Leveringen - 488130-2020

16/10/2020    S202

Italië-Campobasso: Producten voor parenterale voeding

2020/S 202-488130

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Regione Molise — servizio centrale unica di committenza
Postadres: via XXIV Maggio 130
Plaats: Campobasso
NUTS-code: ITF22 Campobasso
Postcode: 86100
Land: Italië
Contactpersoon: vedi sezione VI.3) Informazioni complementari
E-mail: regionemolise@cert.regione.molise.it
Telefoon: +39 0874429810
Fax: +39 0874429845
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.regione.molise.it
Adres van het kopersprofiel: http://www.regione.molise.it
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fornitura a domicilio di prodotti e servizi per la nutrizione parenterale domiciliare (NPD). CIG: 8455236978

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33692200 Producten voor parenterale voeding
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 264 500.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITF2 Molise
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 264 500.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

La durata della fornitura è stabilita in anni 3 (tre) a partire dalla data di stipula del contratto, con possibilità di rinnovo per ulteriori anni 2 (due). L'importo annuale a base di gara è pari a 452 900,00 EUR.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/11/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Italiaans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020