Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Leveringen - 488602-2020

16/10/2020    S202

Polen-Krakau: Computeruitrusting en -benodigdheden

2020/S 202-488602

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Archiwum Narodowe w Krakowie
Nationaal identificatienummer: 000001100
Postadres: ul. Sienna 16
Plaats: Kraków
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Postcode: 30-960
Land: Polen
Contactpersoon: Renata Chlewicka
E-mail: rchlewicka@ank.gov.pl
Telefoon: +48 124224094
Fax: +48 124213544
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ank.gov.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Recreatie, cultuur en godsdienst

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wyposażenie informatyczne nowo wybudowanej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 22E

Referentienummer: DN.21.1.60.2014
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia informatycznego nowego budynku Archiwum Narodowego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 22E wraz z wymaganym zakresem szkoleń.

Szczegółowe wymagania znajdują się w SIWZ na stronie Zamawiającego: (https;//.ank.gov.pl)

Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia:

— część 1 zamówienia – sprzęt komputerowy (komputery, drukarki, monitory, akcesoria i inne),

— część 2 zamówienia – skanery wielkoformatowe,

— część 3 zamówienia – serwery.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 3 571 011.89 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa sprzętu komputerowego (komputery, drukarki, monitory, akcesoria i inne)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30236000 Diverse computeruitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kraków, ul. Rakowicka 22E

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa obejmuje:

— monitor do komputerów:

• monitor biurowy typ 1 – 100 sztuk,

• monitor biurowy typ 2 – 10 sztuk,

• monitor graficzny – 1 sztuka,

— stacje robocze:

• komputer biurowy typ 1 – 100 sztuk,

• pamięć RAM – 2 sztuki (jako pamięci serwisowe do urządzenia komputer biurowy typ 1),

• zasilacz – 1 sztuka (jako zasilacz serwisowy do urządzenia komputer biurowy typ 1),

• komputer biurowy typ 2 – 3 sztuki,

• komputer graficzny – 3 sztuki,

• notebook –11 sztuk,

• listwa przeciwprzepięciowa – 106 sztuk,

• listwa zasilająca – 12 sztuk,

• oprogramowanie do dystrybucji oprogramowania, aktualizacji systemów operacyjnych oraz inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania – 150 licencji,

— drukarki i urządzenia wielofunkcyjne:

• drukarka laserowa monochromatyczna – 19 sztuk,

• drukarki do etykiet – 2 sztuki,

• urządzenie wielofunkcyjne laserowe, kolor A3 – 4 sztuki,

• urządzenie wielofunkcyjne laserowe, kolor A4 – 2 sztuki,

— skanery dokumentów:

• skaner płaski A3 – 4 sztuki,

• skaner wysokowydajny A4 z podajnikiem – 1 sztuka,

• skaner do fotografii A3 – 1 sztuka,

— urządzenia multimedialne:

• monitor prezentacyjny – 3 sztuki,

• statyw do monitora prezentacyjnego opisanego w pkt 8.1 – 2 szt.,

• stół multimedialny – 3 sztuki,

• kiosk multimedialny – 2 sztuki,

— oprogramowanie:

• oprogramowanie do wyświetlania treści w kioskach multimedialnych – 16 sztuk,

• oprogramowanie do zarządzani kioskami multimedialnymi – 1 sztuka,

— zasilanie awaryjne:

• zasilacz awaryjny UPS – 12 sztuk,

— akcesoria komputerowe:

• patchcord Kat.6A S/FTP o długości 1,0m – 25 sztuk,

• patchcord Kat.6A S/FTP o długości 2,0m – 100 sztuk,

• patchcord Kat.6A S/FTP o długości 3,0m – 100 sztuk,

• patchcord Kat.6A S/FTP o długości 5,0m – 100 sztuk,

• patchcord Kat.6A S/FTP o długości 7,0m – 50 sztuk,

• patchcord Kat.6A S/FTP o długości 10 m – 25 sztuk,

• Zabezpieczenie gniazda RJ-45 przed nieautoryzowanym wpięciem – 100 sztuk,

• Klucz do zabezpieczeń gniazd RJ-45 przed nieautoryzowanym wpięciem – 4 sztuki,

• zabezpieczenie gniazda RJ-45 przed nieautoryzowanym wypięciem kabla – 50 sztuk,

