Leveringen - 488522-2020

16/10/2020    S202

Roemenië-Oradea: Medische verbruiksartikelen

2020/S 202-488522

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu”
Nationaal identificatienummer: 4208463
Postadres: Str. Corneliu Coposu nr. 12, judeţ Bihor
Plaats: Oradea
NUTS-code: RO111 Bihor
Postcode: 410469
Land: Roemenië
Contactpersoon: Ileana Adina Marge
E-mail: spitalcopii@gmail.com
Telefoon: +40 259267903
Fax: +40 259267903
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.scmo.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acord-cadru materiale sanitare — IV — 42084632018127

Referentienummer: 42084632018127
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Furnizare materiale sanitare, conform specificatiilor din caietul de sarcini.

Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare este in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 20.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 380 528.76 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

CAMERA IMPLANTABILA 6,5 F

Perceel nr.: 21
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO111 Bihor
Voornaamste plaats van uitvoering:

Str.Corneliu Coposu nr. 12 Oradea

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cant.min.ctr.subs.1 luna- 6

Cant.max ctr.subs.3 luni- 18

Cant.min.AC 1 luna- 6

Cant.max AC 24 luni-275

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 13500

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea minima este valoarea celui mai mic contract subsecvent,valoarea maxima este valoarea maxima Acord cadru

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Banda adeziva chirurgical ape suport de matase

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO111 Bihor
Voornaamste plaats van uitvoering:

Str.Corneliu Coposu nr.12 Oradea

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cant.min.ctr.subs. 1 luna-1600

Cant.max ctr.subs. 3 luni- 4800

Cant.min.AC 1 luna- 1600

Cant.max AC 24 luni- 40000

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 24000

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea minima este valoarea celui mai mic contract subsecvent,valoarea maxima este valoarea maxima Acord cadru

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ace spinale 19 x 3 ½ 1.1x88mm

Perceel nr.: 36
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO111 Bihor
Voornaamste plaats van uitvoering:

Str.Corneliu Coposu nr. 12 Oradea

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cant.min.ctr.subs. 1 luna-62

Cant.max ctr.subs. 3 luni-186

Cant.min.AC 1 luna- 62

Cant.max AC 24 luni-1500

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 1283.40

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea minima este valoarea celui mai mic contract subsecvent,valoarea maxima este valoarea maxima Acord cadru

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Filtru antibacterian

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO111 Bihor
Voornaamste plaats van uitvoering:

Str.Corneliu Coposu nr.12 Oradea

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Filtru antibacterian

Cant.min.ctr.subs.- 1luna- 1500

Cant.max ctr.subs. -3 luni-4500

Cant.min.AC 1 luna-1500

Cant.max AC 24 luni- 40000

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 16650

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea minima este valoarea celui mai mic contract subsecvent,valoarea maxima este valoarea maxima Acord cadru

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Taurolock 25000ui urokinaza

Perceel nr.: 18
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO111 Bihor
Voornaamste plaats van uitvoering:

Str.Corneliu Coposu nr.12 Oradea

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cant.min.ctr.subs. 1 luna-50

Cant.max ctr.subs. 3 luni-150

Cant.min.AC 1 luna-50

Cant.max AC 24 luni-1200

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 16500

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea minima este valoarea celui mai mic contract subsecvent,valoarea maxima este valoarea maxima Acord cadru

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

COMPRESE TIFON 45X45CM CU FIR RADIODETECTABIL (STERIL)

Perceel nr.: 25
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO111 Bihor
Voornaamste plaats van uitvoering:

Str.Corneliu Coposu nr.12 Oradea

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cant.min.ctr.subs. 1 luna-1000

Cant.max ctr.subs. 3 luni-3000

Cant.min.AC 1 luna-1000

Cant.max AC 24 luni-2400

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 105000

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea minima este valoarea celui mai mic contract subsecvent,valoarea maxima este valoarea maxima Acord cadru

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ace camera implantabila Winger Surecan 22G (0,7mm x 12mm)

Perceel nr.: 35
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO111 Bihor
Voornaamste plaats van uitvoering:

Str.Corneliu Coposu nr. 12 Oradea

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cant.min.ctr.subs.1 luna-125

Cant.max ctr.subs. 3 luni-375

Cant.min.AC 1 luna-125

Cant.max AC 24 luni-4680

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 5996.25

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea minima este valoarea celui mai mic contract subsecvent,valoarea maxima este valoarea maxima Acord cadru

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

COMPRESE TIFON 10X20CM CU FIR RADIODETECTABIL (STERIL)

Perceel nr.: 24
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO111 Bihor
Voornaamste plaats van uitvoering:

Str.Corneliu Coposu nr. 12 Oradea

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cant.min.ctr.subs.1 luna- 625

Cant.max ctr.subs. 3 luni-1875

Cant.min.AC 1 luna-625

Cant.max AC 24 luni-15000

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 11250

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea minima este valoarea celui mai mic contract subsecvent,valoarea maxima este valoarea maxima Acord cadru

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Halat investigatii-chirurgical steril ranforsat

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO111 Bihor
Voornaamste plaats van uitvoering:

Str.Corneliu Coposu nr.12 Oradea

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cant.min.ctr.subs. 1-luna-2000

Cant.max ctr.subs. 3 luni-6000

Cant.min.AC 1 luna-2000

Cant.max AC 24 luni- 50000

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 54000

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea minima este valoarea celui mai mic contract subsecvent,valoarea maxima este valoarea maxima Acord cadru

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Set campuri operatorii universal adult/copii mari

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO111 Bihor
Voornaamste plaats van uitvoering:

Str.Corneliu Coposu nr.12 Oradea

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cant.min.ctr.subs.1 luna- 1000

Cant.max ctr.subs. 3 luni-3000

Cant.min.AC 1 luna-1000

Cant.max AC 24 luni- 24000

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 150000

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea minima este valoarea celui mai mic contract subsecvent,valoarea maxima este valoarea maxima Acord cadru

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Microtainer sange capilar 0,2ml

Perceel nr.: 19
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO111 Bihor
Voornaamste plaats van uitvoering:

Str.Corneliu Coposu nr. 12 Oradea

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cant.min.ctr.subs.1 luna- 1000

Cant.max ctr.subs. 3 luni-3000

Cant.min.AC 1 luna-1000

Cant.max AC 24 luni-24000

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 2850

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea minima este valoarea celui mai mic contract subsecvent,valoarea maxima este valoarea maxima Acord cadru

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Catetere venoase periferice neonatologie-pediatrie (branule mov) 0,6x19mm

Perceel nr.: 26
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO111 Bihor
Voornaamste plaats van uitvoering:

Str.Corneliu Coposu nr.12 Oradea

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cant.min.ctr.subs. 1 luna-400

Cant.max ctr.subs. 3 luni-1200

Cant.min.AC 1 luna-400

Cant.max AC 24 luni-10000

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 624

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea minima este valoarea celui mai mic contract subsecvent,valoarea maxima este valoarea maxima Acord cadru

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lama de bisturiu

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO111 Bihor
Voornaamste plaats van uitvoering:

Str.Corneliu Coposu nr. 12 Oradea

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform caietului de sarcini

Cant.min.ctr.subs.1 luna- 1980

Cant.max ctr.subs. 3 luni-5940

Cant.min.AC 1 luna1980

Cant.max AC 24 luni-48000

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 255420

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea minima este valoarea celui mai mic contract subsecvent,valoarea maxima este valoarea maxima Acord cadru

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Seringa 1ml cu ac 0,40x12mm/27Gx1/2

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO111 Bihor
Voornaamste plaats van uitvoering:

Str.Corneliu Coposu nr.12 Oradea

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cant.min.ctr.subs.1 luna- 150

Cant.max ctr.subs. 3 luni-450

Cant.min.AC 1 luna-150

Cant.max AC 24 luni-3500

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 135

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea minima este valoarea celui mai mic contract subsecvent,valoarea maxima este valoarea maxima Acord cadru

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ace camera implantabila Winger Surecan 20G (0,9mm x 15mm)

Perceel nr.: 34
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO111 Bihor
Voornaamste plaats van uitvoering:

Str.Corneliu Coposu nr.12 Oradea

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cant.min.ctr.subs. 1 luna-125

Cant.max ctr.subs. 3 luni-375

Cant.min.AC 1 luna-125

Cant.max AC 24 luni-3000

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 5996.25

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea minima este valoarea celui mai mic contract subsecvent,valoarea maxima este valoarea maxima Acord cadru

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Piese de mana/Creion electric%Bisturiu electric pt electrocauter-UF- tip Valleylab

Perceel nr.: 27
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO111 Bihor
Voornaamste plaats van uitvoering:

Str.Corneliu Coposu nr. 12 Oradea

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cant.min.ctr.subs. 1 luna-200

Cant.max ctr.subs. 3 luni-600

Cant.min.AC 1 luna-200

Cant.max AC 24 luni-4800

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 3942

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea minima este valoarea celui mai mic contract subsecvent,valoarea maxima este valoarea maxima Acord cadru

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Halate vizitator UF

Perceel nr.: 40
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO111 Bihor
Voornaamste plaats van uitvoering:

Str.Corneliu Coposu nr. 12 Oradea

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cant.min.ctr.subs.1 luna- 3000

Cant.max ctr.subs. 3 luni- 9000

Cant.min.AC 1 luna-3000

Cant.max AC 24 luni-80000

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 18000

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea minima este valoarea celui mai mic contract subsecvent,valoarea maxima este valoarea maxima Acord cadru

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Taurolock HEP 100 - 3ml

Perceel nr.: 17
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO111 Bihor
Voornaamste plaats van uitvoering:

Str.Corneliu Coposu nr.12 Oradea

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cant.min.ctr.subs.1 luna- 60

Cant.max ctr.subs. 3 luni-180

Cant.min.AC 1 luna-60

Cant.max AC 24 luni-3180

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 2790

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea minima este valoarea celui mai mic contract subsecvent,valoarea maxima este valoarea maxima Acord cadru

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Trusa perfuzie cu ac plastic

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO111 Bihor
Voornaamste plaats van uitvoering:

Str.Corneliu Coposu nr.12 Oradea

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Trusa perfuzie cu ac plastic

Cant.min.ctr.subs. 1 luna - 62500

Cant.max ctr.subs.-3 luni 187500

Cant.min.AC -1 luna 62500

Cant.max AC - 24 luni 1500000

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 91875

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea minima este valoarea celui mai mic contract subsecvent, valoarea maxima este valoarea maxima Acord cadru

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Halat investigatii - chirurgical steril

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO111 Bihor
Voornaamste plaats van uitvoering:

Str.Corneliu Coposu nr. 12 Oradea

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cant.min.ctr.subs. 1-luna 2000

Cant.max ctr.subs. 3 luni-6000

Cant.min.AC 1 luna- 2000

Cant.max AC 24 luni-50000

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 46800

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea minima este valoarea celui mai mic contract subsecvent,valoarea maxima este valoarea maxima Acord cadru

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Set campuri operatorii universal sugari

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO111 Bihor
Voornaamste plaats van uitvoering:

Str.Corneliu Coposu nr. 12 Oradea

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cant.min.ctr.subs. 1 luna-125

Cant.max ctr.subs. 3 luni-375

Cant.min.AC 1 luna-125

Cant.max AC 24 luni-3000

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 15000

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea minima este valoarea celui mai mic contract subsecvent,valoarea maxima este valoarea maxima Acord cadru

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

CAMERA IMPLANTABILA 4,5 F

Perceel nr.: 20
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO111 Bihor
Voornaamste plaats van uitvoering:

Str.Corneliu Coposu nr.12 Oradea

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cant.min.ctr.subs.1 luna- 1

Cant.max ctr.subs.3 luni- 3

Cant.min.AC 1 luna-1

Cant.max AC 24 luni-15

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 2880

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea minima este valoarea celui mai mic contract subsecvent,valoarea maxima este valoarea maxima Acord cadru

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pungi sterilizare autoclave role 100mmx200m 150mmx200m 200mmx200m 250mmx200m 300mmx200m 350mmx200m

Perceel nr.: 38
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO111 Bihor
Voornaamste plaats van uitvoering:

Str.Corneliu Coposu nr. 12 Oradea

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform caietului de sarcini

Cant.min.ctr.subs.1 luna- 12

Cant.max ctr.subs. 3 luni-36

Cant.min.AC 1 luna-12

Cant.max AC 24 luni-300

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 6792

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea minima este valoarea celui mai mic contract subsecvent,valoarea maxima este valoarea maxima Acord cadru

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pungi urinare adulti 2l

Perceel nr.: 37
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO111 Bihor
Voornaamste plaats van uitvoering:

Str.Corneliu Coposu nr. 12 Oradea

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cant.min.ctr.subs.1 luna- 1500

Cant.max ctr.subs. 3 luni-4500

Cant.min.AC 1 luna-1500

Cant.max AC 24 luni-40000

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 3150

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea minima este valoarea celui mai mic contract subsecvent,valoarea maxima este valoarea maxima Acord cadru

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sonda Foley cu 2 cai

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO111 Bihor
Voornaamste plaats van uitvoering:

Str.Corneliu Coposu nr.12

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform caietului de sarcini

Cant.min.ctr.subs. 1 luna- 1850

Cant.max ctr.subs. 3 luna- 5550

Cant.min.AC 1 luna-1850

Cant.max AC 24 luni-46000

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 9268,50

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea minima este valoarea celui mai mic contract subsecvent,valoarea maxima este valoarea maxima Acord cadru

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Set campuri operatorii universal pediatric

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO111 Bihor
Voornaamste plaats van uitvoering:

Str.Corneliu Coposu nr. 12 Oradea

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cant.min.ctr.subs.1 luna- 125

Cant.max ctr.subs. 3 luni- 375

Cant.min.AC 1 luna-125

Cant.max AC 24 luni-3000

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 16875

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea minima este valoarea celui mai mic contract subsecvent,valoarea maxima este valoarea maxima Acord cadru

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fesi gipsate 20cm x 2,7m 15cm x 2,7m 10cm x 2,7m

Perceel nr.: 28
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO111 Bihor
Voornaamste plaats van uitvoering:

Str.Corneliu Coposu nr. 12 Oradea

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform caietului de sarcini

Cant.min.ctr.subs. 1 luna-375

Cant.max ctr.subs. 3 luni- 1125

Cant.min.AC 1 luna-375

Cant.max AC 24 luni-9000

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 1612.50

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea minima este valoarea celui mai mic contract subsecvent,valoarea maxima este valoarea maxima Acord cadru

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ace punctie biopsie 16G x 13

Perceel nr.: 33
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO111 Bihor
Voornaamste plaats van uitvoering:

Str.Corneliu Coposu nr. 12 Oradea

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cant.min.ctr.subs.1 luna 1

Cant.max ctr.subs.3 luni 3

Cant.min.AC 1 luna- 1

Cant.max AC 24 luni-20

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 131.82

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea minima este valoarea celui mai mic contract subsecvent,valoarea maxima este valoarea maxima Acord cadru

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Banda adeziva pe suport textil

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO111 Bihor
Voornaamste plaats van uitvoering:

Str.Corneliu Coposu nr.12 Oradea

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Banda adeziva pe suport textil

Cant.min.ctr.subs.1 luna- 2500

Cant.max ctr.subs. 3 luni-7500

Cant.min.AC 1 luna-2500

Cant.max AC 24 luni-60000

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 15675

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea minima este valoarea celui mai mic contract subsecvent,valoarea maxima este valoarea maxima Acord cadru

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tifon metru

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO111 Bihor
Voornaamste plaats van uitvoering:

Str.Corneliu Coposu nr.12 Oradea

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cant.min.ctr.subs. 6250

Cant.max ctr.subs. 18750

Cant.min.AC 6250

Cant.max AC 150000

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 12187.50

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea minima este valoarea celui mai mare contract subsecvent,valoarea maxima este valoarea maxima Acord cadru

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Botosi UF

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO111 Bihor
Voornaamste plaats van uitvoering:

Str.Corneliu Coposu nr.12 Oradea

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cant.min.ctr.subs.1 luna-50000

Cant.max ctr.subs. 3 luni-150000

Cant.min.AC 1 luna-50000

Cant.max AC 24 luni-1200000

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 9000

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea minima este valoarea celui mai mic contract subsecvent,valoarea maxima este valoarea maxima Acord cadru

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Punga pentru flebotomie

Perceel nr.: 16
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO111 Bihor
Voornaamste plaats van uitvoering:

Str.Corneliu Coposu nr.12 Oradea

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cant.min.ctr.subs.1 luna- 50

Cant.max ctr.subs. 3 luni-150

Cant.min.AC 1 luna-50

Cant.max AC 24 luni-1000

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 4500

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea minima este valoarea celui mai mic contract subsecvent,valoarea maxima este valoarea maxima Acord cadru

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Set steril insertie CVC cu halat

Perceel nr.: 29
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO111 Bihor
Voornaamste plaats van uitvoering:

Str.Corneliu Coposu nr. 12 Oradea

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cant.min.ctr.subs. 1 luna-200

