Leveringen - 488138-2020

16/10/2020    S202

Polska-Inowrocław: Paliwo do silników diesla (EN 590)

2020/S 202-488138

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Ks. P. Wawrzyniaka 33
Miejscowość: Inowrocław
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 88-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Katulski
E-mail: logistyka@mpk.inowroclaw.pl
Tel.: +48 523576068
Faks: +48 523576060
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mpk.inowroclaw.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.mpk.inowroclaw.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka prawa handlowego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: regularne przewozy miejskie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sukcesywne dostawy oleju napędowego

Numer referencyjny: 04/ZL/2020
II.1.2)Główny kod CPV
09134220 Paliwo do silników diesla (EN 590)
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Sukcesywne dostarczanie oleju napędowego wielosezonowego (spełniającego wymogi obowiązującej normy: (PN-EN 590+A1:2017-06) w ilości do 800 000 l (słownie: osiemset tysięcy litrów), w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 r. wg wspólnego słownika zamówień nr 09134220-5 do Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o. o. w Inowrocławiu (Zamawiającego). Dostawy miesięczne oleju napędowego do stacji paliw Zamawiającego wynosić będą do 67 000 l (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy litrów). Średnia wielkość jednorazowej dostawy dostarczonej do magazynu Zamawiającego wynosić będzie 20 000 l (słownie: dwadzieścia tysięcy litrów), a minimalna jednorazowa dostawa dostarczona do stacji paliw Zamawiającego wynosić będzie 16 000 l (słownie szesnaście tysięcy litrów).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL617 Inowrocławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o. o. ul. ks. P. Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Sukcesywne dostarczanie oleju napędowego wielosezonowego (spełniającego wymogi obowiązującej normy: (PN-EN 590+A1:2017-06) w ilości do 800 000 l (słownie: osiemset tysięcy litrów), w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wg wspólnego słownika zamówień nr 09134220-5 do Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o. o. w Inowrocławiu (Zamawiającego). Dostawy miesięczne oleju napędowego do stacji paliw Zamawiającego wynosić będą do 67 000 l (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy litrów). Średnia wielkość jednorazowej dostawy dostarczonej do magazynu Zamawiającego wynosić będzie 20 000 l (słownie: dwadzieścia tysięcy litrów), a minimalna jednorazowa dostawa dostarczona do stacji paliw Zamawiającego wynosić będzie 16 000 l (słownie szesnaście tysięcy litrów).

2. Dostawy będą realizowane w zależności od potrzeb, do stacji paliw Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o. o. w Inowrocławiu, położonego w Inowrocławiu, przy ul. ks. P. Wawrzyniaka 33, w godz. od 7.00 do 14.00, w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia. Zamawiający zastrzega możliwość odmowy przyjęcia dostawy zrealizowanej poza godzinami określonymi w zdaniu poprzedzającym.

3. Wykonawca dostarczy przy każdej dostawie świadectwo jakości oleju napędowego wystawione przez akredytowane laboratorium.

4. Autocysterny wyposażone w przepływomierze analogowe muszą być zaplombowane (autocysterny wyposażone w przepływomierze elektroniczne nie muszą być zaplombowane.)

5. Odbioru (przyjęcia) dostawy wg zasad i warunków określonych w umowie dokonują upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, którzy z czynności sporządzają protokół dostawy wg wzoru zgodnego z załącznikiem nr 3 do wzoru umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość pobrania próbki oleju napędowego z każdej dostawy, przed zlaniem oleju napędowego do zbiorników Zamawiającego w celu dokonania analizy dostarczonego paliwa w laboratorium posiadającym uprawnienia do dokonywania takich analiz.

6. Podstawą wystawienia faktury VAT będą ilości oleju napędowego zgodne z protokołem dostawy, przy czym pomiar paliwa odbywał się będzie za pomocą urządzeń firmy Veeder-Root typu 846361-314 zamontowanych w zbiornikach Zamawiającego, oznaczonych numerem 2 i 4. Ilość nie będzie kompensowana do temperatury referencyjnej 15o C. W przypadku obligatoryjnego wprowadzenia powszechnego obowiązku kompensowania objętości do temperatury 15oC Zamawiający będzie realizować ten obowiązek z mocy prawa przy czym Zamawiający i Wykonawca wprowadzą do umowy stosowne zmiany w tym zakresie.

7. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych oraz wariantowych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1) oświadczenie w formie dokumentu JEDZ o spełnieniu warunków na podstawie przepisu art. 25a ust. 1 i 2 Pzp oraz rozdziału III ust.1 niniejszej Specyfikacji – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ – aktualne na dzień składania ofert;

2) aktualną koncesję na obrót paliwami płynnymi;

3) odpis z właściwego rejestru, lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

4) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5)zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1) posiadają środki finansowe (lub zdolność kredytową) w wysokości co najmniej: 300 000,00 PLN (trzysta tysięcy złotych 00/100). Spełnienie tego warunku zostanie ocenione na podstawie złożonej informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową;

2) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

5) wykaz minimum dwóch dostaw wykonanych przez Wykonawcę i odpowiadających swoim rodzajem i zakresem przedmiotowi zamówienia tj: dostawie oleju napędowego, o wartości nie mniejszej niż w przedstawionej ofercie, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane wraz z dowodami czy zostały wykonane należycie, zgodnie z postanowieniami rozdziału III ust. 1 pkt 1 d niniejszej specyfikacji.

6) Wykonawca musi przedstawić wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia autocystern – pojazdów przystosowanych i uprawnionych do transportu paliw ciekłych – oleju napędowego, jakimi Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował, wykaz powinien zawierać następujące dane: markę pojazdu, nr rejestracyjny, pojemność zbiorników oraz informację czy pojazd jest pojazdem własnym Wykonawcy czy Podwykonawcy.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Zapłata za dostarczone dostawy następować będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, każdorazowo na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT, w terminie 30 dni od jej doręczenia Zamawiającemu.

2. Cena winna odnosić się do ceny netto producenta PKN Orlen na dzień dostawy paliwa za 1 000 litrów. W oparciu o jej wysokość ustala się cenę 1 000 litrów oleju napędowego dodając lub odejmując wskaźnik określony w ofercie Wykonawcy

(± PLN). Cena dostawy wynika z iloczynu ceny 1 000 litrów, obliczonej według powyższych zasad i wielokrotności 1 000 litrów w danej dostawie.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/11/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 18/11/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Sala narad Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., ul. ks. P. Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Październik 2021

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

2. Wysokość wadium ustala się na kwotę: 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100).

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach dopuszczonych przez art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

4. Termin wniesienia wadium ustala się do dnia 18 listopada 2020 r. do godziny 10.00.

5. Wadium wniesione w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy numer:

Bank Polska Kasa Opieki S.A.

I oddział Inowrocław

76124011961111000013417361

6. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna Wykonawca wnosi w oryginale w postaci elektronicznej tj. dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób uprawnionych do jego wystawienia tj. wystawcę dokumentu.

7. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z regulacjami ustawy – Pzp.

8. Wnosząc wadium w pieniądzu, oferent jest obowiązany podać Zamawiającemu numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot wadium.

9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia i zabezpieczenie należytego wykonania umowy (znwu):

1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z art. 147 i 150 ustawy Pzp, w wysokości 3 % całkowitej wartości zamówienia (brutto) określonej w ofercie złożonej przez Wykonawcę

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wniesione najpóźniej w dniu podpisania umowy i będzie służyło do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet znwu.

6. Jeżeli znwu wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/10/2020