Leveringen - 488347-2020

16/10/2020    S202

Duitsland-Bonn: Deursloten

2020/S 202-488347

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, Zentrale Vergabestelle
Postadres: Robert-Schuman-Platz 3
Plaats: Bonn
NUTS-code: DEA22 Bonn, Kreisfreie Stadt
Postcode: 53175
Land: Duitsland
E-mail: vergabestelle@bmu.bund.de
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.bmu.de
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lieferung digitaler Schließzylinder

Referentienummer: Z II 2- Vst. 1353/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44521110 Deursloten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 0.01 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44521100 Sloten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA22 Bonn, Kreisfreie Stadt

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 157-381394

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Z II 2- Vst. 1353/2020
Benaming:

Lieferung digitaler Schließzylinder

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Zweygart Fachhandelsgruppe GmbH & Co. KG
Postadres: Maarstr. 117
Plaats: Bonn
NUTS-code: DEA22 Bonn, Kreisfreie Stadt
Postcode: 53227
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020