Cant.max ctr.subs. 3 luni-600

Cant.min.AC 1 luna-200

Cant.max AC 24 luni-5000

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 27000

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea minima este valoarea celui mai mic contract subsecvent,valoarea maxima este valoarea maxima Acord cadru

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

RECIPIENTE STERILE RECOLTARE PRODUSE BIOLOGICE (SPUTA)

Perceel nr.: 22
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO111 Bihor
Voornaamste plaats van uitvoering:

Str.Corneliu Coposu nr. 12 Oradea

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cant.min.ctr.subs.1 luna- 200

Cant.max ctr.subs. 3 luni-600

Cant.min.AC 1 luna-200

Cant.max AC 24 luni-5000

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 150

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea minima este valoarea celui mai mic contract subsecvent,valoarea maxima este valoarea maxima Acord cadru

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Teste sterilizare 121/135

Perceel nr.: 31
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO111 Bihor
Voornaamste plaats van uitvoering:

Str.Corneliu Coposu nr. 12 Oradea

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cant.min.ctr.subs. 1 luna-20

Cant.max ctr.subs. 3 luni-60

Cant.min.AC 3 luni-20

Cant.max AC 24 luni-500

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 1800

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea minima este valoarea celui mai mic contract subsecvent,valoarea maxima este valoarea maxima Acord cadru

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ace punctie biopsie 16G x 10

Perceel nr.: 32
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO111 Bihor
Voornaamste plaats van uitvoering:

Str.Corneliu Coposu nr. 12 Oradea

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cant.min.ctr.subs. 1 luna-3

Cant.max ctr.subs. 3 luni- 6

Cant.min.AC 1 luna- 3

Cant.max AC 24 luni-80

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 263.64

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea minima este valoarea celui mai mic contract subsecvent,valoarea maxima este valoarea maxima Acord cadru

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pungi sterilizare autoclave role cu pliu 100mmx100m 150mmx100m 200mmx100m 250mmx100m 300mmx100m 350mmx100m

Perceel nr.: 39
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO111 Bihor
Voornaamste plaats van uitvoering:

Str.Corneliu Coposu nr. 12 Oradea

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cant.min.ctr.subs.1 luna- 12

Cant.max ctr.subs. 3 luni-36

Cant.min.AC 1 luna-12

Cant.max AC 24 luni-300

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 5694

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea minima este valoarea celui mai mic contract subsecvent,valoarea maxima este valoarea maxima Acord cadru

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Videolaringoscop de unica folosinta

Perceel nr.: 30
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO111 Bihor
Voornaamste plaats van uitvoering:

Str.Corneliu Coposu nr. 12 Oradea

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cant.min.ctr.subs. 1 luna-4

Cant.max ctr.subs. 3 luni-12

Cant.min.AC 1 luna- 4

Cant.max AC 24 luni-100

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 3360

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea minima este valoarea celui mai mic contract subsecvent,valoarea maxima este valoarea maxima Acord cadru

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Masca chirurgicala cu elastic

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO111 Bihor
Voornaamste plaats van uitvoering:

Str.Corneliu Coposu nr. 12 Oradea

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cant.min.ctr.subs.1 luna- 30000

Cant.max ctr.subs 3 luni-90000

Cant.min.AC 1 luna- 30000

Cant.max AC 24 luni-750000

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 9000

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea minima este valoarea celui mai mic contract subsecvent,valoarea maxima este valoarea maxima Acord cadru

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

LAVETA ABDOMINALA CHIRURGICALA (TUFERE) 45X45 CU FIR RTG (NESTERILE)

Perceel nr.: 23
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO111 Bihor
Voornaamste plaats van uitvoering:

Str.Corneliu Coposu nr. 12 Oradea

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cant.min.ctr.subs.1 lun-1000

Cant.max ctr.subs.3 luni- 3000

Cant.min.AC 1 luna-1000

Cant.max AC 24 luni-25000

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 5850

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea minima este valoarea celui mai mic contract subsecvent,valoarea maxima este valoarea maxima Acord cadru

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 204-464261
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 10684
Perceel nr.: 34
Benaming:

Ace camera implantabila Winger Surecan 20G (0,9mm x 15mm)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: RUBICON EDITECH 89 S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 11110351
Postadres: Strada Covasna, Nr. 31, Sector: 4
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Land: Roemenië
E-mail: jeni_voicu@yahoo.com
Telefoon: +40 213101245
Fax: +40 213151140
Internetadres: www.rubicon89.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 23 070.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 153.50 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 10682
Perceel nr.: 31
Benaming:

Teste sterilizare 121/135

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 16
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 16
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: STERIL ROMANIA
Nationaal identificatienummer: RO 12284240
Postadres: Strada Metalurgiei, Nr. 3-5, Sector: 4
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 041831
Land: Roemenië
E-mail: sales@steril.ro
Telefoon: +40 214600779
Fax: +40 214600014
Internetadres: www.steri.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 752 500.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 839.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 10680
Perceel nr.: 7
Benaming:

Tifon metru

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 15
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 15
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SANROTEX TRADING SRL
Nationaal identificatienummer: RO 32163740
Postadres: Strada Calea Romanului, Nr. 164
Plaats: Bacau
NUTS-code: RO211 Bacău
Postcode: 600377
Land: Roemenië
E-mail: office@sanrotex.ro
Telefoon: +40 234217679
Fax: +40 234217679/+40 372870035
Internetadres: www.sanrotex.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 92 250.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 812.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 10679
Perceel nr.: 2
Benaming:

Filtru antibacterian

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: GYMED Oxigen S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 25824474
Postadres: Strada Transilvaniei, Nr. 66
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 010799
Land: Roemenië
E-mail: office@gymed.ro
Telefoon: +40 213149633
Fax: +40 213149633
Internetadres: www.gymed.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 119 600.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 970.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 10681
Perceel nr.: 25
Benaming:

COMPRESE TIFON 45X45CM CU FIR RADIODETECTABIL (STERIL)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 35
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 35
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: TAISSIS CONCEPT
Nationaal identificatienummer: RO10122358
Postadres: Strada Ion Ticaloiu, Nr. 17
Plaats: Campulung
NUTS-code: RO311 Argeş
Postcode: 115100
Land: Roemenië
E-mail: ioana.avram@taissis.ro
Telefoon: +40 248512830
Fax: +40 372871524
Internetadres: www.taissis.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 184 880.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 35 112.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 20569
Perceel nr.: 21
Benaming:

CAMERA IMPLANTABILA 6,5 F

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/07/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: B.BRAUN MEDICAL
Nationaal identificatienummer: RO 11080242
Postadres: Strada Principala, Nr. 636
Plaats: Remetea Mare
NUTS-code: RO424 Timiş
Postcode: 307350
Land: Roemenië
E-mail: beatrix.velimirovici@bbraun.com
Telefoon: +40 0256284905/+40 0256284906
Fax: +40 256284907
Internetadres: www.bbraun.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 166 100.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 624.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 10683
Perceel nr.: 17
Benaming:

Taurolock HEP 100 - 3ml

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: KAPAMED INTERNATIONAL
Nationaal identificatienummer: RO 29589509
Postadres: Strada Mureşului, Nr. 8B
Plaats: Cluj-Napoca
NUTS-code: RO113 Cluj
Postcode: 400598
Land: Roemenië
E-mail: vasile@kapamed.ro
Telefoon: +40 264550577
Fax: +40 264550577
Internetadres: www.kapamed.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 49 290.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 550.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 972
Perceel nr.: 2
Benaming:

Filtru antibacterian

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/01/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: GYMED Oxigen S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 25824474
Postadres: Strada Transilvaniei, Nr. 66
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 010799
Land: Roemenië
E-mail: office@gymed.ro
Telefoon: +40 213149633
Fax: +40 213149633
Internetadres: www.gymed.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 119 600.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 485.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 985
Perceel nr.: 34
Benaming:

Ace camera implantabila Winger Surecan 20G (0,9mm x 15mm)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/01/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: RUBICON EDITECH 89 S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 11110351
Postadres: Strada Covasna, Nr. 31, Sector: 4
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Land: Roemenië
E-mail: jeni_voicu@yahoo.com
Telefoon: +40 213101245
Fax: +40 213151140
Internetadres: www.rubicon89.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 23 070.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 153.50 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 980
Perceel nr.: 35
Benaming:

Ace camera implantabila Winger Surecan 22G (0,7mm x 12mm)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/01/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: B.BRAUN MEDICAL
Nationaal identificatienummer: RO 11080242
Postadres: Strada Principala, Nr. 636
Plaats: Remetea Mare
NUTS-code: RO424 Timiş
Postcode: 307350
Land: Roemenië
E-mail: beatrix.velimirovici@bbraun.com
Telefoon: +40 0256284905/+40 0256284906
Fax: +40 256284907
Internetadres: www.bbraun.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 240 886.40 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 682.70 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 982
Perceel nr.: 27
Benaming:

Piese de mana/Creion electric%Bisturiu electric pt electrocauter-UF- tip Valleylab

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/01/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: VALDOMEDICA TRADING
Nationaal identificatienummer: 23100700
Postadres: Strada Croitoru Z. Eftimie, cap., Nr. 32
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 062326
Land: Roemenië
E-mail: valdomedica.licitatii@gmail.com
Telefoon: +40 214344299 / 214344294
Fax: +40 214344294
Internetadres: www.valdomedica.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 26 592.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 324.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 976
Perceel nr.: 9
Benaming:

Halat investigatii - chirurgical steril

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/01/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 8
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 8
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: LUAN VISION
Nationaal identificatienummer: RO23801784
Postadres: Strada P-ta Bucuresti, nr.6, bl.6, sc.B, et.1, ap.25, Nr. 6
Plaats: Oradea
NUTS-code: RO111 Bihor
Postcode: 410175
Land: Roemenië
E-mail: lucian1979@gmail.com
Telefoon: +40 726185886
Fax: +40 359411523
Internetadres: www.lvsmedica.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 413 500.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 697.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 975
Perceel nr.: 7
Benaming:

Tifon metru

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/01/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 8
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 8
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SANROTEX TRADING SRL
Nationaal identificatienummer: RO 32163740
Postadres: Strada Calea Romanului, Nr. 164
Plaats: Bacau
NUTS-code: RO211 Bacău
Postcode: 600377
Land: Roemenië
E-mail: office@sanrotex.ro
Telefoon: +40 234217679
Fax: +40 234217679/+40 372870035
Internetadres: www.sanrotex.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 95 250.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 315.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 979
Perceel nr.: 17
Benaming:

Taurolock HEP 100 - 3ml

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/01/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: KAPAMED INTERNATIONAL
Nationaal identificatienummer: RO 29589509
Postadres: Strada Mureşului, Nr. 8B
Plaats: Cluj-Napoca
NUTS-code: RO113 Cluj
Postcode: 400598
Land: Roemenië
E-mail: vasile@kapamed.ro
Telefoon: +40 264550577
Fax: +40 264550577
Internetadres: www.kapamed.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 49 290.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 720.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 829
Perceel nr.: 13
Benaming:

Masca chirurgicala cu elastic

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/01/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 11
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 11
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ALPHA NED 2000 EXIM
Nationaal identificatienummer: RO 13393416
Postadres: Strada Calea Grivitei, Nr. 188, Sector: 1
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 010816
Land: Roemenië
E-mail: doru.andrei@xnet.ro
Telefoon: +40 314255162 / +40 314255163 / +40 372715678
Fax: +40 212319450 / +40 212319451
Internetadres: www.produse-euromed.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 37 500.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 225.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 973
Perceel nr.: 5
Benaming:

Sonda Foley cu 2 cai

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/01/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: CRIO - 2 S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 4414293
Postadres: Strada Padurii, Nr. 6
Plaats: Iasi
NUTS-code: RO213 Iaşi
Postcode: 700397
Land: Roemenië
E-mail: crio2_2005@yahoo.com
Telefoon: +40 232210959 / 332800805 / 232211689
Fax: +40 332800805
Internetadres: www.crio2.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 64 400.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 390.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 30151
Perceel nr.: 23
Benaming:

LAVETA ABDOMINALA CHIRURGICALA (TUFERE) 45X45 CU FIR RTG (NESTERILE)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/10/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SANROTEX TRADING SRL
Nationaal identificatienummer: RO 32163740
Postadres: Strada Calea Romanului, Nr. 164
Plaats: Bacau
NUTS-code: RO211 Bacău
Postcode: 600377
Land: Roemenië
E-mail: office@sanrotex.ro
Telefoon: +40 234217679
Fax: +40 234217679/+40 372870035
Internetadres: www.sanrotex.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 21 750.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 522.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 29029
Perceel nr.: 34
Benaming:

Ace camera implantabila Winger Surecan 20G (0,9mm x 15mm)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/10/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: RUBICON EDITECH 89 S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 11110351
Postadres: Strada Covasna, Nr. 31, Sector: 4
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Land: Roemenië
E-mail: jeni_voicu@yahoo.com
Telefoon: +40 213101245
Fax: +40 213151140
Internetadres: www.rubicon89.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 23 070.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 153.50 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 29006
Perceel nr.: 5
Benaming:

Sonda Foley cu 2 cai

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/10/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: CRIO - 2 S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 4414293
Postadres: Strada Padurii, Nr. 6
Plaats: Iasi
NUTS-code: RO213 Iaşi
Postcode: 700397
Land: Roemenië
E-mail: crio2_2005@yahoo.com
Telefoon: +40 232210959 / 332800805 / 232211689
Fax: +40 332800805
Internetadres: www.crio2.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 64 400.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 196.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 29005
Perceel nr.: 37
Benaming:

Pungi urinare adulti 2l

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/10/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 29
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 29
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: NOVITRADE
Nationaal identificatienummer: RO 15011423
Postadres: Strada Andrei Muresanu, Nr. 81
Plaats: Constanta
NUTS-code: RO223 Constanţa
Postcode: 900373
Land: Roemenië
E-mail: office@novitrade.ro
Telefoon: +40 241690033 / +40 241839933
Fax: +40 241690033
Internetadres: www.novitrade.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 746 400.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 811.40 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 981
Perceel nr.: 26
Benaming:

Catetere venoase periferice neonatologie-pediatrie (branule mov) 0,6x19mm

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/01/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: CO&CO Consumer 2002 S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 14934994
Postadres: Strada Preciziei, Nr. 1, Sector: 6
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 062202
Land: Roemenië
E-mail: denisa.visinica@gmail.com
Telefoon: +40 213164455
Fax: +40 213164455
Internetadres: www.consumer2002.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 100.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 246.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 978
Perceel nr.: 31
Benaming:

Teste sterilizare 121/135

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/01/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 16
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 16
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: STERIL ROMANIA
Nationaal identificatienummer: RO 12284240
Postadres: Strada Metalurgiei, Nr. 3-5, Sector: 4
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 041831
Land: Roemenië
E-mail: sales@steril.ro
Telefoon: +40 214600779
Fax: +40 214600014
Internetadres: www.steri.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 752 500.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 979.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 977
Perceel nr.: 25
Benaming:

COMPRESE TIFON 45X45CM CU FIR RADIODETECTABIL (STERIL)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/01/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: TAISSIS CONCEPT
Nationaal identificatienummer: RO10122358
Postadres: Strada Ion Ticaloiu, Nr. 17
Plaats: Campulung
NUTS-code: RO311 Argeş
Postcode: 115100
Land: Roemenië
E-mail: ioana.avram@taissis.ro
Telefoon: +40 248512830
Fax: +40 372871524
Internetadres: www.taissis.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 184 880.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 19 692.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 26175
Perceel nr.: 30
Benaming:

Videolaringoscop de unica folosinta

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/09/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: TEHNO ELECTRO MEDICAL COMPANY S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 217930
Postadres: Strada Căluşei, Nr. 69A
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 021353
Land: Roemenië
E-mail: bmanea@temco.ro
Telefoon: +4 0212524650
Fax: +4 0212524667
Internetadres: https://www.temco.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 25 000.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 000.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 23015
Perceel nr.: 17
Benaming:

Taurolock HEP 100 - 3ml

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: KAPAMED INTERNATIONAL
Nationaal identificatienummer: RO 29589509
Postadres: Strada Mureşului, Nr. 8B
Plaats: Cluj-Napoca
NUTS-code: RO113 Cluj
Postcode: 400598
Land: Roemenië
E-mail: vasile@kapamed.ro
Telefoon: +40 264550577
Fax: +40 264550577
Internetadres: www.kapamed.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 071 743.20 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 425.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 23016
Perceel nr.: 21
Benaming:

CAMERA IMPLANTABILA 6,5 F

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 8
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 8
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: B.BRAUN MEDICAL
Nationaal identificatienummer: RO 11080242
Postadres: Strada Principala, Nr. 636
Plaats: Remetea Mare
NUTS-code: RO424 Timiş
Postcode: 307350
Land: Roemenië
E-mail: beatrix.velimirovici@bbraun.com
Telefoon: +40 0256284905/+40 0256284906
Fax: +40 256284907
Internetadres: www.bbraun.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 071 743.20 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 538.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 23017
Perceel nr.: 26
Benaming:

