Leveringen - 488539-2020

16/10/2020    S202

Roemenië-Timișoara: Broodproducten

2020/S 202-488539

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Județul Timiș
Nationaal identificatienummer: 4358029
Postadres: Str. Revoluţiei 1989 nr. 17
Plaats: Timișoara
NUTS-code: RO424 Timiş
Postcode: 300034
Land: Roemenië
Contactpersoon: Daniela Goia
E-mail: dana.goia@cjtimis.ro
Telefoon: +40 256406300
Fax: +40 256406301
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.cjtimis.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acord-cadru de furnizare și distribuție produse de panificație – biscuiți uscați, în cadrul „Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023”, pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de patru ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul Timiș […] detalii pe www.e-licitatie.ro

Referentienummer: 4358029/2020/F/A/16/1.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15811000 Broodproducten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Se urmărește încheierea unui acord-cadru pe o durată de trei ani (pe parcursul anilor scolari 2020-2023) cu contractele subsecvente aferente de furnizare și distribuție a produselor de panificatie (biscuiți uscați) în cadrul „Programului pentru școli al Românie în perioada 2017-2023”, pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de patru ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din din învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul Timiș, perioada de scolarizare 2020-2023, pe cinci loturi:

— lotul I – Zona I – Timișoara;

— lotul II – Zona II – Lugoj-Margina;

— lotul III – Zona III – Voiteg-Deta;

— lotul IV – Zona IV – Buziaș-Pișchia;

— lotul V – Zona V – Jimbolia-Sânnicolau Mare.

Estimările cantităților minime și maxime care ar putea fi solicitate pe întreaga perioadă a acordului-cadru și a celor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru, pentru fiecare lot, se regăsesc în Fișa de date la secțiunea „Lista loturi” și în anexele la caietul de sarcini. Acestea se vor actualiza în funcție de prezența la cursuri a beneficiarilor de produse pe categorii de elevi din școli și grădinițe.

Conform HG 640/2017 se acordă gratuit pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de patru ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular din judeţul Timiş produse de panificaţie (biscuiți uscați – cinci porții pe săptămână) în limita unei valori zilnice/preşcolar/elev de 0,57 RON, TVA inclus, pentru porţia de produse de panificaţie. Limita valorică zilnică cuprinde preţul integral de achiziţie al produselor, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cheltuielile de transport, distribuţie şi depozitare a acestora. Prețul unitar fără TVA, aferent limitei valorice maxime de 0,57 RON pentru porția de produse de panificaţie, este de: 0,52 RON si este valabil doar pentru cota de TVA stabilită la valoarea de 9 %. Dacă pe parcursul perioadei de distribuție a produselor în instituțiile de învățământ, au loc modificări ale cotei de TVA, atunci prețul unitar fără TVA aferent limitei valorice maxime, se va modifica în funcție de valoarea cotei de TVA stabilită.

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare în legatura cu documentatia de atribuire, cu respectarea termenului-limita stabilit de autoritatea contractanta. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 16. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in termen de 10 zile inainte de data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor, în măsura în care solicitările au fost adresate în termenul prevăzut la punctul I.3).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 6 188 000.00 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lotul V – Zona V – Jimbolia-Sânnicolau Mare

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15811000 Broodproducten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424 Timiş
Voornaamste plaats van uitvoering:

Județul Timiș.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Acord-cadru – furnizare și distribuție produse de panificatie (biscuiți uscați) pentru preșcolarii și elevii din învățământul primar și gimnazial din Zona V – Jimbolia-Sânnicolau Mare, pe o durată de 36 de luni (sase semestre), în perioada de școlarizare 2020-2023 – preţ unitar 0,52 RON/unitate de produs, fără TVA, număr minimum estimat de beneficiari – 9 707, număr maximum estimat de beneficiari – 12 355, număr estimat de zile de şcoală pe fiecare an şcolar – 185, contracte subsecvente – trei.

Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru:

— cantități minime: 5 387 385 unități;

— cantități maxime: 6 857 025 unități.

Acord-cadru: valoarea minimă: 2 801 440,2 RON fără TVA; valoarea maximă: 3 565 653 RON fără TVA.

Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru:

— cantități minime: 1 795 795 unități;

— cantități maxime: 2 285 675 unități.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 1 188 551 RON fără TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Lanțul de aprovizionare. / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

„Programul pentru școli al Românie în perioada 2017-2023”.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Conform art. 3 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene, resursele financiare necesare implementării Programului pentru şcoli al României se asigură de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, repartizate pe judeţe şi municipiul Bucureşti, prin anexă la legile bugetare anuale.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lotul III – Zona III – Voiteg-Deta

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15811000 Broodproducten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424 Timiş
Voornaamste plaats van uitvoering:

Județul Timiș.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Acord-cadru – furnizare și distribuție produse de panificatie (biscuiți uscați) pentru preșcolarii și elevii din învățământul primar și gimnazial din Zona III – Voiteg-Deta, pe o durată de 36 de luni (sase semestre), în perioada de școlarizare 2020-2023 – preţ unitar 0,52 RON/unitate de produs, fără TVA, număr minimum estimat de beneficiari – 7 799, număr maxim estimat de beneficiari – 9 926, număr estimat de zile de şcoală pe fiecare an şcolar – 185, contracte subsecvente – trei.

Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru:

— cantități minime: 4 328 445 unități;

— cantități maxime: 5 508 930 unități.

Acord-cadru: valoarea minimă: 2 250 791,4 RON fără TVA; valoarea maximă: 2 864 643,6 RON fără TVA. Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru:

— cantități minime: 1 442 815 unități;

— cantități maxime: 1 836 310 unități.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 954 881,2 RON fără TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Lanțul de aprovizionare. / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

„Programul pentru școli al Românie în perioada 2017-2023”.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Conform art. 3 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene, resursele financiare necesare implementării Programului pentru şcoli al României se asigură de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, repartizate pe judeţe şi municipiul Bucureşti, prin anexă la legile bugetare anuale.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lotul I – Zona I – Timișoara

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15811000 Broodproducten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424 Timiş
Voornaamste plaats van uitvoering:

Județul Timiș.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare și distribuție produse de panificatie (biscuiți uscați) pentru preșcolarii și elevii din învățământul primar și gimnazial din Zona I – Timișoara, pe o durată de 36 de luni (sase semestre), în perioada de școlarizare 2020-2023 – preţ unitar 0,52 RON/unitate de produs, fără TVA, număr minimum estimat de beneficiari – 23 480, număr maxim estimat de beneficiari – 29 883, număr estimat de zile de şcoală pe fiecare an şcolar – 185, contracte subsecvente – trei.

Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru:

— cantități minime: 13 031 400 unități;

— cantități maxime: 16 585 065 unități.

Acord-cadru: valoarea minimă: 6 776 328 RON fără TVA; valoarea maximă: 8 624 233,8 RON fără TVA.

Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru:

— cantități minime: 4 343 800 unități;

— cantități maxime: 5 528 355 unități.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 2 874 744,6 RON fără TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Lanțul de aprovizionare. / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

„Programul pentru școli al Românie în perioada 2017-2023”.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Conform art. 3 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene, resursele financiare necesare implementării Programului pentru şcoli al României se asigură de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, repartizate pe judeţe şi municipiul Bucureşti, prin anexă la legile bugetare anuale.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lotul II – Zona II – Lugoj-Margina

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15811000 Broodproducten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424 Timiş
Voornaamste plaats van uitvoering:

Județul Timiș.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Acord-cadru – furnizare și distribuție produse de panificatie (biscuiți uscați) pentru preșcolarii și elevii din învățământul primar și gimnazial din Zona II – Lugoj-Margina, pe o durată de 36 de luni (sase semestre), în perioada de școlarizare 2020-2023 – preţ unitar 0,52 RON/unitate de produs, fără TVA, număr minimum estimat de beneficiari – 7 645, număr maxim estimat de beneficiari – 9 730, număr estimat de zile de şcoală pe fiecare an şcolar – 185, contracte subsecvente – trei.

Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru;:

— cantități minime: 4 242 975 unități;

— cantități maxime: 5 400 150 unități.

Acord-cadru: valoarea minimă: 2 206 347 RON fără TVA; valoarea maximă: 2 808 078 RON fără TVA.

Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru:

— cantități minime: 1 414 325 unități;

— cantități maxime: 1 800 050 unități;

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 936 026 RON fără TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Lanțul de aprovizionare. / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

„Programul pentru școli al Românie în perioada 2017-2023”.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Conform art. 3 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene, resursele financiare necesare implementării Programului pentru şcoli al României se asigură de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, repartizate pe judeţe şi municipiul Bucureşti, prin anexă la legile bugetare anuale.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lotul IV – Zona IV – Buziaș-Pișchia

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15811000 Broodproducten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424 Timiş
Voornaamste plaats van uitvoering:

Județul Timiș.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Acord-cadru – furnizare și distribuție produse de panificatie (biscuiți uscați) pentru preșcolarii și elevii din învățământul primar și gimnazial din Zona IV – Buziaș -Pișchia, pe o durată de 36 de luni (sase semestre), în perioada de școlarizare 2020-2023 – preţ unitar 0,52 RON/unitate de produs, fără TVA, număr minimum estimat de beneficiari – 6 369, număr maxim estimat de beneficiari – 8 106, număr estimat de zile de şcoală pe fiecare an şcolar – 185, contracte subsecvente – trei.

Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru:

— cantități minime: 3 534 795 unități;

— cantități maxime: 4 498 830 unități;

Acord-cadru: valoarea minimă 1 838 093,4 RON fără TVA; valoarea maximă 2 339 391,6 RON fără TVA. Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru:

— cantități minime: 1 178 265 unități;

— cantități maxime: 1 499 610 unități.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 779 797,2 RON fără TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Lanțul de aprovizionare. / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

„Programul pentru școli al Românie în perioada 2017-2023”.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Conform art. 3 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene, resursele financiare necesare implementării Programului pentru şcoli al României se asigură de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, repartizate pe judeţe şi municipiul Bucureşti, prin anexă la legile bugetare anuale.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 116-281296
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 126/20036
Perceel nr.: 4
Benaming:

Lotul IV – Zona IV – Buziaș-Pișchia

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Biscotto S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 29070357
Postadres: Str. Eduard Benes nr. 19
Plaats: Timișoara
NUTS-code: RO424 Timiş
Land: Roemenië
E-mail: office.biscotto@yahoo.com
Telefoon: +40 731616081
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 716 570.40 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 716 570.40 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 106/18228
Perceel nr.: 4
Benaming:

Lotul IV – Zona IV – Buziaș-Pișchia

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Biscotto S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 29070357
Postadres: Str. Eduard Benes nr. 19
Plaats: Timișoara
NUTS-code: RO424 Timiş
Land: Roemenië
E-mail: office.biscotto@yahoo.com
Telefoon: +40 731616081
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 339 391.60 RON
Laagste offerte: 2 339 391.60 RON / Hoogste offerte: 2 339 391.60 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 105/18227
Perceel nr.: 3
Benaming:

Lotul III – Zona III – Voiteg-Deta

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Biscotto S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 29070357
Postadres: Str. Eduard Benes nr. 19
Plaats: Timișoara
NUTS-code: RO424 Timiş
Land: Roemenië
E-mail: office.biscotto@yahoo.com
Telefoon: +40 731616081
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 864 643.60 RON
Laagste offerte: 2 864 643.60 RON / Hoogste offerte: 2 864 643.60 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 104/18226
Perceel nr.: 2
Benaming:

Lotul IV – Zona IV – Buziaș-Pișchia

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Biscotto S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 29070357
Postadres: Str. Eduard Benes nr. 19
Plaats: Timișoara
NUTS-code: RO424 Timiş
Land: Roemenië
E-mail: office.biscotto@yahoo.com
Telefoon: +40 731616081
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 808 078.00 RON
Laagste offerte: 2 808 078.00 RON / Hoogste offerte: 2 808 078.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 103/18225
Perceel nr.: 1
Benaming:

Lotul I – Zona I – Timișoara

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Biscotto S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 29070357
Postadres: Str. Eduard Benes nr. 19
Plaats: Timișoara
NUTS-code: RO424 Timiş
Land: Roemenië
E-mail: office.biscotto@yahoo.com
Telefoon: +40 731616081
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 624 233.80 RON
Laagste offerte: 8 624 233.80 RON / Hoogste offerte: 8 624 233.80 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 112/19060
Perceel nr.: 5
Benaming:

Lotul V – Zona V – Jimbolia-Sânnicolau Mare

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Biscotto S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 29070357
Postadres: Str. Eduard Benes nr. 19
Plaats: Timișoara
NUTS-code: RO424 Timiş
Land: Roemenië
E-mail: office.biscotto@yahoo.com
Telefoon: +40 731616081
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 565 653.00 RON
Laagste offerte: 3 565 653.00 RON / Hoogste offerte: 3 565 653.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 124/20034
Perceel nr.: 2
Benaming:

Lotul II – Zona II – Lugoj-Margina

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Biscotto S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 29070357
Postadres: Str. Eduard Benes nr. 19
Plaats: Timișoara
NUTS-code: RO424 Timiş
Land: Roemenië
E-mail: office.biscotto@yahoo.com
Telefoon: +40 731616081
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 860 132.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 860 132.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 132/20338
Perceel nr.: 5
Benaming:

Lotul V – Zona V – Jimbolia-Sânnicolau Mare

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Biscotto S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 29070357
Postadres: Str. Eduard Benes nr. 19
Plaats: Timișoara
NUTS-code: RO424 Timiş
Land: Roemenië
E-mail: office.biscotto@yahoo.com
Telefoon: +40 731616081
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 092 182.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 092 182.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 123/20033
Perceel nr.: 1
Benaming:

Lotul I – Zona I – Timișoara

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Biscotto S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 29070357
Postadres: Str. Eduard Benes nr. 19
Plaats: Timișoara
NUTS-code: RO424 Timiş
Land: Roemenië
E-mail: office.biscotto@yahoo.com
Telefoon: +40 731616081
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 641 657.20 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 641 657.20 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 125/20035
Perceel nr.: 3
Benaming:

Lotul III – Zona III – Voiteg-Deta

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Biscotto S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 29070357
Postadres: Str. Eduard Benes nr. 19
Plaats: Timișoara
NUTS-code: RO424 Timiş
Land: Roemenië
E-mail: office.biscotto@yahoo.com
Telefoon: +40 731616081
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 877 458.40 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 877 458.40 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: Bucureşti
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: http://www.cnsc.ro
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020