Leveringen - 488696-2020

16/10/2020    S202

Frankrijk-Boulogne-sur-Mer: Lichte bestelwagens

2020/S 202-488696

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer
Postadres: Rue Jacques-Monod
Plaats: Boulogne-sur-Mer
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 62321
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Services économiques
E-mail: marchespublics@ch-boulogne.fr
Telefoon: +33 321993762
Fax: +33 321993003
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ch-boulogne.fr
Adres van het kopersprofiel: http://www.achatpublic.com
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Location d'un camion frigorifique pour la cuisine centrale du Centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer

Referentienummer: YM788
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34136100 Lichte bestelwagens
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 95 886.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34136100 Lichte bestelwagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 092-219237

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 200243
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/07/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SAS Fraikin Assets
Postadres: 9-11 rue du Débarcadère
Plaats: Colombes
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 92700
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 95 886.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020