Leveringen - 488689-2020

16/10/2020    S202

Polen-Warschau: Software en informatiesystemen

2020/S 202-488689

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bank Gospodarstwa Krajowego
Postadres: Al. Jerozolimskie 7
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 00-955
Land: Polen
Contactpersoon: Departament Zarządania Zakupami i Kontraktami
E-mail: agnieszka.szajkowska-pawlak@bgk.pl
Telefoon: +48 224758048
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.bgk.pl
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: usługi bankowe

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rozbudowa wdrożonego w banku rozwiązania F5 WebSafe „Web Fraud Protection Services”

Referentienummer: DZZK/98/DB/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000 Software en informatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 185 000.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72611000 Technische computerondersteuningsdiensten
72212900 Diensten voor ontwikkeling van diverse software en computersystemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 159-387562

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Rozbudowa wdrożonego w banku rozwiązania F5 WebSafe „Web Fraud Protection Services”

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: APIUS Technologies S.A.
Postadres: ul. Moniuszki 50
Plaats: Kraków
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 300 000.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 185 000.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020