 kHZ, op. 6 szt. 12 op.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Umowa wykonywana będzie w okresie 12 miesięcy, licząc od daty jej zawarcia.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/11/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 24/11/2020
Plaatselijke tijd: 09:30
Plaats:

Dział Zamówień Publicznych SPSK nr 1 w Lublinie

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Komisja Przetargowa wyznaczona przez Kierownika Zamawiającego. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informację, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1. Europejski dokument zamówienia (dalej JEDZ) 5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń

i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;

e) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

f) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

g) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;

h) Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające, spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego złożone na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp:

— katalogi 6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

1. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są wnieść wadium w wysokości:

— zadanie 1 – 5 000,00 PLN,

— zadanie 2 – 240,00 PLN,

— zadanie 3 – 500,00 PLN.

10. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie (zwany dalej „Szpitalem”), adres: ul. Stanisława Staszica 16, 20-081 Lublin, telefon +48 815323935, e-mail: sekretariat@spsk1.lublin.pl;

b) szpital powołał inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Dane kontaktowe: tel. +48 815349748, e-mail: iod@spsk1.lublin.pl;

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes UZP
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: sekretariat@uzp.gov.pl
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

I. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy i uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku Naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

II. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.

III. Odwołanie

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub wyższa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności określonych w art. 182 ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. IV. Terminy do wniesienia odwołania

1. Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie;

2. albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się: w przypadku zamówień, których wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

V. Skarga do sądu

1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis Przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 – Prawo pocztowe (Dz.U. 2017 poz. 1481 z późn. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020