Leveringen - 488689-2020

16/10/2020    S202

Polen-Warschau: Software en informatiesystemen

2020/S 202-488689

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bank Gospodarstwa Krajowego
Postadres: Al. Jerozolimskie 7
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 00-955
Land: Polen
Contactpersoon: Departament Zarządania Zakupami i Kontraktami
E-mail: agnieszka.szajkowska-pawlak@bgk.pl
Telefoon: +48 224758048
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.bgk.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: usługi bankowe

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rozbudowa wdrożonego w banku rozwiązania F5 WebSafe „Web Fraud Protection Services”

Referentienummer: DZZK/98/DB/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000 Software en informatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Rozbudowa wdrożonego w banku rozwiązania F5 WebSafe „Web Fraud Protection Services” (zwanego dalej „Rozwiązaniem” lub „Systemem”) realizowana poprzez dostawę, licencji, pakietów suportowych oraz świadczenie serwisu dla wdrożonego rozwiązania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera załącznik nr 1 do SIWZ oraz istotne postanowienia umowy (IPU) – załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 185 000.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72611000 Technische computerondersteuningsdiensten
72212900 Diensten voor ontwikkeling van diverse software en computersystemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1.1. sprzedaż oraz rozszerzenie niżej wymienionych licencji:

1.1.1. rozszerzenie licencji WebSafe Malware Detection License for 10000 Users x 2 (3-Year License) do WebSafe Malware Detection License for 10 000 Users x 3 (3-Year License);

1.1.2. rozszerzenie licencji WebSafe Anti Phishing License for 10000 Users x 2 (3-Year License) do WebSafe Anti Phishing License for 10000 Users x 3 (3-Year License);

1.1.3. rozszerzenie licencji WebSafe Auto Transaction Detection License for 10 000 Users x 2 (3-Year License) do WebSafe Auto Transaction Detection License for 10 000 Users x 3 (3-Year License);

1.2. rozbudowę rozwiązania w tym:

1.2.1. instalację rozbudowanych licencji;

1.2.2. przegląd polityk oraz reguł monitorowania;

1.2.3. aktualizację dokumentacji powdrożeniowej, posiadanej przez Zamawiającego;

1.3. świadczenie serwisu i wsparcia technicznego dla wdrożonego rozwiązania, w tym suportu producenta rozwiązania, w okresie 36 miesięcy liczonych od 19.9.2020, po podpisaniu bez uwag protokołu odbioru końcowego;

1.4. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktów równoważnych, Zamawiający wymaga, aby zaoferowany w ramach postępowania moduł Web Fraud Protection Services:

1.4.1. był certyfikowany przez producenta platformy F5 oraz spełniał wszystkie wymagania OPZ, zwłaszcza w kontekście licencjonowania oraz rozbudowy obecnie posiadanego systemu Web Fraud Protection Services;

1.4.2. umożliwił instalację na istniejącej infrastrukturze Systemu Web Fraud Protection Services;

1.4.3. posiadał warunki i zakres usługi wsparcia producenta nie gorsze niż System F5 Websafe;

1.4.4. zapewnił warunki licencji w każdym aspekcie licencjonowania nie gorsze niż dla rozwiązania F5 Websafe;

1.4.5. zapewnił, kompatybilność i niezakłócone działanie z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem oraz platformą Splunk Enterprise, w szczególności z uruchomionym na platformie Splunk Systemem FDS;

1.4.6. zapewnił, że funkcjonalność produktów oprogramowania równoważnego nie jest gorsza od funkcjonalności rozwiązania F5 Websafe.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera załącznik nr 1 do SIWZ oraz Istotne postanowienia umowy (IPU) – załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin „T” realizacji przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 1 pkt 1–2 IPU / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Termin wykonania zamówienia: termin realizacji przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1 pkt 1–2 IPU wynosi maksymalnie 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy. Termin realizacji przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 1 pkt 3 IPU – w okresie 36 miesięcy liczonych od 19.9.2020, po podpisaniu bez uwag protokołu odbioru końcowego. Szczegółowe informacje zawarte są w IPU i OPZ.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 159-387562
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Rozbudowa wdrożonego w banku rozwiązania F5 WebSafe „Web Fraud Protection Services”

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: APIUS Technologies S.A.
Postadres: ul. Moniuszki 50
Plaats: Kraków
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 300 000.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 185 000.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu.

1. Wraz z ofertą każdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu;

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Ww. oświadczenie Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE w zw. z art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE.

2. W przypadku powoływania się na zasoby innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda, by wraz z ofertą Wykonawca złożył pisemne zobowiązanie (lub inne dokumenty) tych podmiotów, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w JEDZ:

1) wykazu zamówień wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienia były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu „doświadczenie” – załącznik nr 5 do SIWZ;

2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu „potencjał kadrowy” – załącznik nr 6 do SIWZ;

3) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

4) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków;

5) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

6) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

W terminie 3 dni od zamieszczenia na platformie zakupowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, składa oświadczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Szczegóły w SIWZ.

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 16 000,00 PLN (słownie: szesnaście tysięcy złotych). Zamawiający ustalił wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 2 % Łącznego Wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 IPU.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Odwołanie wnosi się na zasadach określonych w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020