Leveringen - 488316-2020

16/10/2020    S202

Polen-Siemiatycze: Zonne-energie-installatie

2020/S 202-488316

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Miasto Siemiatycze
Nationaal identificatienummer: 544 15 37 192
Postadres: ul. Pałacowa 2
Plaats: Siemiatycze
NUTS-code: PL84 Podlaskie
Postcode: 17-300
Land: Polen
Contactpersoon: Agata Cieślik
E-mail: urzad@siemiatycze.eu
Telefoon: +48 856565800
Fax: +48 856565803
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://bip.um.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://bip.um.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/zamowienia_publiczne/Przetargi/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa i montaż 8 instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej miasta Siemiatycze

Referentienummer: IF.271.7.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09332000 Zonne-energie-installatie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 8 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 272,7 kWp, wraz z montażem elementów niezbędnych do sprawnego działania instalacji, wymienionych w dokumentacji wykonawczej oraz w PFU; Wykonawca zobowiązany będzie do: wyk. pomiarów, uzyskania zgłoszeń; podłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej; zapewnienia syst. do monitoringu pomiarów efektu ekologicznego; sporządzenia wykazu zastosowanych urządzeń z kartami gwarancyjnymi i dokumentacją techniczną tych urządzeń wraz z wykazem materiałów użytych do wykonania ww. zamówienia i ich atestami i deklaracjami zgodności; świadczenia usług gwarancyjnych przez okres wskazany w ofercie; opracowani dokumentacji wykonawczej dla czterech lokalizacji oraz dokumentacji powykonawczej dla wszystkich instalacji (8).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa i montaż w oparciu o dokumentację wykonawczą i programy funkcjonalno-użytkowe 4 instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej, położonych w strefie ochrony konserwatorskiej

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45310000 Aanleg van elektriciteit
45311200 Aanbrengen van elektrische fittings
45315300 Elektriciteitsvoorzieningsinstallaties
09332000 Zonne-energie-installatie
45000000 Bouwwerkzaamheden
71500000 Diensten in verband met de bouw
71320000 Technische ontwerpdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL84 Podlaskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siemiatycze

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Część 1: dostawa i montaż w oparciu o dokumentację wykonawczą i programy funkcjonalno-użytkowe 4 instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej, położonych w strefie ochrony konserwatorskiej (42,7 kW):

a) Urząd Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, Siemiatycze, min. moc instalacji 19,4 kW:

— 66 modułów fotowoltaicznych o mocy około 290 W,

— 2 trójfazowe inwertery sieciowe o mocach około 10 kW,

— optymalizatory mocy,

— 2 moduły komunikacyjne RS485,

— infrastruktura towarzysząca,

— montaż na dedykowanej konstrukcji wsporczej zakotwionej do konstrukcji dachu dwuspadowego;

b) Przedszkole nr 3, ul. 11 Listopada 24, Siemiatycze, minimalna moc instalacji 37,7 kW:

— 130 modułów fotowoltaicznych o mocy około 290 W,

— 2 trójfazowe inwertery sieciowe o mocy około 20 kW i 17,5 kW,

— optymalizatory mocy,

— 2 moduły komunikacyjne RS485,

— infrastruktura towarzysząca,

— montaż na dedykowanej konstrukcji wsporczej zakotwionej do konstrukcji dachu dwuspadowego;

c) budynek edukacyjny po byłym Gimnazjum nr 1, ul. Świętojańska 25, Siemiatycze, minimalna moc instalacji 37,7 kW:

— 130 modułów fotowoltaicznych o mocy około 290 W,

— 2 trójfazowe inwertery sieciowe o mocy około 20 kW i 17,5 kW,

— optymalizatory mocy,

— 2 moduły komunikacyjne RS485,

— infrastruktura towarzysząca,

— montaż na dedykowanej konstrukcji wsporczej balastowej do dachów płaskich;

d) Hala widowiskowo-sportowa, ul. Świętojańska 25A, 17-300 Siemiatycze, minimalna moc instalacji 47,9 kW:

