Leveringen - 488192-2020

16/10/2020    S202

Polska-Stargard: Olej napędowy

2020/S 202-488192

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Składowa 1
Miejscowość: Stargard
Kod NUTS: PL428 Szczeciński
Kod pocztowy: 73-110
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Dybała, Marek Jarmoluk, Sławomir Lewandowski
E-mail: mpk@mpkstargard.pl
Tel.: +48 915732213
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mpkstargard.pl
Adres profilu nabywcy: www.platformazakupowa.pl/pn/mpkstargard
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Okrzei 6
Miejscowość: Stargard
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Kod pocztowy: 73-110
Państwo: Polska
E-mail: mpgk@mpgk.stargard.pl
Tel.: +48 915111274
Faks: +48 915772128
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mpgk.stargard.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Struga 29
Miejscowość: Stargard
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Kod pocztowy: 73-110
Państwo: Polska
E-mail: biuro@tbs.stargard.pl
Tel.: +48 915784750
Faks: +48 915771535
Adresy internetowe:
Główny adres: www.tbs.stargard.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Bogusława IV 15
Miejscowość: Stargard
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Kod pocztowy: 73-110
Państwo: Polska
E-mail: biuro@zzo.stargard.pl
Tel.: +48 915733536
Faks: +48 915733536
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zzo.stargard.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Nasienna 6
Miejscowość: Stargard
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Kod pocztowy: 73-110
Państwo: Polska
E-mail: pec@pec.stargard.pl
Tel.: +48 915788400
Faks: +48 915788452
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pec.stargard.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
W przypadku wspólnego zamówienia obejmującego kilka państw – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Tak

I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.platformazakupowa.pl/pn/mpkstargard
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: www.platformazakupowa.pl/pn/mpkstargard
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawy oleju napędowego

Numer referencyjny: ZP-1/2021
II.1.2)Główny kod CPV
09134100 Olej napędowy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia są: „Dostawy oleju napędowego” w zależności od temperatury otoczenia (okresu) odpowiednio:

• letniego,

• przejściowego,

• zimowego,

Spełniającego wymogi normy PN-EN 590+A1:2017-06 „Paliwa do pojazdów samochodowych – Oleje napędowe – Wymagania i metody badań” oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1680), o parametrach odpowiadających podanym w poniższej tabeli. Przy czym wymagania zawarte w Rozporządzeniu są nadrzędne w stosunku do normy PN-EN PN-EN 590+A1:2017-06.

2. Całkowita wielkość zamówienia podstawowego: 1 564 m3, określona w rzeczywistych warunkach temperaturowych.

2.1 Prawo opcji: największy możliwy zakres zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji wynosi 2 033 m3.

2.2 Prawa opcji: zmniejszenie do 20 % ilości zamówienia podstawowego w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, a w przypadkach wyjątkowych mających charakter siły wyższej do 50 %.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji zamówienia jest:

— stacja paliw Stargard, ul. Składowa 1 – 91 % dostaw,

— stacja paliw Stargard, ul. Nasienna 6 – 1 % dostaw,

— stacja paliw składowisko odpadów w Łęczycy – 8 % dostaw.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa oleju napędowego” odpowiednio:

— letniego,

— przejściowego,

— zimowego.

Spełniającego wymogi normy PN-EN 590+A1:2017-06 „Paliwa do pojazdów samochodowych – Oleje napędowe – Wymagania i metody badań” oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1680), o parametrach odpowiadających podanym w poniższej tabeli. Przy czym wymagania zawarte w rozporządzeniu są nadrzędne w stosunku do normy PN-EN PN-EN 590+A1:2017-06.

2. Całkowita wielkość zamówienia podstawowego: 1 564 m3 ON, określona w rzeczywistych warunkach temperaturowych.

2.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu paliwa w ilościach odbiegających od podanych wielkości, przy zachowaniu opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych w zależności od rzeczywistych potrzeb MPK, MPGK, STBS, ZZO i PEC.

