Leveringen - 488286-2020

Submission deadline has been amended by:  540314-2020
16/10/2020    S202

Tsjechië-Praag: Dieselbrandstof (EN 590)

2020/S 202-488286

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Nationaal identificatienummer: 00000205
Postadres: Pod Juliskou 1621/5
Plaats: Praha 6
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha
Postcode: 160 00
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Mgr. Lukáš Mocek
E-mail: lukas.mocek@vls.cz
Telefoon: +420 739547562
Fax: +420 220405250
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.vls.cz
Adres van het kopersprofiel: https://www.eveza.cz/profil-zadavatele/vojenske-lesy-a-statky-cr/13
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Hospodaření s majetkem státu v působnosti MO v oblasti lesní, zemědělské a dřevozpracující

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dodávka motorové nafty (2021-2022)

Referentienummer: VLS-NAK-2020-3360-1900
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09134220 Dieselbrandstof (EN 590)
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 104 850 000.00 CZK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dodávka nafty - divize Mimoň

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09134220 Dieselbrandstof (EN 590)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ051 Liberecký kraj
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 12 750 000.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dodávka nafty - divize Lipník nad Bečvou

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09134220 Dieselbrandstof (EN 590)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ071 Olomoucký kraj
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 37 800 000.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dodávka nafty - divize Karlovy Vary

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09134220 Dieselbrandstof (EN 590)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ041 Karlovarský kraj
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 26 250 000.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dodávka nafty - divize Plumlov

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09134220 Dieselbrandstof (EN 590)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ064 Jihomoravský kraj
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 9 600 000.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dodávka nafty - divize Horní Planá

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09134220 Dieselbrandstof (EN 590)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ031 Jihočeský kraj
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 18 450 000.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/11/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Tsjechisch

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020