— 165 modułów fotowoltaicznych o mocy około 290 W,

— 3 trójfazowe inwertery sieciowe o mocy około 17,5 kW, 17,5 kW i 12,5 kW,

— optymalizatory mocy,

— 3 moduły komunikacyjne RS485,

— infrastruktura towarzysząca,

— montaż na dedykowanej konstrukcji wsporczej balastowej do dachów płaskich.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji dla inwerterów / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

WND RPPD.05.01.00-20-0630/19

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający dokona oceny oferty w kryt. „okres gwarancji dla inwerterów” w oparciu o oryginalny lub pośw. za zgodn. z oryg. dok. w j. pl., wystawiony przez producenta oferowanego w ofercie inwertera z inf. o udzielonej gwarancji, który Wykonawca złoży wraz z ofertą. Jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentu, o którym mowa wyżej, jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Opracowanie dokumentacji wykonawczych w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy, dostawa i montaż 4 instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej, położonych poza strefą ochrony kon...

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45310000 Aanleg van elektriciteit
45311200 Aanbrengen van elektrische fittings
45315300 Elektriciteitsvoorzieningsinstallaties
09332000 Zonne-energie-installatie
45000000 Bouwwerkzaamheden
71320000 Technische ontwerpdiensten
71500000 Diensten in verband met de bouw
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL84 Podlaskie
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Opracowanie dokumentacji wykonawczych w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy, dostawa i montaż 4 instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej, położonych poza strefą ochrony konserwatorskiej:

a) Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Ogrodowa 2, Siemiatycze, moc instalacji 37,5 kW:

— założenia PFU: 137 modułów polikrystalicznych o mocy 275 W każdy, 2 falowniki o mocy 20 i 17,5 kW, należy wykonać ekspertyzę techniczną dachu, która określi sposób montażu instalacji;

b) Przedszkole nr 1, ul. Ogrodowa 6, Siemiatycze, moc instalacji 20 kW:

— założenia PFU: 73 moduły polikrystaliczne o mocy 275 W każdy, falownik o mocy 20 kW, należy wykonać ekspertyzę techniczną dachu, która określi sposób montażu instalacji;

c) Przedszkole nr 5, ul. gen. W. Andersa 9, Siemiatycze, moc instalacji 25 kW:

— założenia PFU: 91 modułów polikrystalicznych o mocy 275 W każdy, 2 falowniki o mocy 15 i 10 kW, należy wykonać ekspertyzę techniczną dachu, która określi sposób montażu instalacji;

d) Szkoła Podstawowa nr 3, ul. gen. W. Andersa 4, Siemiatycze, moc instalacji 47,5 kW:

— założenia PFU: 173 modułów polikrystalicznych o mocy 275 W każdy, 3 falowniki o mocy 17,5 kW, 17,5 kW i 12,5 kW, należy wykonać ekspertyzę techniczną dachu, która określi sposób montażu instalacji.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji dla inwerterów / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

WND-RPPD.05.01.00-20-0630/19

II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Zamawiający dokona oceny oferty w kryt. „okres gwarancji dla inwerterów” w oparciu o oryginalny lub pośw. za zgodn. z oryg. dok. w j. pl., wystawiony przez producenta oferowanego w ofercie inwertera z inf. o udzielonej gwarancji, który Wykonawca złoży wraz z ofertą. Jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentu, o którym mowa wyżej, jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczególnych wymagań.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczególnych wymagań.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Część 1

1.1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykazania zrealizowania w okresie ostatnich 3 lat przed upł. term. skł. ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień pol. na dostawie wraz z montażem i uruchomieniem instalacji fotowoltaicznych na budynku/budynkach o łącznej o mocy min.100,00 kW.

1.2. Zamawiający wymaga dysponowania co najmniej:

1) 1 os. przewidzianą do pełnienia funkcji kier. robót – upr. do kierowania robotami budowlanymi bez ogr. w specj. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

2) 1 os. przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika robót 2 – posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kier. robotami w specj. konstrukcyjno-budowlanej;

3) 2 elektromonterami wykwalifikowanymi w specjalności instalacyjnej elektrycznej posiadającymi świadectwo kwalifikacyjne „E” lub „D” – wydane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich lub komisję o równorzędnych kwalifikacjach lub równoważny dok. potw. pos. odp. kompetencji zawodowych wydawany przez inny organ – zezwalające na pracę przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych.

