Leveringen - 488529-2020

16/10/2020    S202

Litouwen-Vilnius: Laboratoriumreagentia

2020/S 202-488529

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Nationaal identificatienummer: 124364561
Postadres: Santariškių g. 2
Plaats: Vilnius
NUTS-code: LT LIETUVA
Postcode: LT-08661
Land: Litouwen
Contactpersoon: Algimantas Varžgalys
E-mail: algimantas.varzgalys@vpc.lt
Telefoon: +370 52477365
Fax: +370 52720044
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.santa.lt/
Adres van het kopersprofiel: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6137
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Antikūnų, skirtų diagnostiniams tyrimams, atliekamiems imunohistochemijos tyrimo metodu, pirkimas

Referentienummer: Antikūnų, skirtų diagnostiniams
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33696500 Laboratoriumreagentia
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Pirkimą sudaro viena pirkimo dalis. Sutartis su konkurso laimėtoju bus sudaroma 36 mėnesių laikotarpiui.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 96 694.21 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500 Laboratoriumreagentia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Valstybinis patologijos centras VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialas (P. Baublio g. 5, LT-08406 Vilnius).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pirkimą sudaro viena pirkimo dalis. Sutartis su konkurso laimėtoju bus sudaroma 36 mėnesių laikotarpiui.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 128-312629
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Antikūnų, skirtų diagnostiniams tyrimams, atliekamiems imunohistochemijos tyrimo metodu, pirkimas

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: UAB „Expertus Vilnensis“
Nationaal identificatienummer: 121386360
Postadres: Mokslininkų g. 12
Plaats: Vilnius
NUTS-code: LT LIETUVA
Postcode: LT-08412
Land: Litouwen
Telefoon: +370 52729374
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 96 694.21 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vilniaus apygardos teismas
Plaats: Vilnius
Land: Litouwen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020