Catetere venoase periferice neonatologie-pediatrie (branule mov) 0,6x19mm

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: CO&CO Consumer 2002 S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 14934994
Postadres: Strada Preciziei, Nr. 1, Sector: 6
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 062202
Land: Roemenië
E-mail: denisa.visinica@gmail.com
Telefoon: +40 213164455
Fax: +40 213164455
Internetadres: www.consumer2002.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 071 743.20 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 820.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 23018
Perceel nr.: 27
Benaming:

Piese de mana/Creion electric%Bisturiu electric pt electrocauter-UF- tip Valleylab

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: VALDOMEDICA TRADING
Nationaal identificatienummer: 23100700
Postadres: Strada Croitoru Z. Eftimie, cap., Nr. 32
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 062326
Land: Roemenië
E-mail: valdomedica.licitatii@gmail.com
Telefoon: +40 214344299 / 214344294
Fax: +40 214344294
Internetadres: www.valdomedica.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 071 743.20 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 324.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 23204
Perceel nr.: 15
Benaming:

Seringa 1ml cu ac 0,40x12mm/27Gx1/2

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: MEGACONS-BRILLAGO
Nationaal identificatienummer: 26560036
Postadres: Strada Str. Atelierului, Nr. 5
Plaats: Iasi
NUTS-code: RO213 Iaşi
Land: Roemenië
E-mail: megaconsbrillago@yahoo.ro
Telefoon: +40 742856204
Fax: +40 332818643
Internetadres: www.bizoo.ro/firma/brillago
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 071 743.20 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 99.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 23014
Perceel nr.: 31
Benaming:

Teste sterilizare 121/135

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 16
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 16
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: STERIL ROMANIA
Nationaal identificatienummer: RO 12284240
Postadres: Strada Metalurgiei, Nr. 3-5, Sector: 4
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 041831
Land: Roemenië
E-mail: sales@steril.ro
Telefoon: +40 214600779
Fax: +40 214600014
Internetadres: www.steri.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 071 743.20 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 650.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 22978
Perceel nr.: 8
Benaming:

Halat investigatii-chirurgical steril ranforsat

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 27
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 27
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: LUAN VISION
Nationaal identificatienummer: RO23801784
Postadres: Strada P-ta Bucuresti, nr.6, bl.6, sc.B, et.1, ap.25, Nr. 6
Plaats: Oradea
NUTS-code: RO111 Bihor
Postcode: 410175
Land: Roemenië
E-mail: lucian1979@gmail.com
Telefoon: +40 726185886
Fax: +40 359411523
Internetadres: www.lvsmedica.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 071 743.20 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 910.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 23202
Perceel nr.: 22
Benaming:

RECIPIENTE STERILE RECOLTARE PRODUSE BIOLOGICE (SPUTA)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: PARTNERS MEDICAL SOLUTION S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 12036920
Postadres: Strada Vadul Moldovei, Nr. 22, Sector: 1
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 014033
Land: Roemenië
E-mail: office@pms.com.ro
Telefoon: +40 212674324
Fax: +40 212674327
Internetadres: www.partners.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 071 743.20 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 240.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 22795
Perceel nr.: 2
Benaming:

Filtru antibacterian

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: GYMED Oxigen S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 25824474
Postadres: Strada Transilvaniei, Nr. 66
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 010799
Land: Roemenië
E-mail: office@gymed.ro
Telefoon: +40 213149633
Fax: +40 213149633
Internetadres: www.gymed.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 071 743.20 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 784.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 22794
Perceel nr.: 4
Benaming:

Banda adeziva chirurgical ape suport de matase

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 29
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 29
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: NOVITRADE
Nationaal identificatienummer: RO 15011423
Postadres: Strada Andrei Muresanu, Nr. 81
Plaats: Constanta
NUTS-code: RO223 Constanţa
Postcode: 900373
Land: Roemenië
E-mail: office@novitrade.ro
Telefoon: +40 241690033 / +40 241839933
Fax: +40 241690033
Internetadres: www.novitrade.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 071 743.20 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 29 872.36 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 23020
Perceel nr.: 32
Benaming:

Ace punctie biopsie 16G x 10

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: TRANS-MENTOR S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 18284932
Postadres: Strada Rahovei, Nr. 266-268, Sector: 5
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 050912
Land: Roemenië
E-mail: transmentor@gmail.com
Telefoon: +40 723611818
Fax: +40 318162837
Internetadres: www.transmentor.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 071 743.20 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 073.40 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 22796
Perceel nr.: 5
Benaming:

Sonda Foley cu 2 cai

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: CRIO - 2 S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 4414293
Postadres: Strada Padurii, Nr. 6
Plaats: Iasi
NUTS-code: RO213 Iaşi
Postcode: 700397
Land: Roemenië
E-mail: crio2_2005@yahoo.com
Telefoon: +40 232210959 / 332800805 / 232211689
Fax: +40 332800805
Internetadres: www.crio2.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 071 743.20 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 327.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 22979
Perceel nr.: 25
Benaming:

COMPRESE TIFON 45X45CM CU FIR RADIODETECTABIL (STERIL)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 38
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 38
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: TAISSIS CONCEPT
Nationaal identificatienummer: RO10122358
Postadres: Strada Ion Ticaloiu, Nr. 17
Plaats: Campulung
NUTS-code: RO311 Argeş
Postcode: 115100
Land: Roemenië
E-mail: ioana.avram@taissis.ro
Telefoon: +40 248512830
Fax: +40 372871524
Internetadres: www.taissis.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 071 743.20 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 39 896.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 22977
Perceel nr.: 7
Benaming:

Tifon metru

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 15
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 15
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SANROTEX TRADING SRL
Nationaal identificatienummer: RO 32163740
Postadres: Strada Calea Romanului, Nr. 164
Plaats: Bacau
NUTS-code: RO211 Bacău
Postcode: 600377
Land: Roemenië
E-mail: office@sanrotex.ro
Telefoon: +40 234217679
Fax: +40 234217679/+40 372870035
Internetadres: www.sanrotex.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 071 743.20 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 629.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 23019
Perceel nr.: 30
Benaming:

Videolaringoscop de unica folosinta

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: TEHNO ELECTRO MEDICAL COMPANY S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 217930
Postadres: Strada Căluşei, Nr. 69A
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 021353
Land: Roemenië
E-mail: bmanea@temco.ro
Telefoon: +4 0212524650
Fax: +4 0212524667
Internetadres: https://www.temco.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 071 743.20 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 000.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 22797
Perceel nr.: 6
Benaming:

Botosi UF

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 8
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 8
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: MEGACONS-BRILLAGO
Nationaal identificatienummer: 26560036
Postadres: Strada Str. Atelierului, Nr. 5
Plaats: Iasi
NUTS-code: RO213 Iaşi
Land: Roemenië
E-mail: megaconsbrillago@yahoo.ro
Telefoon: +40 742856204
Fax: +40 332818643
Internetadres: www.bizoo.ro/firma/brillago
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 071 743.20 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 269.20 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 23021
Perceel nr.: 34
Benaming:

Ace camera implantabila Winger Surecan 20G (0,9mm x 15mm)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: RUBICON EDITECH 89 S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 11110351
Postadres: Strada Covasna, Nr. 31, Sector: 4
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Land: Roemenië
E-mail: jeni_voicu@yahoo.com
Telefoon: +40 213101245
Fax: +40 213151140
Internetadres: www.rubicon89.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 071 743.20 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 692.10 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 22980
Perceel nr.: 13
Benaming:

Masca chirurgicala cu elastic

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 11
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 11
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ALPHA NED 2000 EXIM
Nationaal identificatienummer: RO 13393416
Postadres: Strada Calea Grivitei, Nr. 188, Sector: 1
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 010816
Land: Roemenië
E-mail: doru.andrei@xnet.ro
Telefoon: +40 314255162 / +40 314255163 / +40 372715678
Fax: +40 212319450 / +40 212319451
Internetadres: www.produse-euromed.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 071 743.20 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 911.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 23203
Perceel nr.: 13
Benaming:

Masca chirurgicala cu elastic

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 11
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 11
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ALPHA NED 2000 EXIM
Nationaal identificatienummer: RO 13393416
Postadres: Strada Calea Grivitei, Nr. 188, Sector: 1
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 010816
Land: Roemenië
E-mail: doru.andrei@xnet.ro
Telefoon: +40 314255162 / +40 314255163 / +40 372715678
Fax: +40 212319450 / +40 212319451
Internetadres: www.produse-euromed.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 071 743.20 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 392.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 23022
Perceel nr.: 38
Benaming:

Pungi sterilizare autoclave role 100mmx200m 150mmx200m 200mmx200m 250mmx200m 300mmx200m 350mmx200m