2.2. Prawo opcji: Zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na zwiększeniu podstawowego zakresu zamówienia, tj. ilości dostawy oleju napędowego w ramach realizowanego zamówienia. Największy możliwy zakres zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji wynosi 2 033 m3 ON. Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie umożliwić Zamawiającemu zakup dodatkowych ilości paliwa na takich samych zasadach, jak dostawy objęte zamówieniem podstawowym.

2.3. Prawo opcji: Zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na zmniejszeniu do 20 % ilości zamówienia podstawowego w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, a w przypadkach wyjątkowych mających charakter siły wyższej, jak np: epidemii, pandemii, wojny, zmniejszenie ilości kupowanego oleju napędowego do 50 %.

2.4. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze.

2.5. W przypadku skorzystania z prawa opcji, zmiany umowy lub zawarcie umowy odrębnej nie będą wymagane. Zamawiający złoży na tą okoliczność stosowne oświadczenie.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

2. Całkowita wielkość zamówienia podstawowego: 1 564 m3 ON, określona w rzeczywistych warunkach temperaturowych.

2.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu paliwa w ilościach odbiegających od podanych wielkości, przy zachowaniu opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych w zależności od rzeczywistych potrzeb MPK, MPGK, STBS, ZZO i PEC.

2.2. Prawo opcji: Zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na zwiększeniu podstawowego zakresu zamówienia, tj. ilości dostawy oleju napędowego w ramach realizowanego zamówienia. Największy możliwy zakres zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji wynosi 2 033 m3 ON. Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie umożliwić Zamawiającemu zakup dodatkowych ilości paliwa na takich samych zasadach, jak dostawy objęte zamówieniem podstawowym.

2.3. Prawo opcji: Zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na zmniejszeniu do 20 % ilości zamówienia podstawowego w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, a w przypadkach wyjątkowych mających charakter siły wyższej, jak np: epidemii, pandemii, wojny, zmniejszenie ilości kupowanego oleju napędowego do 50 %.

2.4. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze.

2.5. W przypadku skorzystania z prawa opcji, zmiany umowy lub zawarcie umowy odrębnej nie będą wymagane. Zamawiający złoży na tą okoliczność stosowne oświadczenie.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1–8. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego przez Zamawiającego (sekcja III.1.2 oraz III.1.3), Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert, na wezwanie Zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 10 dni zobowiązany będzie złożyć następujące dokumenty:.

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp;

8) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp;

9) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W tym zakresie Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia równą co najmniej 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych i 00/100). Warunki zostały określone w SIWZ.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W tym zakresie Wykonawca musi wykazać:

1, że Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, co najmniej trzech dostaw oleju napędowego, o łącznej ilości nie mniejszej niż 700 m3 każda dostawa oraz dowody potwierdzające, że wymienione dostawy zostały wykonane należycie, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż trzy lata – w tym okresie,

2. kopii aktualnych dokumentów koncesji na obrót paliwami ciekłymi.

Warunki zostały określone w SIWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, aby zawarł umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/11/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/11/2020
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

Stargard, ul. Składowa 1, pok. 108 (1 piętro) sala konferencyjna.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Październik 2021 roku

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa Pzp. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Na ofertę składają się:

2.1. wypełniony załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy;

2.2. jednolity europejski dokument zamówień;

2.3. kopia dowodu wniesienia wadium;

2.4. pełnomocnictwo osoby (osób) podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, o ile wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.

3. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacje z sesji otwarcia ofert) przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca może złożyć oświadczenie na druku stanowiącym załącznik nr 4 do

SIWZ.

4. Wszystkie wymagane dokumenty i ich formy wskazano w SIWZ.

5. Informacje dotyczące przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów zawarte są w SIWZ.

6. Zamawiający nie dopuszcza i nie wymaga składania ofert wariantowych.

7. Zamawiający:

— nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,

— nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów,

— nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

8. W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, z tym że JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na

formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie, w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

9. W przypadku Wykonawców, którzy ubiegając się o zamówienie, celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegają na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, tj. o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp żaden z tych podmiotów nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1–8 ustawy Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/10/2020