Leveringen - 488490-2020

16/10/2020    S202

Zweden-VÄSTERÅS: Medische apparatuur

2020/S 202-488490

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Region Västmanland
Nationaal identificatienummer: 232100-0172
Postadres: Regionhuset
Plaats: VÄSTERÅS
NUTS-code: SE125 Västmanlands län
Postcode: 721 89
Land: Zweden
Contactpersoon: Carl Johan Lundin
E-mail: johan.lundin@regionsormland.se
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://regionvastmanland.se/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ultraljudssystem till Radiologiska kliniken i Region Västmanland

Referentienummer: IN-IN20-0235
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000 Medische apparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Föremål för upphandling:

— Köp och leverans av sju (7) stycken ultraljudssystem inkl. installation, intrimning och provning till fullt driftfärdigt skick. - Klinisk och teknisk dokumentation - Utbildning av klinisk och teknisk personal - Option på servicekontrakt efter utrustningens garantitid - Option på ytterligare sju (7) stycken ultraljudssystem inkl. installation, intrimning och provning till fullt driftfärdigt skick.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 9 789 750.00 SEK
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33112000 Beeldvormingsapparatuur met behulp van echo, ultrageluid en doppler
33124120 Ultrageluidsinstrumentarium voor diagnostische doeleinden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE125 Västmanlands län
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Upphandlingen omfattar:

— Köp och leverans av sju (7) stycken ultraljudssystem inkl. installation, intrimning och provning till fullt driftfärdigt skick,

— Klinisk och teknisk dokumentation

— Utbildning av klinisk och teknisk personal

— Option på servicekontrakt efter utrustningens garantitid

— Option på ytterligare sju (7) stycken ultraljudssystem inkl. installation, intrimning och provning till fullt driftfärdigt skick.

Aktuell upphandling

Upphandlingen avser köp av Ultraljudsystem med övriga tillbehör i enlighet med vad som beskrivs i upphandlingsdokumenten.

Föremål för upphandling:

— Köp och leverans av sju (7) stycken ultraljudssystem inkl. installation, intrimning och provning till fullt driftfärdigt skick. - Klinisk och teknisk dokumentation - Utbildning av klinisk och teknisk personal - Option på servicekontrakt efter utrustningens garantitid - Option på ytterligare sju (7) stycken ultraljudssystem inkl. installation, intrimning och provning till fullt driftfärdigt skick.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 114-276090
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Canon Medical Systems Sweden
Nationaal identificatienummer: 516407-4667
Postadres: Sisjö Kullegata 8 Plan 2
Plaats: ASKIM
NUTS-code: SE125 Västmanlands län
Postcode: 436 32
Land: Zweden
E-mail: elisabeth.larsen@eu.medical.canon
Internetadres: http://ww.toshiba-medical.se
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 789 750.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltningsrätten
Plaats: Linköping
Land: Zweden
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020