Leveringen - 488608-2020

16/10/2020    S202

Frankrijk-Nice: Modulair meubilair

2020/S 202-488608

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Métropole Nice Côte d'Azur
Postadres: Pour le compte de la ville de Nice, 5 rue de l'Hôtel de Ville
Plaats: Nice Cedex 4
NUTS-code: FRL03 Alpes-Maritimes
Postcode: 06364
Land: Frankrijk
E-mail: dao@nicecotedazur.org
Telefoon: +33 497134470
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.e-marches06.fr
Adres van het kopersprofiel: http://www.e-marches06.fr
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

20v0609 — location de toilettes sèches à séparation pour les manifestations organisées par la ville de Nice

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39151300 Modulair meubilair
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39151300 Modulair meubilair
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL03 Alpes-Maritimes

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 115-278729

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Accord-cadre à bons de commande. Mini: 10 000,00 EUR, maxi: 100 000,00 EUR. En valeur en EUR (HT)

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020