Leveringen - 488192-2020

16/10/2020    S202

Polen-Stargard: Dieselolie

2020/S 202-488192

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o.
Postadres: ul. Składowa 1
Plaats: Stargard
NUTS-code: PL428 Szczeciński
Postcode: 73-110
Land: Polen
Contactpersoon: Krzysztof Dybała, Marek Jarmoluk, Sławomir Lewandowski
E-mail: mpk@mpkstargard.pl
Telefoon: +48 915732213
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.mpkstargard.pl
Adres van het kopersprofiel: www.platformazakupowa.pl/pn/mpkstargard
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Postadres: ul. Okrzei 6
Plaats: Stargard
NUTS-code: PL42 Zachodniopomorskie
Postcode: 73-110
Land: Polen
E-mail: mpgk@mpgk.stargard.pl
Telefoon: +48 915111274
Fax: +48 915772128
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.mpgk.stargard.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Postadres: ul. Struga 29
Plaats: Stargard
NUTS-code: PL42 Zachodniopomorskie
Postcode: 73-110
Land: Polen
E-mail: biuro@tbs.stargard.pl
Telefoon: +48 915784750
Fax: +48 915771535
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.tbs.stargard.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.
Postadres: ul. Bogusława IV 15
Plaats: Stargard
NUTS-code: PL42 Zachodniopomorskie
Postcode: 73-110
Land: Polen
E-mail: biuro@zzo.stargard.pl
Telefoon: +48 915733536
Fax: +48 915733536
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.zzo.stargard.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Postadres: ul. Nasienna 6
Plaats: Stargard
NUTS-code: PL42 Zachodniopomorskie
Postcode: 73-110
Land: Polen
E-mail: pec@pec.stargard.pl
Telefoon: +48 915788400
Fax: +48 915788452
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.pec.stargard.pl
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:

Tak

I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.platformazakupowa.pl/pn/mpkstargard
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.platformazakupowa.pl/pn/mpkstargard
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawy oleju napędowego

Referentienummer: ZP-1/2021
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09134100 Dieselolie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia są: „Dostawy oleju napędowego” w zależności od temperatury otoczenia (okresu) odpowiednio:

• letniego,

• przejściowego,

• zimowego,

Spełniającego wymogi normy PN-EN 590+A1:2017-06 „Paliwa do pojazdów samochodowych – Oleje napędowe – Wymagania i metody badań” oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1680), o parametrach odpowiadających podanym w poniższej tabeli. Przy czym wymagania zawarte w Rozporządzeniu są nadrzędne w stosunku do normy PN-EN PN-EN 590+A1:2017-06.

2. Całkowita wielkość zamówienia podstawowego: 1 564 m3, określona w rzeczywistych warunkach temperaturowych.

2.1 Prawo opcji: największy możliwy zakres zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji wynosi 2 033 m3.

2.2 Prawa opcji: zmniejszenie do 20 % ilości zamówienia podstawowego w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, a w przypadkach wyjątkowych mających charakter siły wyższej do 50 %.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL42 Zachodniopomorskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miejscem realizacji zamówienia jest:

— stacja paliw Stargard, ul. Składowa 1 – 91 % dostaw,

— stacja paliw Stargard, ul. Nasienna 6 – 1 % dostaw,

— stacja paliw składowisko odpadów w Łęczycy – 8 % dostaw.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa oleju napędowego” odpowiednio:

— letniego,

— przejściowego,

— zimowego.

Spełniającego wymogi normy PN-EN 590+A1:2017-06 „Paliwa do pojazdów samochodowych – Oleje napędowe – Wymagania i metody badań” oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1680), o parametrach odpowiadających podanym w poniższej tabeli. Przy czym wymagania zawarte w rozporządzeniu są nadrzędne w stosunku do normy PN-EN PN-EN 590+A1:2017-06.

2. Całkowita wielkość zamówienia podstawowego: 1 564 m3 ON, określona w rzeczywistych warunkach temperaturowych.

2.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu paliwa w ilościach odbiegających od podanych wielkości, przy zachowaniu opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych w zależności od rzeczywistych potrzeb MPK, MPGK, STBS, ZZO i PEC.

