Leveringen - 488484-2020

16/10/2020    S202

Duitsland-Hannover: Aanhangwagens

2020/S 202-488484

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Region Hannover
Postadres: Hildesheimer Str. 20
Plaats: Hannover
NUTS-code: DE929 Region Hannover
Postcode: 30169
Land: Duitsland
Contactpersoon: Team Zentrale Vergabeangelegenheiten
E-mail: Zentrale.Vergabe@region-hannover.de
Telefoon: +49 511 / 616-23314
Fax: +49 511 / 616-21040
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.ausschreibungen-hannover.de
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lieferung von 2 Tiefladeplateauanhängern - Los 3

Referentienummer: 30.02-2020/0112
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34223300 Aanhangwagens
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Lieferung von 2 Tiefladeplateauanhängern zum Transport der Abrollbehälter (Los 2).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 0.01 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34223300 Aanhangwagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE929 Region Hannover
Voornaamste plaats van uitvoering:

Region Hannover, Dez. I, 32.12.02 Hildesheimer Str. 18

30169 Hannover

DEUTSCHLAND

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Die Region Hannover beabsichtigt zum Transport von Abrollbehältern nach DIN-Norm 14505 - AB-6900-1570 zwei Tiefladeplateauanhänger zu beschaffen.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 152-370109
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Lieferung von 2 Tiefladeplateauanhängern – Los 3

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Hüffermann Transportsysteme
Postadres: Kampehler Straße 10
Plaats: Neustadt/Dosse
NUTS-code: DE40D Ostprignitz-Ruppin
Postcode: 16845
Land: Duitsland
E-mail: rainer.lange@hueffermann.de
Telefoon: +49 4431-94555141
Fax: +49 4431-94555245
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung
Postadres: Auf der Hude 2
Plaats: Lüneburg
Postcode: 21339
Land: Duitsland
Telefoon: +49 4131/15-1334/1335/1336
Fax: +49 4131/15-2943
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020