Leveringen - 488658-2020

16/10/2020    S202

Polen-Krakau: Draagbare computers

2020/S 202-488658

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Postadres: al. Mickiewicza 30
Plaats: Kraków
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Postcode: 30-059
Land: Polen
Contactpersoon: Katarzyna Breguła
E-mail: dzp@agh.edu.pl
Telefoon: +48 126173595
Fax: +48 126173363
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.dzp.agh.edu.pl
Adres van het kopersprofiel: www.dzp.agh.edu.pl
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa 3 szt. tabletów dla Biura ds. Osób Niepełnosprawnych AGH – KC-zp. 272-352/20

Referentienummer: KC-zp. 272-352/20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30213100 Draagbare computers
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 159-387512

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: KC-zp. 272-352/20
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020