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 8
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 8
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: EUROMEDICAL IMPORT EXPORT
Nationaal identificatienummer: RO 18475452
Postadres: Strada Câmpului, Nr. 158
Plaats: Cluj-Napoca
NUTS-code: RO113 Cluj
Postcode: 400686
Land: Roemenië
E-mail: office.euromedical@gmail.com
Telefoon: +40 742010393
Fax: +40 364267572
Internetadres: www.euromedical.com.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 071 743.20 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 583.10 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 23023
Perceel nr.: 39
Benaming:

Pungi sterilizare autoclave role cu pliu 100mmx100m 150mmx100m 200mmx100m 250mmx100m 300mmx100m 350mmx100m

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 9
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 9
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: TZMO ROMANIA
Nationaal identificatienummer: RO 9693687
Postadres: Strada Sat Olteni, Nr. 3E
Plaats: Clinceni
NUTS-code: RO322 Ilfov
Postcode: 077060
Land: Roemenië
E-mail: andreea.sebov@tzmo.ro
Telefoon: +40 213500880
Fax: +40 213500885
Internetadres: www.tzmo.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 071 743.20 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 24 833.50 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 20877
Perceel nr.: 28
Benaming:

Fesi gipsate 20cm x 2,7m 15cm x 2,7m 10cm x 2,7m

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 18
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 18
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ALPHA NED 2000 EXIM
Nationaal identificatienummer: RO 13393416
Postadres: Strada Calea Grivitei, Nr. 188, Sector: 1
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 010816
Land: Roemenië
E-mail: doru.andrei@xnet.ro
Telefoon: +40 314255162 / +40 314255163 / +40 372715678
Fax: +40 212319450 / +40 212319451
Internetadres: www.produse-euromed.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 071 743.20 RON
Laagste offerte: 48 210.00 RON / Hoogste offerte: 48 210.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 20877
Perceel nr.: 4
Benaming:

Banda adeziva chirurgical ape suport de matase

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 29
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 29
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: NOVITRADE
Nationaal identificatienummer: RO 15011423
Postadres: Strada Andrei Muresanu, Nr. 81
Plaats: Constanta
NUTS-code: RO223 Constanţa
Postcode: 900373
Land: Roemenië
E-mail: office@novitrade.ro
Telefoon: +40 241690033 / +40 241839933
Fax: +40 241690033
Internetadres: www.novitrade.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 071 743.20 RON
Laagste offerte: 746 400.00 RON / Hoogste offerte: 746 400.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 20877
Perceel nr.: 2
Benaming:

Filtru antibacterian

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: GYMED Oxigen S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 25824474
Postadres: Strada Transilvaniei, Nr. 66
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 010799
Land: Roemenië
E-mail: office@gymed.ro
Telefoon: +40 213149633
Fax: +40 213149633
Internetadres: www.gymed.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 071 743.20 RON
Laagste offerte: 119 600.00 RON / Hoogste offerte: 119 600.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 20877
Perceel nr.: 15
Benaming:

Seringa 1ml cu ac 0,40x12mm/27Gx1/2

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 12
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 12
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: MEGACONS-BRILLAGO
Nationaal identificatienummer: 26560036
Postadres: Strada Str. Atelierului, Nr. 5
Plaats: Iasi
NUTS-code: RO213 Iaşi
Land: Roemenië
E-mail: megaconsbrillago@yahoo.ro
Telefoon: +40 742856204
Fax: +40 332818643
Internetadres: www.bizoo.ro/firma/brillago
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 071 743.20 RON
Laagste offerte: 48 315.00 RON / Hoogste offerte: 48 315.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 20877
Perceel nr.: 5
Benaming:

Sonda Foley cu 2 cai

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: CRIO - 2 S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 4414293
Postadres: Strada Padurii, Nr. 6
Plaats: Iasi
NUTS-code: RO213 Iaşi
Postcode: 700397
Land: Roemenië
E-mail: crio2_2005@yahoo.com
Telefoon: +40 232210959 / 332800805 / 232211689
Fax: +40 332800805
Internetadres: www.crio2.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 071 743.20 RON
Laagste offerte: 64 400.00 RON / Hoogste offerte: 64 400.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 20877
Perceel nr.: 40
Benaming:

Halate vizitator UF

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 27
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 27
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: LUAN VISION
Nationaal identificatienummer: RO23801784
Postadres: Strada P-ta Bucuresti, nr.6, bl.6, sc.B, et.1, ap.25, Nr. 6
Plaats: Oradea
NUTS-code: RO111 Bihor
Postcode: 410175
Land: Roemenië
E-mail: lucian1979@gmail.com
Telefoon: +40 726185886
Fax: +40 359411523
Internetadres: www.lvsmedica.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 071 743.20 RON
Laagste offerte: 803 000.00 RON / Hoogste offerte: 803 000.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 20877
Perceel nr.: 25
Benaming:

COMPRESE TIFON 45X45CM CU FIR RADIODETECTABIL (STERIL)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: TAISSIS CONCEPT
Nationaal identificatienummer: RO10122358
Postadres: Strada Ion Ticaloiu, Nr. 17
Plaats: Campulung
NUTS-code: RO311 Argeş
Postcode: 115100
Land: Roemenië
E-mail: ioana.avram@taissis.ro
Telefoon: +40 248512830
Fax: +40 372871524
Internetadres: www.taissis.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 071 743.20 RON
Laagste offerte: 52 723.75 RON / Hoogste offerte: 1 265 370.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 20877
Perceel nr.: 7
Benaming:

Tifon metru

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 15
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 15
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SANROTEX TRADING SRL
Nationaal identificatienummer: RO 32163740
Postadres: Strada Calea Romanului, Nr. 164
Plaats: Bacau
NUTS-code: RO211 Bacău
Postcode: 600377
Land: Roemenië
E-mail: office@sanrotex.ro
Telefoon: +40 234217679
Fax: +40 234217679/+40 372870035
Internetadres: www.sanrotex.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 071 743.20 RON
Laagste offerte: 95 250.00 RON / Hoogste offerte: 95 250.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 20877
Perceel nr.: 34
Benaming:

Ace camera implantabila Winger Surecan 20G (0,9mm x 15mm)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: RUBICON EDITECH 89 S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 11110351
Postadres: Strada Covasna, Nr. 31, Sector: 4
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Land: Roemenië
E-mail: jeni_voicu@yahoo.com
Telefoon: +40 213101245
Fax: +40 213151140
Internetadres: www.rubicon89.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 071 743.20 RON
Laagste offerte: 23 070.00 RON / Hoogste offerte: 23 070.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 20877
Perceel nr.: 35
Benaming:

Ace camera implantabila Winger Surecan 22G (0,7mm x 12mm)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 14
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 14
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: B.BRAUN MEDICAL
Nationaal identificatienummer: RO 11080242
Postadres: Strada Principala, Nr. 636
Plaats: Remetea Mare
NUTS-code: RO424 Timiş
Postcode: 307350
Land: Roemenië
E-mail: beatrix.velimirovici@bbraun.com
Telefoon: +40 0256284905/+40 0256284906
Fax: +40 256284907
Internetadres: www.bbraun.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 071 743.20 RON
Laagste offerte: 262 561.40 RON / Hoogste offerte: 262 561.40 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 20877
Perceel nr.: 19
Benaming:

Microtainer sange capilar 0,2ml

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: MEDILABSIMPEX S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 18644
Postadres: Strada Vasile Lascar, Nr. 71, Sector: 2
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 020493
Land: Roemenië
E-mail: MEDILAB@UPCNET.RO
Telefoon: +40 2119480
Fax: +40 2111408
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 071 743.20 RON
Laagste offerte: 19 680.00 RON / Hoogste offerte: 19 680.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 20877
Perceel nr.: 27
Benaming:

Piese de mana/Creion electric%Bisturiu electric pt electrocauter-UF- tip Valleylab

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: VALDOMEDICA TRADING
Nationaal identificatienummer: 23100700
Postadres: Strada Croitoru Z. Eftimie, cap., Nr. 32
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 062326
Land: Roemenië
E-mail: valdomedica.licitatii@gmail.com
Telefoon: +40 214344299 / 214344294
Fax: +40 214344294
Internetadres: www.valdomedica.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 071 743.20 RON
Laagste offerte: 26 592.00 RON / Hoogste offerte: 26 592.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 20877
Perceel nr.: 38
Benaming:

Pungi sterilizare autoclave role 100mmx200m 150mmx200m 200mmx200m 250mmx200m 300mmx200m 350mmx200m

