Leveringen - 488333-2020

16/10/2020    S202

België-Heverlee: Bedrijfsmachines

2020/S 202-488333

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: KU Leuven
Nationaal identificatienummer: 0419.052.173_524497
Postadres: Willem de Croylaan 60a, bus 5570
Plaats: Heverlee
NUTS-code: BE242 Arr. Leuven
Postcode: 3001
Land: België
Contactpersoon: Fabienne Wauters
E-mail: leveranciers.aankoop@kuleuven.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.kuleuven.be/overheidsopdrachten
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=389752
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sirris, collectief centrum van de technologische industrie
Nationaal identificatienummer: 0406.606.380
Postadres: Auguste Reyerslaan 80
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1030
Land: België
Contactpersoon: Fabienne Wauters
E-mail: leveranciers.aankoop@kuleuven.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://kuleuven.be/overheidsopdrachten
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: www.kuleuven.be/overheidsopdrachten
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=KULeuven-AOP20-2133-F02
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Universiteit
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Onderwijs en onderzoek

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

AOP20-2133_Occasionaal gezamelijke opdracht voor de levering en installatie van een hydraulische pers voor het vormpersen van vezelversterkte kunststoffen

Referentienummer: KULeuven-AOP20-2133-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42000000 Bedrijfsmachines
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

AOP20-2133_Occasionaal gezamelijke opdracht voor de levering en installatie van een hydraulische pers voor het vormpersen van vezelversterkte kunststoffen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE242 Arr. Leuven
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Occasionaal gezamelijke opdracht voor de levering en installatie van een hydraulische pers voor het vormpersen van vezelversterkte kunststoffen.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 34
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zie bestek.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie bestek.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie bestek.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/11/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Nederlands
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/11/2020
Plaatselijke tijd: 14:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank van Leuven
Postadres: Ferdinand Smoldersplein 5
Plaats: Leuven
Postcode: 3000
Land: België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Rechtbank van Leuven
Postadres: Ferdinand Smoldersplein 5
Plaats: Leuven
Postcode: 3000
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020