Leveringen - 488629-2020

16/10/2020    S202

Frankrijk-Nice: Tankkaarten

2020/S 202-488629

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Régie Ligne d'Azur
Postadres: Centre opérationnel du Tramway, 2 boulevard Henri Sappia
Plaats: Nice
NUTS-code: FRL03 Alpes-Maritimes
Postcode: 06100
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Commande publique
E-mail: marches@lignesdazur.fr
Telefoon: +33 493165252
Fax: +33 493165504
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.lignesdazur.com
Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-securises.fr
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Service de chemin de fer urbains, de tramway ou d'autobus

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture de cartes carburant et services associés

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30163100 Tankkaarten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 712 720.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30163100 Tankkaarten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL03 Alpes-Maritimes

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 135-331863

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Fourniture de cartes carburant et services associés

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/10/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Total Marketing France
Nationaal identificatienummer: 53168044500024
Postadres: 562 avenue du Parc de l'Île
Plaats: Nanterre
NUTS-code: FR105 Hauts-de-Seine
Postcode: 92029
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 800 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 712 720.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020