Leveringen - 488312-2020

16/10/2020    S202

Italië-Gallarate: Parkeerregulatieapparatuur

2020/S 202-488312

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: AMSC SpA Azienda multiservizi comunali
Nationaal identificatienummer: itc41
Postadres: via Aleardo Aleardi 70
Plaats: Gallarate
NUTS-code: ITC41 Varese
Postcode: 21013
Land: Italië
Contactpersoon: Emanuela Perri
E-mail: e.perri@amsc.it
Telefoon: +39 0331707790
Fax: +39 0331794353
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.amsc.it
Adres van het kopersprofiel: www.amsc.it
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Procedura aperta suddivisa in tre lotti funzionali per l’affidamento della fornitura con posa in opera dei sistemi di controllo degli accessi dei parcheggi nel territorio comunale di Gallarate, del se

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34926000 Parkeerregulatieapparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 266 666.67 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34926000 Parkeerregulatieapparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC41 Varese
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 150 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
98351000 Beheersdiensten van parkeerruimte
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC41 Varese
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 105 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Vedi capitolato speciale di appalto.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
98351100 Diensten voor parkeerruimte
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC41 Varese
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 11 666.67 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Vedi capitolato speciale di appalto.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/11/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Italiaans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020