Leveringen - 488203-2020

16/10/2020    S202

Italië-Rome: Productie-uitrusting voor uitzendingen

2020/S 202-488203

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: RAI — Radiotelevisione italiana
Postadres: viale Mazzini 14
Plaats: Roma
NUTS-code: ITI43 Roma
Postcode: 00195
Land: Italië
E-mail: portaleacquistirai@jaggaer.com
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.rai.it
Adres van het kopersprofiel: http://www.portaleacquisti.rai.it
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Procedura aperta, articolata in due lotti, avente ad oggetto la fornitura e allestimento di mezzi mobili Ka-Sat & Field Editing.

Referentienummer: 7905628
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32211000 Productie-uitrusting voor uitzendingen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 390 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Allestimento di automezzi RAI di trasmissione leggeri Ka-Sat & Field Editing.

Perceel nr.: 1 - C.I.G. 846715662B
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32211000 Productie-uitrusting voor uitzendingen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IT ITALIA
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 210 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 7
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fornitura e allestimento di mezzi mobili attrezzati Ka-Sat & Field Editing.

Perceel nr.: 2 - C.I.G. 84671576FE
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144000 Motorvoertuigen voor speciale doeleinden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IT ITALIA
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 180 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 8
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/11/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Italiaans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020