Leveringen - 488584-2020

16/10/2020    S202

Hongarije-Boedapest: Aardgas

2020/S 202-488584

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_33027551
Postadres: Gellérthegy utca 30–32.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1016
Land: Hongarije
Contactpersoon: Lukács Tamás
E-mail: forum@forumzrt.hu
Telefoon: +36 204121855
Fax: +36 16170616
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://elkh.org
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Agrártudományi Kutatóközpont
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_79702102
Postadres: Brunszvik utca 2. 174. 176
Plaats: Martonvásár
NUTS-code: HU211 Fejér
Postcode: 2462
Land: Hongarije
Contactpersoon: Lukács Tamás
E-mail: forum@forumzrt.hu
Telefoon: +36 204121855
Fax: +36 16170616
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.agrar.mta.hu/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_71462927
Postadres: Csatkai Endre utca 6–8.
Plaats: Sopron
NUTS-code: HU2 DUNÁNTÚL
Postcode: 9400
Land: Hongarije
Contactpersoon: Lukács Tamás
E-mail: forum@forumzrt.hu
Telefoon: +36 204121855
Fax: +36 16170616
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://csfk.mta.hu/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_96089790
Postadres: Szigony utca 43.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU11 Budapest
Postcode: 1083
Land: Hongarije
Contactpersoon: Lukács Tamás
E-mail: forum@forumzrt.hu
Telefoon: +36 204121855
Fax: +36 16170616
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://koki.hu/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_70942785
Postadres: Tóth Kálmán utca 4.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1097
Land: Hongarije
Contactpersoon: LUkács Tamás
E-mail: forum@forumzrt.hu
Telefoon: +36 204121855
Fax: +36 16170616
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.krtk.mta.hu/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ökológiai Kutatóközpont
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_19965990
Postadres: Klebelsberg Kunó utca 3. 571/1
Plaats: Tihany
NUTS-code: HU MAGYARORSZÁG
Postcode: 8237
Land: Hongarije
Contactpersoon: Lukács Tamás
E-mail: forum@forumzrt.hu
Telefoon: +36 204121855
Fax: +36 16170616
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.okologia.mta.hu/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Természettudományi Kutatóközpont
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_30537497
Postadres: Magyar tudósok körútja 2.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1117
Land: Hongarije
Contactpersoon: Lukács Tamás
E-mail: forum@forumzrt.hu
Telefoon: +36 204121855
Fax: +36 16170616
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ttk.hu/
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Kutatás

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Földgáz energia beszerzése

Referentienummer: EKR000654012020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09123000 Aardgas
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Gázminőségi előírásoknak megfelelő földgáz energia beszerzése az Eötvös Lóránd Kutatási Hálózat Titákrsága által irányított intézetek részére teljes ellátás alapú földgáz adásvételi szerződéssel 2020.10.1. napjától 2021.9.30. napjáig. Szerződés keretében lehívható földgáz mennyisége 23877425 MJ. Mennyiségi eltérés (opció) a szerződőtt mennyiség 30 %-a.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 65 362 484.00 HUF
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09123000 Aardgas
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU11 Budapest
NUTS-code: HU211 Fejér
NUTS-code: HU213 Veszprém
NUTS-code: HU221 Győr-Moson-Sopron
Voornaamste plaats van uitvoering:

2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.

9400 Sopron, Csatkai Endre utca 6-8.

1083 Budapest, Szigony utca 43.

1097 Budapest, Tóth Kálmán u.4.

8237 Tihany, Klebelsberg K. u. 3.

1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gázminőségi előírásoknak megfelelő földgáz energia beszerzése az Eötvös Lóránd Kutatási Hálózat Titákrsága által irányított intézetek részére teljes ellátás alapú földgáz adásvételi szerződéssel 2020.10.1. napjától 2020.9.30. napjáig. Szerződés keretében lehívható földgáz mennyisége 23877425 MJ. Mennyiségi eltérés (opció) a szerződőtt mennyiség 30 %-a.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Ajánlatkérő jogosult, de nem köteles további, a fenti (1. rész II.2.4. pontban szereplő) alapmennyiséghez képest + 30 % földgáz energia átvételére. Alapmennyiség: 23877425 MJ Opciós mennyiség: 7163227 MJ Teljes mennyiség (Alap és opciós mennyiségegyütt): 31040652 MJ Az Alapmennyiségen felüli opcionális érték lehívására ajánlatkérő nem vállalkötelezettséget. Az opcionális mennyiség lehívására rendelkezésre álló határidő megegyezik az alapmennyiség lehívására rendelkezésre álló határidővel. Amennyiben az alapmennyiség lehívásra került, úgy az alapmennyiségen felüli mennyiség - egyoldalú jognyilatkozattal - az opcionális mennyiség terhére kerül lehívásra. Az opcionális rész terhére való megrendelés, illetőleg teljesítés vonatkozásában az Alapmennyiségtől eltérő szabályokat a szerződés nem rögzít. További szabályok a szerződéstervezetben.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattétel lehetőségét a beszerzés műszaki egységének oszthatatlansága miatt nem biztosítja.

Ajánlatkérő a II.2.5) pont szereplő Ár értékelési szempont alatt az alábbiakat érti: Ajánlattevőnek az ajánlati árát „Fajlagos nettó ajánlati ár” (Ft/MJ) kell a felolvasólapon megadnia, minden mellékdíj és adó nélkül. Az ajánlati árat két tizedesjegy pontossággal kell megadni.

Ajánlatkérő kizárólag a legalacsonyabb ár bírálati szempontot alkalmazza tekintettel arra a tényre, hogy a konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelmények miatt, további minőségi jellemzőket nem lehet figyelembe venni az eljárás során.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 138-338988
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Földgáz energia beszerzése

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: NKM Energia Zrt.
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_10366000
Postadres: II. János Pál pápa tér 20.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1081
Land: Hongarije
E-mail: boksay.katalin@nkm.energy
Telefoon: +36 207780931
Fax: +36 14771225
Internetadres: http://www.nemzetikozmuvek.hu
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 65 362 484.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Ajánlattevők:

Ajánlattevő: Alteo Energiakereskedő Zrt.

Székhely: 1131 Budapest, Babér utca 1-5.

Adószám: 23720448-1-41

Nettó ajánlati ár (Ft/MJ): 2,81

Ajánlattevő: E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zrt.

Székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1.

Adószám: 25343502-2-44

Nettó ajánlati ár (Ft/MJ): 2,57

Ajánlattevő: Elmű-Émász Energiakereskedő Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Váci út 72-74

Adószám: 12928130-2-44

Nettó ajánlati ár (Ft/MJ): 4,34

Ajánlattevő: E.on Energiamegoldások Kft

Székhely: 1132 Budapest, Váci út 17.

Adószám: 13322142-2-41

Nettó ajánlati ár (Ft/MJ): 2,46

Ajánlattevő: JAS Budapest Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.

Székhely: 1141 Budapest, Mogyoródi út 168.

Adószám: 12936773-2-44

Nettó ajánlati ár (Ft/MJ): 2,62

Ajánlattevő: NKM Energia Zrt.

Székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.

Adószám: 26713111-2-44

Nettó ajánlati ár (Ft/MJ): 2,19

Nyertes Ajánlattevő:

Ajánlattevő: NKM Energia Zrt.

Székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.

Adószám: 26713111-2-44

Nettó ajánlati ár (Ft/MJ): 2,19

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Kbt. 148.§ szerint.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020