• klucz do zabezpieczeń gniazd RJ-45 przed nieautoryzowanym wypięciem – 4 sztuki,

• słuchawki z mikrofonem – 30 sztuk,

• głośniki komputerowe typ 1 – 10 sztuk,

• głośniki komputerowe typ 2 – 20 sztuk,

• pendrive – 8 sztuk,

• dysk zewnętrzny SSD – 4 sztuki,

• dysk zewnętrzny dużej pojemności – 2 sztuki,

• kolektor danych z wbudowanym skanerem kodów – 1 sztuka,

— narzędzia IT:

• zestaw narzędzi instalatorskich do złączy światłowodowych,

• narzędzia do czyszczenia złączy światłowodowych,

• zestaw narzędzi instalatorskich do złączy miedzianych,

• zestaw testowy do kabli sieciowych miedzianych,

• tester sieci LAN, tester transmisji do kwalifikacji kabli do 10 GbE,

• tester kabli i sieci LAN.

Wszystkie dostarczone urządzenia zostaną podłączone i skonfigurowane zgodnie z aktualną wiedzą techniczną i zaleceniami producenta oraz przez osobę odpowiednio wykwalifikowaną. Prace wdrożeniowe będą obejmowały instalację i konfigurację urządzeń w siedzibie Zamawiającego. Wszystkie elementy dostawy muszą być nowe oraz pochodzić z bieżącej produkcji.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin wykonania przedmiotu zamówienia / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin gwarancji / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Właściwości urządzeń / Weging: 50
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa skanerów wielkoformatowych

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30236000 Diverse computeruitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kraków, ul. Rakowicka 22E

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa obejmuje:

1. skanery dziełowe:

— skaner dziełowy formatu A1 do digitalizacji materiałów archiwalnych, w szczególności głęboko zszytych ksiąg, pergaminów, pieczęci, planów i map,

— skaner dziełowy formatu A0 do digitalizacji materiałów archiwalnych, w szczególności głęboko zszytych ksiąg, pergaminów, pieczęci, planów i map,

— skaner dziełowy formatu A2 do digitalizacji materiałów archiwalnych, w szczególności głęboko zszytych ksiąg, pergaminów, pieczęci, planów i map,

2. wyposażenie dodatkowe:

— stacja graficzna do obsługi skanera z pkt 4.1, 4.2, 4.3 – 3 szt.,

— monitor do stacji graficznej – 3 szt.,

— spektrofotometr – 1 szt.

Wykonawca dostarczy, wypakuje, oraz podłączy urządzenia do istniejącej infrastruktury (w tym wykonanie pierwszego uruchomienia) w wyznaczonych przez Zamawiającego miejscach. Dostarczone urządzenia musza być fabrycznie nowe, sprawne techniczne, nieeksploatowane przez innego użytkownika, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2020 r.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin wykonania przedmiotu zamówienia / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin gwarancji / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Właścioości urządzeń / Weging: 40
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa serwerów

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30211500 Centrale verwerkingseenheden (CPU) of processors
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kraków, ul. Rakowicka 22E

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa obejmuje:

— serwer Rack – 4 sztuki

— serwery NAS

— serwer NAS typ 1 – 8 sztuk

— dyski Cold Spare – 10 sztuk (jako dyski serwisowe do urządzeń Serwer NAS typ 1)

— zasilacz Hot Swap (Cold Spare) – 1 sztuka (jako zasilacz serwisowy do urządzeń Serwer NAS typ 1)

— serwer NAS typ 2 – 3 sztuki

— dyski HDD Cold Spare – 2 sztuki (jako dyski serwisowe do urządzeń Serwer NAS typ 2)

— dysk M2. NVMe Cold Spare – 1 sztuka (jako dysk serwisowy do urządzeń Serwer NAS typ 2)

— zasilacz Hot Swap (Cold Spare) – 1 sztuka (jako zasilacz serwisowy do urządzenia Serwer NAS typ 2) 35,

— oprogramowanie:

• system operacyjny dla serwera – minimum 12 sztuk,

• oprogramowanie dla serwerów do wykonywania backupów maszyn wirtualnych – dla 4 hostów (po 2 procesory),

— urządzenie do podnoszenia i instalacji serwerów w szafach – 1 sztuka.

