Leveringen - 488544-2020

16/10/2020    S202

Duitsland-Mannheim: Personenwagens

2020/S 202-488544

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik
Postadres: M5, 7
Plaats: Mannheim
NUTS-code: DE126 Mannheim, Stadtkreis
Postcode: 68161
Land: Duitsland
E-mail: vergabestelle@bghw.de
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.bghw.de
I.5)Hoofdactiviteit
Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rahmenvertrag für Kfz-Leasing

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34110000 Personenwagens
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 3 649 951.40 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE126 Mannheim, Stadtkreis

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 169-408679

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Rahmenvertrag für Kfz-Leasing

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: BMW AG
Postadres: Lilienthalallee 26
Plaats: München
NUTS-code: DE212 München, Kreisfreie Stadt
Postcode: 80939
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 649 951.40 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020