Leveringen - 488118-2020

16/10/2020    S202

Polen-Warschau: Medische verbruiksartikelen

2020/S 202-488118

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
Postadres: ul. Krasińskiego 54/56
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 01-755
Land: Polen
Contactpersoon: Beata Stoś
E-mail: przetargi@wiml.waw.pl
Telefoon: +48 261852309
Fax: +48 261852715
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.wiml.waw.pl
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa materiałów i wyrobów medycznych.

Referentienummer: 16/ZP/20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część nr 1 – Igły i zestawy do znieczuleń

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część nr 2 – Materiały opatrunkowe

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
33141110 Verband
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część nr 3 – Materiały opatrunkowe

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
33141110 Verband
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część nr 4 – Materiały medyczne

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część nr 5 – Zamknięty system do pobierania krwi w technice próżniowej oraz mikroprobówki

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
33141300 Venapunctie, instrumenten voor bloedafname
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część nr 6 – Wymazówki transportowe

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
33192500 Reageerbuisjes
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 18
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część nr 7 – Rękawice chirurgiczne i diagnostyczne

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
33141420 Operatiehandschoenen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część nr 8 – Rękawice diagnostyczne

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
33141420 Operatiehandschoenen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020