Leveringen - 488360-2020

16/10/2020    S202

Zweden-Stockholm: Steen voor de bouw, kalksteen, gips en lei

2020/S 202-488360

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Statens fastighetsverk
Nationaal identificatienummer: 202100-4474
Postadres: Box 2263
Plaats: Stockholm
NUTS-code: SE110 Stockholms län
Postcode: 103 16
Land: Zweden
Contactpersoon: Jesper Riis
E-mail: jesper.riis@sfv.se
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.sfv.se
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kontrakt avseende Stockholms slott, stenleverans fasadrenovering etapp 9-11.

Referentienummer: 0421/20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44900000 Steen voor de bouw, kalksteen, gips en lei
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Denna upphandling avser restaureringsetapper 9-11 av Stockholms slotts fasader (södra fasaden mot Slottsbacken). Ingående arbeten är mallning, inköp, bearbetning och leverans av fasadsten och sockelsten (se ytterligare beskrivning i förfrågningsunderlaget).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 50 000 000.00 SEK
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45443000 Gevelwerkzaamheden
45454100 Restauratiewerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE110 Stockholms län
Voornaamste plaats van uitvoering:

Stockholm

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Denna upphandling avser restaureringsetapper 9-11 av Stockholms slotts fasader (södra fasaden mot Slottsbacken). Ingående arbeten är mallning, inköp, bearbetning och leverans av fasadsten och sockelsten (se ytterligare beskrivning i förfrågningsunderlaget).

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

SFV har option att på oförändrade villkor (dock indexreglering av timpriser enligt AKC.611) avropa motsvarande tjänster för etapp 10 och 11.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 127-309911
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Gladsaxe Ny Stenhuggeri A/S
Nationaal identificatienummer: 10286891
Postadres: Smedeholm 8
Plaats: Herlev
NUTS-code: DK01 Hovedstaden
Postcode: 2730
Land: Denemarken
E-mail: mail@gns-as.dk
Internetadres: http://www.gns-as.dk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 50 000 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltningsrätten i Stockholm
Plaats: Stockholm
Land: Zweden
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020