Wymagania dotyczące wdrożenia:

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i skonfiguruje wszystkie urządzenia, oraz oprogramowanie zgodnie z opracowanym przez niego szczegółowym projektem technicznym, uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego. Szczegółowy projekt techniczny infrastruktury serwerowej powinien zawierać co najmniej:

a) zakres rozwiązania;

b) opis architektury;

c) opis wszystkich elementów konfiguracji fizycznej i logicznej w tym co najmniej:

— topologię połączeń,

— komponenty użyte do budowy rozwiązania;

d) adresację dla urządzeń (w uzgodnieniu z Zamawiającym);

e) opis relacji i integracji pomiędzy wszystkimi elementami infrastruktury;

f) opis montażu i konfiguracji urządzeń i oprogramowania;

g) listę wszystkich elementów sprzętowych, oraz licencji (nazwa i model urządzenia, ilość, numer seryjny).

Zamawiający wymaga dostarczenia wszelkich komponentów potrzebnych do zamontowania dostarczonych urządzeń, oraz do podłączenia urządzeń do infrastruktury Zamawiającego (np. przewody krosowe, osprzęt montażowy). Przewody krosowe (patchcordy) o długości 2–3 m, dostosowanej do fizycznych warunków montażu w lokalizacji Zamawiającego (zalecana wizja lokalna), zakończone wtykami RJ-45, powinny być dołączone do wszystkich interfejsów fizycznych serwerów i NAS-ów będących przedmiotem niniejszego zamówienia. W celu zapewnienia wysokiej jakości połączeń, wymaga się zastosowania kabli krosowych S/FTP Kat.6A (10 Gbit – 500 MHZ) ze złączami RJ45 zaciskanymi przez producenta mechanicznie (nie dopuszcza się kabli krosowych zalewanych), wykonanych w oparciu o kabel typu linka min. kat. 7 (1 000 MHz).

Wykonawca po zainstalowaniu wszystkich dostarczonych urządzeń opracuje szczegółową dokumentację techniczną powykonawczą zawierającą dokładny opis montażu, instalacji i konfiguracji zainstalowanych komponentów. Dokumentacja powykonawcza będzie zawierała szczegółowe opisy zastosowanych rozwiązań. W ramach opracowanej dokumentacji, należy dostarczyć również dokumentację administratora, która powinna zawierać co najmniej:

a) procedury instalacji i konfiguracji;

b) procedury działań administracyjnych;

c) procedury uruchomienia środowiska po awarii;

d) procedury aktualizacji standardowych elementów dostarczonego sprzętu;

e) procedury włączenia i wyłączenia całości dostarczonego sprzętu w przypadku prac planowych.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin wykonania przedmiotu zamówienia / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin gwarancji / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Właściwości urządzeń / Weging: 50
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 130-318738
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Dostawa sprzętu komputerowego (dostawa serwerów)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Maxto ITS Sp. z o.o. Sp. k.
Nationaal identificatienummer: 382932868
Postadres: ul. Willowa 87
Plaats: Modlniczka
NUTS-code: PL21 Małopolskie
Postcode: 32-085
Land: Polen
E-mail: przetargi@maxtoits.pl
Telefoon: +48 123783907
Internetadres: https://maxtol.pl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Grupa E Sp. z o.o.
Nationaal identificatienummer: 242786533
Postadres: ul. Piwna 32
Plaats: Tychy
NUTS-code: PL21 Małopolskie
Postcode: 43-100
Land: Polen
E-mail: biuro@grupae.pl
Telefoon: +48 323271628
Internetadres: https://grupae.pl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 1 697 400.00 PLN / Hoogste offerte: 1 697 400.00 PLN meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Szczegółowe zasady ochrony prawnej są zawarte w dziale IV ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020