Leveringen - 488481-2020

16/10/2020    S202

Zweden-MUNKEDAL: Producten voor schoonmaken en poetsen

2020/S 202-488481

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Munkedals kommun
Nationaal identificatienummer: 212000-1330
Postadres: Centrumtorget 5
Plaats: MUNKEDAL
NUTS-code: SE232 Västra Götalands län
Postcode: 455 30
Land: Zweden
Contactpersoon: Elin Johansson
E-mail: elin.johansson6@munkedal.se
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://munkedal.se/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lokalvårdsprodukter VästUpp

Referentienummer: KS 2020-139
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39800000 Producten voor schoonmaken en poetsen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Upphandlingen avser lokalvårdsprodukter för matdistribution till kommunerna inom VästUpp samarbetet; Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg.

Upphandlingsförfarande

Öppet förfarande enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling med förändringar och tillägg.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 2 302 403.00 SEK / Hoogste offerte: 4 049 708.00 SEK meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39224000 Bezems en borstels en andere diverse artikelen
39525100 Stofdoeken
39812000 Poetsmiddelen en crèmes
39830000 Reinigingsmiddelen
39831000 Wasmiddelen
39831300 Vloerenreinigers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE232 Västra Götalands län
Voornaamste plaats van uitvoering:

Munkedal

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Upphandlingen avser lokalvårdsprodukter för matdistribution till kommunerna inom VästUpp samarbetet; Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg.

Upphandlingsförfarande

Öppet förfarande enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling med förändringar och tillägg.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 062-147496
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/08/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Staples Sweden AB
Nationaal identificatienummer: 556091-3591
Postadres: Box 1777
Plaats: BORÅS
NUTS-code: SE232 Västra Götalands län
Postcode: 501 17
Land: Zweden
E-mail: anbud.boras@staples-solutions.com
Internetadres: http://www.staplesnetshop.se
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 2 302 403.00 SEK / Hoogste offerte: 4 049 708.00 SEK meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltingsrätten i Göteborg
Plaats: Göteborg
Land: Zweden
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020