2.2. Prawo opcji: Zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na zwiększeniu podstawowego zakresu zamówienia, tj. ilości dostawy oleju napędowego w ramach realizowanego zamówienia. Największy możliwy zakres zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji wynosi 2 033 m3 ON. Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie umożliwić Zamawiającemu zakup dodatkowych ilości paliwa na takich samych zasadach, jak dostawy objęte zamówieniem podstawowym.

2.3. Prawo opcji: Zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na zmniejszeniu do 20 % ilości zamówienia podstawowego w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, a w przypadkach wyjątkowych mających charakter siły wyższej, jak np: epidemii, pandemii, wojny, zmniejszenie ilości kupowanego oleju napędowego do 50 %.

2.4. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze.

2.5. W przypadku skorzystania z prawa opcji, zmiany umowy lub zawarcie umowy odrębnej nie będą wymagane. Zamawiający złoży na tą okoliczność stosowne oświadczenie.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

2. Całkowita wielkość zamówienia podstawowego: 1 564 m3 ON, określona w rzeczywistych warunkach temperaturowych.

2.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu paliwa w ilościach odbiegających od podanych wielkości, przy zachowaniu opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych w zależności od rzeczywistych potrzeb MPK, MPGK, STBS, ZZO i PEC.

2.2. Prawo opcji: Zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na zwiększeniu podstawowego zakresu zamówienia, tj. ilości dostawy oleju napędowego w ramach realizowanego zamówienia. Największy możliwy zakres zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji wynosi 2 033 m3 ON. Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie umożliwić Zamawiającemu zakup dodatkowych ilości paliwa na takich samych zasadach, jak dostawy objęte zamówieniem podstawowym.

2.3. Prawo opcji: Zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na zmniejszeniu do 20 % ilości zamówienia podstawowego w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, a w przypadkach wyjątkowych mających charakter siły wyższej, jak np: epidemii, pandemii, wojny, zmniejszenie ilości kupowanego oleju napędowego do 50 %.

2.4. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze.

2.5. W przypadku skorzystania z prawa opcji, zmiany umowy lub zawarcie umowy odrębnej nie będą wymagane. Zamawiający złoży na tą okoliczność stosowne oświadczenie.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1–8. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego przez Zamawiającego (sekcja III.1.2 oraz III.1.3), Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert, na wezwanie Zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 10 dni zobowiązany będzie złożyć następujące dokumenty:.

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp;

8) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp;

9) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

W tym zakresie Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia równą co najmniej 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych i 00/100). Warunki zostały określone w SIWZ.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

W tym zakresie Wykonawca musi wykazać:

1, że Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, co najmniej trzech dostaw oleju napędowego, o łącznej ilości nie mniejszej niż 700 m3 każda dostawa oraz dowody potwierdzające, że wymienione dostawy zostały wykonane należycie, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż trzy lata – w tym okresie,

2. kopii aktualnych dokumentów koncesji na obrót paliwami ciekłymi.

Warunki zostały określone w SIWZ.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, aby zawarł umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:15
Plaats:

Stargard, ul. Składowa 1, pok. 108 (1 piętro) sala konferencyjna.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

Październik 2021 roku

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa Pzp. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Na ofertę składają się:

2.1. wypełniony załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy;

2.2. jednolity europejski dokument zamówień;

2.3. kopia dowodu wniesienia wadium;

2.4. pełnomocnictwo osoby (osób) podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, o ile wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.

3. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacje z sesji otwarcia ofert) przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca może złożyć oświadczenie na druku stanowiącym załącznik nr 4 do

SIWZ.

4. Wszystkie wymagane dokumenty i ich formy wskazano w SIWZ.

5. Informacje dotyczące przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów zawarte są w SIWZ.

6. Zamawiający nie dopuszcza i nie wymaga składania ofert wariantowych.

7. Zamawiający:

— nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,

— nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów,

— nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

8. W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, z tym że JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na

formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie, w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

9. W przypadku Wykonawców, którzy ubiegając się o zamówienie, celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegają na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, tj. o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp żaden z tych podmiotów nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1–8 ustawy Pzp.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020