Leveringen - 488391-2020

16/10/2020    S202

Duitsland-Kiel: Brandbluswagens

2020/S 202-488391

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Landeshauptstadt Kiel, Der Oberbürgermeister
Postadres: Westring 325
Plaats: Kiel
NUTS-code: DEF02 Kiel, Kreisfreie Stadt
Postcode: 24116
Land: Duitsland
Contactpersoon: Feuerwehr, Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophen- und Zivilschutz
E-mail: Joern.Heckt@kiel.de
Telefoon: +49 431901131
Fax: +49 431901202
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.kiel.de
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Beschaffung von 2 Wechselladerfahrzeugen, davon eines mit Kran

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144210 Brandbluswagens
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Berufsfeuerwehr, Beschaffung von 2 Einsatzfahrzeugen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 578 700.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEF02 Kiel, Kreisfreie Stadt
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung von 2 Wechselladerfahrzeugen, davon eines mit Kran.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Bewertung WLF-Kran / Weging: 35
Kwaliteitscriterium - Naam: Bewertung WLF / Weging: 25
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 041-096506
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Berufsfeuerwehr; 2 Wechselladerfahrzeuge, einmal mit Kran

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Koepsell Nutzfahrzeuge GmbH
Postadres: Haberstraße 36
Plaats: Neumünster
NUTS-code: DEF04 Neumünster, Kreisfreie Stadt
Postcode: 24537
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 578 700.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Schleswig-Holstein beim Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus
Postadres: Düsternbrooker Weg 94
Plaats: Kiel
Postcode: 24105
Land: Duitsland
E-mail: vergabekammer@wimi.landsh.de
Telefoon: +49 4319884542
Fax: +49 4319884702
Internetadres: https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/Themen/Wirtschaft/Vergabekammer/vergabekammer.html
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Vergabekammer Schleswig-Holstein beim Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus
Plaats: Kiel
Land: Duitsland
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Vergabekammer Schleswig-Holstein beim Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus
Postadres: Düsternbrooker Weg 94
Plaats: Kiel
Postcode: 24105
Land: Duitsland
E-mail: vergabekammer@wimi.landsh.de
Telefoon: +49 4319884542
Fax: +49 4319884702
Internetadres: https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/Themen/Wirtschaft/Vergabekammer/vergabekammer.html
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020