2. Część 2

2.1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykazania zrealizowania w okresie ostatnich 3 l. przed upł. term. skł. ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zam. pol. na dostawie wraz z montażem i uruchomieniem instalacji PV na budynku/budynkach o łącznej mocy min. 100,00 kW. W tym:

— co najmniej 1 dot. wyk. instalacji wraz z jej zaprojektowaniem,

— co najmniej 1 dot. wdrożenia syst. zdalnego monitoringu i zarządzania produkcją oraz zużyciem energii.

2.2. Zamawiający wymaga dysponowania co najmniej:

— 1 os. przewidzianą do f. kierownika robót – posiadającą upr. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

— 1 os. przewidzianą do f. kierownika robót 2 – posiadającą upr. bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

— 1 os. posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ogr. w specj. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

— 1 os. pos. upr. budowlane do projektowania bez ograniczeń w specj. konstrukcyjno-budowlanej,

— 2 elektromonterami wykwalifikowanymi w specjalności instalacyjnej elektrycznej posiadającymi świadectwo kwalifikacyjne „E” lub „D” – wydane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich lub komisję o równorzędnych kwalifikacjach lub równoważny dok. potw. pos. odp. kompetencji zawodowych wydawany przez inny organ – zezwalające na pracę przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (dot. oferty najwyżej ocenionej):

1. wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie. Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2a1, 2a2 do SIWZ;

2. wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Wykaz należy sporządz. według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2b1, 2b2 do SIWZ.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Istotne dla stron postanowienia umowy są zawarte w Załącznikach nr 4a, 4b do SIWZ.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

Urząd Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze, POLSKA, piętro I – sala konferencyjna

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu, dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

I. O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy: nie podl. wykl. na podst. art. 24 ust. 1 ustawy Pzp i spełniają warunki udziału. Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podl. wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp).

II. Wyk. ośw. skł. w celu wstępnego potw. że nie podl. on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (do oferty – składają wszyscy Wykonawcy):

1. jednolity europejski dokument zamówienia (zwany dalej „JEDZ”) określony w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r.:

a. formularz JEDZ stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca w części IV JEDZ „Kryteria kwalifikacji” ograniczył się do wypełnienia sekcji α (alfa) „Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji”. W takim przypadku Wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ;

b. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

IV. Wykaz ośw. lub dok. skł. na wezwanie Zamawiającego w celu potw. okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 uPzp (dot. oferty najwyżej ocenionej)

1. Wykonawca składa:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 mies. przed upł. term. skł. ofert;

2) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji;

3) odpis z właściwego rejestru lub z CEIDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

4) ośw. o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

2. Dokumenty podmiotów zagranicznych, inne dokumenty nie wymienione w rozdziałach VI–IX – zapisy w SIWZ.

VII. Zamawiający informuje, że jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający przeznacza na sfinansowanie części zamówienia nie zostaną przyznane, wówczas na podstawie art. 93 ust. 1a pkt 1 ustawy Pzp zamówienie może zostać unieważnione.

VIII. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 oraz 7 ustawy Pzp.

IX. Wadium – Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości:

— część 1 – 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych),

— część 2 – 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych),

w terminie do końca terminu składania ofert.

W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia Zamawiający dopuszcza łączenie wymaganych wadiów w formie pieniężnej i niepieniężnej, tj. potwierdzenia przelewów bankowych lub gwarancji (bankowych lub ubezpieczeniowych) pod warunkiem umieszczenia w ich treści odpowiednich zapisów jakich części dotyczą złożone dokumenty.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, zgodnie z zasadami szczegółowo określonymi w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), w przepisach rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. z 2014 r. poz. 964 wraz ze zmianami) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. z 2017 r. poz.47).

2. Właściwą do rozpoznawania odwołań wnoszonych w trackie postępowania jest Krajowa Izba Odwoławcza, Postępu 17a, 02-676 Warszawa, POLSKA.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przesyłając jednocześnie jego odpis Zamawiającemu.

4. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

5. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

6. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale VI „Środki ochrony prawnej” Pzp.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020