Leveringen - 488177-2020

16/10/2020    S202

Duitsland-Altötting: Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging

2020/S 202-488177

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: InnKlinikum Altötting und Mühldorf
Postadres: Vinzenz-von-Paul-Str. 10
Plaats: Altötting
NUTS-code: DE214 Altötting
Postcode: 84503
Land: Duitsland
E-mail: controlling@hsp-projekt.de
Telefoon: +49 8631/1666320
Fax: +49 8631/1666310
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.deutsche-evergabe.de
Adres van het kopersprofiel: www.deutsche-evergabe.de
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Erweiterung InnKlinikum Altötting — Neubau Nord — 207_1-5125-01 Monitoring OP

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33000000 Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
33195100 Monitoren
33195110 Ademhalingsmonitoren
33195200 Centraal bewakingsstation
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE214 Altötting
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 22/03/2021
Einde: 30/04/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020