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 8
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 8
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: EUROMEDICAL IMPORT EXPORT
Nationaal identificatienummer: RO 18475452
Postadres: Strada Câmpului, Nr. 158
Plaats: Cluj-Napoca
NUTS-code: RO113 Cluj
Postcode: 400686
Land: Roemenië
E-mail: office.euromedical@gmail.com
Telefoon: +40 742010393
Fax: +40 364267572
Internetadres: www.euromedical.com.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 071 743.20 RON
Laagste offerte: 29 155.00 RON / Hoogste offerte: 29 155.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 20877
Perceel nr.: 26
Benaming:

Catetere venoase periferice neonatologie-pediatrie (branule mov) 0,6x19mm

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: CO&CO Consumer 2002 S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 14934994
Postadres: Strada Preciziei, Nr. 1, Sector: 6
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 062202
Land: Roemenië
E-mail: denisa.visinica@gmail.com
Telefoon: +40 213164455
Fax: +40 213164455
Internetadres: www.consumer2002.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 071 743.20 RON
Laagste offerte: 4 100.00 RON / Hoogste offerte: 4 100.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 20877
Perceel nr.: 22
Benaming:

RECIPIENTE STERILE RECOLTARE PRODUSE BIOLOGICE (SPUTA)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: PARTNERS MEDICAL SOLUTION S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 12036920
Postadres: Strada Vadul Moldovei, Nr. 22, Sector: 1
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 014033
Land: Roemenië
E-mail: office@pms.com.ro
Telefoon: +40 212674324
Fax: +40 212674327
Internetadres: www.partners.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 071 743.20 RON
Laagste offerte: 1 200.00 RON / Hoogste offerte: 1 200.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 29010
Perceel nr.: 25
Benaming:

COMPRESE TIFON 45X45CM CU FIR RADIODETECTABIL (STERIL)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/10/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 29
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 29
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: TAISSIS CONCEPT
Nationaal identificatienummer: RO10122358
Postadres: Strada Ion Ticaloiu, Nr. 17
Plaats: Campulung
NUTS-code: RO311 Argeş
Postcode: 115100
Land: Roemenië
E-mail: ioana.avram@taissis.ro
Telefoon: +40 248512830
Fax: +40 372871524
Internetadres: www.taissis.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 058 880.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 104.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 20877
Perceel nr.: 33
Benaming:

Ace punctie biopsie 16G x 13

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: MEDICAL GRUP
Nationaal identificatienummer: RO 17845905
Postadres: Strada Orastie, Nr. 10
Plaats: Cluj-Napoca
NUTS-code: RO113 Cluj
Postcode: 400689
Land: Roemenië
E-mail: dandutu@medicalgrup.ro
Telefoon: +40 374468283
Fax: +40 374468284
Internetadres: www.domeniu.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 071 743.20 RON
Laagste offerte: 795.60 RON / Hoogste offerte: 795.60 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 20877
Perceel nr.: 30
Benaming:

Videolaringoscop de unica folosinta

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: TEHNO ELECTRO MEDICAL COMPANY S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 217930
Postadres: Strada Căluşei, Nr. 69A
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 021353
Land: Roemenië
E-mail: bmanea@temco.ro
Telefoon: +4 0212524650
Fax: +4 0212524667
Internetadres: https://www.temco.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 071 743.20 RON
Laagste offerte: 25 000.00 RON / Hoogste offerte: 25 000.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 20877
Perceel nr.: 32
Benaming:

Ace punctie biopsie 16G x 10

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: TRANS-MENTOR S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 18284932
Postadres: Strada Rahovei, Nr. 266-268, Sector: 5
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 050912
Land: Roemenië
E-mail: transmentor@gmail.com
Telefoon: +40 723611818
Fax: +40 318162837
Internetadres: www.transmentor.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 071 743.20 RON
Laagste offerte: 2 862.40 RON / Hoogste offerte: 2 862.40 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 984
Perceel nr.: 30
Benaming:

Videolaringoscop de unica folosinta

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/01/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: TEHNO ELECTRO MEDICAL COMPANY S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 217930
Postadres: Strada Căluşei, Nr. 69A
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 021353
Land: Roemenië
E-mail: bmanea@temco.ro
Telefoon: +4 0212524650
Fax: +4 0212524667
Internetadres: https://www.temco.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 25 000.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 000.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 983
Perceel nr.: 28
Benaming:

Fesi gipsate 20cm x 2,7m 15cm x 2,7m 10cm x 2,7m

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/01/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ALPHA NED 2000 EXIM
Nationaal identificatienummer: RO 13393416
Postadres: Strada Calea Grivitei, Nr. 188, Sector: 1
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 010816
Land: Roemenië
E-mail: doru.andrei@xnet.ro
Telefoon: +40 314255162 / +40 314255163 / +40 372715678
Fax: +40 212319450 / +40 212319451
Internetadres: www.produse-euromed.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 710.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 523.20 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 20877
Perceel nr.: 18
Benaming:

Taurolock 25000ui urokinaza

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: KAPAMED INTERNATIONAL
Nationaal identificatienummer: RO 29589509
Postadres: Strada Mureşului, Nr. 8B
Plaats: Cluj-Napoca
NUTS-code: RO113 Cluj
Postcode: 400598
Land: Roemenië
E-mail: vasile@kapamed.ro
Telefoon: +40 264550577
Fax: +40 264550577
Internetadres: www.kapamed.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 071 743.20 RON
Laagste offerte: 181 290.00 RON / Hoogste offerte: 181 290.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 20877
Perceel nr.: 16
Benaming:

Punga pentru flebotomie

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: HEMAROM
Nationaal identificatienummer: RO 5866670
Postadres: Strada Sofia, Nr. 24, Sector: 1
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 011838
Land: Roemenië
E-mail: hemarom@hemarom.ro
Telefoon: +40 212315147
Fax: +40 212315148
Internetadres: www.hemarom.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 071 743.20 RON
Laagste offerte: 30 000.00 RON / Hoogste offerte: 30 000.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 20877
Perceel nr.: 39
Benaming:

Pungi sterilizare autoclave role cu pliu 100mmx100m 150mmx100m 200mmx100m 250mmx100m 300mmx100m 350mmx100m

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 9
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 9
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: TZMO ROMANIA
Nationaal identificatienummer: RO 9693687
Postadres: Strada Sat Olteni, Nr. 3E
Plaats: Clinceni
NUTS-code: RO322 Ilfov
Postcode: 077060
Land: Roemenië
E-mail: andreea.sebov@tzmo.ro
Telefoon: +40 213500880
Fax: +40 213500885
Internetadres: www.tzmo.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 071 743.20 RON
Laagste offerte: 24 833.50 RON / Hoogste offerte: 24 833.50 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 20877
Perceel nr.: 31
Benaming:

Teste sterilizare 121/135

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 16
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 16
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: STERIL ROMANIA
Nationaal identificatienummer: RO 12284240
Postadres: Strada Metalurgiei, Nr. 3-5, Sector: 4
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 041831
Land: Roemenië
E-mail: sales@steril.ro
Telefoon: +40 214600779
Fax: +40 214600014
Internetadres: www.steri.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 071 743.20 RON
Laagste offerte: 752 500.00 RON / Hoogste offerte: 752 500.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 29015
Perceel nr.: 27
Benaming:

Piese de mana/Creion electric%Bisturiu electric pt electrocauter-UF- tip Valleylab

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/10/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: VALDOMEDICA TRADING
Nationaal identificatienummer: 23100700
Postadres: Strada Croitoru Z. Eftimie, cap., Nr. 32
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 062326
Land: Roemenië
E-mail: valdomedica.licitatii@gmail.com
Telefoon: +40 214344299 / 214344294
Fax: +40 214344294
Internetadres: www.valdomedica.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 26 592.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 770.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 29013
Perceel nr.: 35
Benaming:

Ace camera implantabila Winger Surecan 22G (0,7mm x 12mm)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/10/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: B.BRAUN MEDICAL
Nationaal identificatienummer: RO 11080242
Postadres: Strada Principala, Nr. 636
Plaats: Remetea Mare
NUTS-code: RO424 Timiş
Postcode: 307350
Land: Roemenië
E-mail: beatrix.velimirovici@bbraun.com
Telefoon: +40 0256284905/+40 0256284906
Fax: +40 256284907
Internetadres: www.bbraun.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 240 886.40 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 206.80 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 29028
Perceel nr.: 33
Benaming:

Ace punctie biopsie 16G x 13

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/10/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: MEDICAL GRUP
Nationaal identificatienummer: RO 17845905
Postadres: Strada Orastie, Nr. 10
Plaats: Cluj-Napoca
NUTS-code: RO113 Cluj
Postcode: 400689
Land: Roemenië
E-mail: dandutu@medicalgrup.ro
Telefoon: +40 374468283
Fax: +40 374468284
Internetadres: www.domeniu.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 795.60 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 795.60 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 29026
Perceel nr.: 30
Benaming:

Videolaringoscop de unica folosinta

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/10/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: TEHNO ELECTRO MEDICAL COMPANY S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 217930
Postadres: Strada Căluşei, Nr. 69A
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 021353
Land: Roemenië
E-mail: bmanea@temco.ro
Telefoon: +4 0212524650
Fax: +4 0212524667
Internetadres: https://www.temco.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 25 000.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 500.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 29011
Perceel nr.: 13
Benaming:

Masca chirurgicala cu elastic

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/10/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 18
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 18
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ALPHA NED 2000 EXIM
Nationaal identificatienummer: RO 13393416
Postadres: Strada Calea Grivitei, Nr. 188, Sector: 1
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 010816
Land: Roemenië
E-mail: doru.andrei@xnet.ro
Telefoon: +40 314255162 / +40 314255163 / +40 372715678
Fax: +40 212319450 / +40 212319451
Internetadres: www.produse-euromed.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 48 120.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 024.60 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 29009
Perceel nr.: 8
Benaming:

Halat investigatii-chirurgical steril ranforsat

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/10/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 27
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 27
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: LUAN VISION
Nationaal identificatienummer: RO23801784
Postadres: Strada P-ta Bucuresti, nr.6, bl.6, sc.B, et.1, ap.25, Nr. 6
Plaats: Oradea
NUTS-code: RO111 Bihor
Postcode: 410175
Land: Roemenië
E-mail: lucian1979@gmail.com
Telefoon: +40 726185886
Fax: +40 359411523
Internetadres: www.lvsmedica.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 803 000.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 15 390.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 29007
Perceel nr.: 15
Benaming:

Seringa 1ml cu ac 0,40x12mm/27Gx1/2

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/10/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 12
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 12
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: MEGACONS-BRILLAGO
Nationaal identificatienummer: 26560036
Postadres: Strada Str. Atelierului, Nr. 5
Plaats: Iasi
NUTS-code: RO213 Iaşi
Land: Roemenië
E-mail: megaconsbrillago@yahoo.ro
Telefoon: +40 742856204
Fax: +40 332818643
Internetadres: www.bizoo.ro/firma/brillago
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 48 315.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 094.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 29027
Perceel nr.: 31
Benaming:

Teste sterilizare 121/135

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/10/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: STERIL ROMANIA
Nationaal identificatienummer: RO 12284240
Postadres: Strada Metalurgiei, Nr. 3-5, Sector: 4
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 041831
Land: Roemenië
E-mail: sales@steril.ro
Telefoon: +40 214600779
Fax: +40 214600014
Internetadres: www.steri.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 500.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 496.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 29008
Perceel nr.: 7
Benaming:

Tifon metru

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/10/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 8
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 8
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SANROTEX TRADING SRL
Nationaal identificatienummer: RO 32163740
Postadres: Strada Calea Romanului, Nr. 164
Plaats: Bacau
NUTS-code: RO211 Bacău
Postcode: 600377
Land: Roemenië
E-mail: office@sanrotex.ro
Telefoon: +40 234217679
Fax: +40 234217679/+40 372870035
Internetadres: www.sanrotex.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 73 500.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 820.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 29012
Perceel nr.: 17
Benaming:

Taurolock HEP 100 - 3ml

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/10/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: KAPAMED INTERNATIONAL
Nationaal identificatienummer: RO 29589509
Postadres: Strada Mureşului, Nr. 8B
Plaats: Cluj-Napoca
NUTS-code: RO113 Cluj
Postcode: 400598
Land: Roemenië
E-mail: vasile@kapamed.ro
Telefoon: +40 264550577
Fax: +40 264550577
Internetadres: www.kapamed.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 181 290.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 875.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 33905
Perceel nr.: 30
Benaming:

Videolaringoscop de unica folosinta

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/11/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: TEHNO ELECTRO MEDICAL COMPANY S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 217930
Postadres: Strada Căluşei, Nr. 69A
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 021353
Land: Roemenië
E-mail: bmanea@temco.ro
Telefoon: +4 0212524650
Fax: +4 0212524667
Internetadres: https://www.temco.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 25 000.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 250.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 34636
Perceel nr.: 2
Benaming:

Filtru antibacterian

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/11/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: GYMED Oxigen S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 25824474
Postadres: Strada Transilvaniei, Nr. 66
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 010799
Land: Roemenië
E-mail: office@gymed.ro
Telefoon: +40 213149633
Fax: +40 213149633
Internetadres: www.gymed.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 119 600.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 990.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 35585
Perceel nr.: 17
Benaming:

Taurolock HEP 100 - 3ml

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/12/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: KAPAMED INTERNATIONAL
Nationaal identificatienummer: RO 29589509
Postadres: Strada Mureşului, Nr. 8B
Plaats: Cluj-Napoca
NUTS-code: RO113 Cluj
Postcode: 400598
Land: Roemenië
E-mail: vasile@kapamed.ro
Telefoon: +40 264550577
Fax: +40 264550577
Internetadres: www.kapamed.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 49 290.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 930.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 974
Perceel nr.: 15
Benaming:

Seringa 1ml cu ac 0,40x12mm/27Gx1/2

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/01/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 12
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 12
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: MEGACONS-BRILLAGO
Nationaal identificatienummer: 26560036
Postadres: Strada Str. Atelierului, Nr. 5
Plaats: Iasi
NUTS-code: RO213 Iaşi
Land: Roemenië
E-mail: megaconsbrillago@yahoo.ro
Telefoon: +40 742856204
Fax: +40 332818643
Internetadres: www.bizoo.ro/firma/brillago
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 48 315.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 392.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 971
Perceel nr.: 37
Benaming:

Pungi urinare adulti 2l

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/01/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 8
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 8
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: NOVITRADE
Nationaal identificatienummer: RO 15011423
Postadres: Strada Andrei Muresanu, Nr. 81
Plaats: Constanta
NUTS-code: RO223 Constanţa
Postcode: 900373
Land: Roemenië
E-mail: office@novitrade.ro
Telefoon: +40 241690033 / +40 241839933
Fax: +40 241690033
Internetadres: www.novitrade.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 746 400.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 27 819.80 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 7059
Perceel nr.: 22
Benaming:

RECIPIENTE STERILE RECOLTARE PRODUSE BIOLOGICE (SPUTA)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: PARTNERS MEDICAL SOLUTION S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 12036920
Postadres: Strada Vadul Moldovei, Nr. 22, Sector: 1
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 014033
Land: Roemenië
E-mail: office@pms.com.ro
Telefoon: +40 212674324
Fax: +40 212674327
Internetadres: www.partners.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 200.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 720.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 25176
Perceel nr.: 4
Benaming:

Banda adeziva chirurgical ape suport de matase

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 13
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 13
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: NOVITRADE
Nationaal identificatienummer: RO 15011423
Postadres: Strada Andrei Muresanu, Nr. 81
Plaats: Constanta
NUTS-code: RO223 Constanţa
Postcode: 900373
Land: Roemenië
E-mail: office@novitrade.ro
Telefoon: +40 241690033 / +40 241839933
Fax: +40 241690033
Internetadres: www.novitrade.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 197 000.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 937.60 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 21907
Perceel nr.: 34
Benaming:

Ace camera implantabila Winger Surecan 20G (0,9mm x 15mm)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/08/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: RUBICON EDITECH 89 S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 11110351
Postadres: Strada Covasna, Nr. 31, Sector: 4
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Land: Roemenië
E-mail: jeni_voicu@yahoo.com
Telefoon: +40 213101245
Fax: +40 213151140
Internetadres: www.rubicon89.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 23 070.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 384.50 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 25048
Perceel nr.: 34
Benaming:

Ace camera implantabila Winger Surecan 20G (0,9mm x 15mm)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: RUBICON EDITECH 89 S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 11110351
Postadres: Strada Covasna, Nr. 31, Sector: 4
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Land: Roemenië
E-mail: jeni_voicu@yahoo.com
Telefoon: +40 213101245
Fax: +40 213151140
Internetadres: www.rubicon89.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 23 070.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 769.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 26838
Perceel nr.: 3
Benaming:

Banda adeziva pe suport textil

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 8
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 8
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: NOVITRADE
Nationaal identificatienummer: RO 15011423
Postadres: Strada Andrei Muresanu, Nr. 81
Plaats: Constanta
NUTS-code: RO223 Constanţa
Postcode: 900373
Land: Roemenië
E-mail: office@novitrade.ro
Telefoon: +40 241690033 / +40 241839933
Fax: +40 241690033
Internetadres: www.novitrade.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 90 600.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 815.40 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: Bucureşti
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: www.cnsc.ro
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020