Leveringen - 488184-2020

16/10/2020    S202

Polen-Warschau: Software en informatiesystemen

2020/S 202-488184

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Narodowy Bank Polski
Postadres: Świętokrzyska 11/21
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 00-919
Land: Polen
Contactpersoon: Dariusz Szczepański
E-mail: DKRZ-WPI1@nbp.pl
Telefoon: +48 221852359
Fax: +48 221851211
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.nbp.pl
Adres van het kopersprofiel: https://e-zamowienia.nbp.pl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://oneplace.marketplanet.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://oneplace.marketplanet.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: polityka pieniężna

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Subskrypcje dla systemów i oprogramowania narzędziowego

Referentienummer: SEZ/DKRZ-WPI1-DS-241-0220/DIT/20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000 Software en informatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1.1. udzielenie albo zapewnienie udzielenia przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego następujących subskrypcji:

a) nowe subskrypcje:

— Red Hat Enterprise Linux Extended Life Cycle Support (Unlimited Guests),

— Red Hat Enterprise Linux Extended Life Cycle Support (Physical or Virtual Nodes),

— Red Hat Enterprise Linux for Power, LE with Smart Management, Standard (4 Cores, Up to 4 LPARs),

— Red Hat Ansible Automation, Standard (100 Managed Nodes),

— Oracle Linux Premier Limited Support,

— Oracle Linux Premier Support;

b) wymagające odnowienia subskrypcje:

— Red Hat Enterprise Linux Server with Smart Management Standard (Physicial or Virtual Nodes) – identyfikator w systemie producenta: Subscription Number: 4837372,

— Red Hat Enterprise Linux Server with Smart Management Standard (Physical or Virtual Nodes) – identyfikator w systemie producenta: Subscription Number: 4837365,

— Red Hat Enterprise Linux with Smart Virtualization and Management Premium (2-sockets) – identyfikator w systemie producenta: Subscription Number: 4931332;

1.2. zapewnienie (w ramach subskrypcji) świadczenia przez producenta wsparcia dla oprogramowania, polegającego na zapewnieniu Zamawiającemu, co najmniej prawa do:

a) pobierania ze stron producenta oprogramowania i aktywowania bieżącej, pełnej wersji oprogramowania,

b) bezpłatnego dostępu do aktualizacji oprogramowania,

c) dostępu do wsparcia technicznego realizowanego przez producenta oprogramowania,

d) dostępu do obszaru zarezerwowanego tylko dla zarejestrowanych użytkowników i innych powiązanych zasobów;

1.3. zapewnienie 36-miesięcznego wsparcia producenta oprogramowania dla licencji dotychczas wykorzystywanych przez Zamawiającego, świadczone z zachowaniem ciągłości na zasadach określonych we wzorze umowy.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i zasady realizacji zamówienia określone są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 660 975.61 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ośrodek komputerowy Zamawiającego znajdujący się w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 11/21.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1.1. udzielenie albo zapewnienie udzielenia przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego następujących subskrypcji:

a) nowe subskrypcje:

— Red Hat Enterprise Linux Extended Life Cycle Support (Unlimited Guests),

— Red Hat Enterprise Linux Extended Life Cycle Support (Physical or Virtual Nodes),

— Red Hat Enterprise Linux for Power, LE with Smart Management, Standard (4 Cores, Up to 4 LPARs),

— Red Hat Ansible Automation, Standard (100 Managed Nodes),

— Oracle Linux Premier Limited Support,

— Oracle Linux Premier Support;

b) wymagające odnowienia subskrypcje:

— Red Hat Enterprise Linux Server with Smart Management Standard (Physicial or Virtual Nodes) – identyfikator w systemie producenta: Subscription Number: 4837372,

— Red Hat Enterprise Linux Server with Smart Management Standard (Physical or Virtual Nodes) – identyfikator w systemie producenta: Subscription Number: 4837365,

— Red Hat Enterprise Linux with Smart Virtualization and Management Premium (2-sockets) – identyfikator w systemie producenta: Subscription Number: 4931332;

1.2. zapewnienie (w ramach subskrypcji) świadczenia przez producenta wsparcia dla oprogramowania, polegającego na zapewnieniu Zamawiającemu, co najmniej prawa do:

a) pobierania ze stron producenta oprogramowania i aktywowania bieżącej, pełnej wersji oprogramowania,

b) bezpłatnego dostępu do aktualizacji oprogramowania,

c) dostępu do wsparcia technicznego realizowanego przez producenta oprogramowania,

d) dostępu do obszaru zarezerwowanego tylko dla zarejestrowanych użytkowników i innych powiązanych zasobów;

1.3. zapewnienie 36-miesięcznego wsparcia producenta oprogramowania dla licencji dotychczas wykorzystywanych przez Zamawiającego, świadczone z zachowaniem ciągłości na zasadach określonych we wzorze umowy.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i zasady realizacji zamówienia określone są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 660 975.61 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 37
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający nie ustala warunków w tym zakresie.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie ustala warunków w tym zakresie.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie ustala warunków w tym zakresie.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i zasady realizacji zamówienia określone są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Zamówienie zostało opublikowane we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym nr 2020/S 010-018838 z 15.1.2020 i zostało zamieszczone w profilu nabywcy na co najmniej 35 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, co stosownie do art. 43 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych umożliwia skrócenie terminu składania ofert.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 010-018838
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 04/11/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 04/11/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:

Sesja otwarcia ofert odbędzie się w sieci Internet.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia.

Instrukcja wejścia na sesję otwarcia ofert w Internecie została zawarta w rozdziale 15 SIWZ.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Wykonawca jest związany oferta przez okres 60 dni.

2. Zamawiający ustala wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości 15 000,00 PLN (słownie złotych: piętnaście tysięcy i 00/100). Szczegółowe informacje w sprawie wadium zawarte są w SIWZ.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy z 29.1.2004 – Prawo zamówień publiczne (Dz.U. 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) zwane dalej ustawą.

4. O udzielnie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy.

5. Dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Zamawiający żąda:

1) oświadczeń i dokumentów, o których mowa w par. 5 pkt 1, 4, 5 i 6 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie dokumentów;

2) oświadczenia, o którym mowa w par. 5 pkt 10 rozporządzenia w sprawie dokumentów;

3) dokumentów i oświadczeń, o których mowa w par. 7 i 8 rozporządzenia w sprawie dokumentów.

6. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej i jest realizowana za pomocą Platformy Zakupowej NBP pod adresem: (https://oneplace.marketpalnet.pl)

7. Zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ określił instrukcję obsługi (korzystania) platformy zakupowej NBP na portalu Oneplace w zakresie niezbędnym do używania środków komunikacji elektronicznej pomiędzy Zamawiającym oraz Wykonawcami.

8. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury postępowania, o której mowa w art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych.

9. Do oferty należy dołączyć aktualny jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ). Informacje dotycząca sporządzenia JEDZ zawiera SIWZ.

10. Szczegółowe terminy wykonania przedmiotu zamówienia określone są we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Internetadres: www.uzp.gov/kio
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania:

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale VI ustawy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020