Leveringen - 488776-2020

16/10/2020    S202

Slowakije-Revúca: Bedrijfsmachines

2020/S 202-488776

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Drevinslovakia spol.s r.o.
Nationaal identificatienummer: 36624420
Postadres: Železničná 95/294
Plaats: Revúca
NUTS-code: SK032 Banskobystrický kraj
Postcode: 050 01
Land: Slovakije
Contactpersoon: Marek Hlodák
E-mail: hlodak@drevinslovakia.sk
Telefoon: +421 584426153
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.drevinslovakia.sk
Adres van het kopersprofiel: http://www.uvo.gov.sk/private/profily/19708/show
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: osoba podľa §8 ods. 1
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: výrobno-obchodné činnosti

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Obstaranie technológií - Drevinslovakia spol.s r.o.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42000000 Bedrijfsmachines
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmetom zákazky je obstaranie 1 ks uhlovej píly, 1 ks pásovej píly a 1 ks paletovacej linky podľa požadovanej technickej špecifikácie.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 547 894.66 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Uhlová píla

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42000000 Bedrijfsmachines
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK032 Banskobystrický kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Železničná 95/294, 050 01 Revúca

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmetom zákazky je obstaranie 1 ks uhlovej píly podľa požadovanej technickej špecifikácie.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

NFP313030Q410

II.2.14)Nadere inlichtingen

Termín realizácie dodávky predmetu obstarávania je šesť mesiacov. Začatie realizácie zákazky je podmienené doručením písomnej objednávky Verejným obstarávateľom Dodávateľovi. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nezaslať písomnú objednávku a v tomto prípade nedôjde k plneniu zmluvy.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pásová píla

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42000000 Bedrijfsmachines
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK032 Banskobystrický kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Železničná 95/294, 050 01 Revúca

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmetom zákazky je obstaranie 1 ks pásovej píly podľa požadovanej technickej špecifikácie.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

NFP313030Q410

II.2.14)Nadere inlichtingen

Termín realizácie dodávky predmetu obstarávania je šesť mesiacov. Začatie realizácie zákazky je podmienené doručením písomnej objednávky Verejným obstarávateľom Dodávateľovi. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nezaslať písomnú objednávku a v tomto prípade nedôjde k plneniu zmluvy.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Paletovacia linka

Perceel nr.: 3.
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42000000 Bedrijfsmachines
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK032 Banskobystrický kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Železničná 95/294, 050 01 Revúca

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmetom zákazky je obstaranie 1 ks paletovacej linky podľa požadovanej technickej špecifikácie.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

NFP313030Q410

II.2.14)Nadere inlichtingen

Termín realizácie dodávky predmetu obstarávania je šesť mesiacov. Začatie realizácie zákazky je podmienené doručením písomnej objednávky Verejným obstarávateľom Dodávateľovi. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nezaslať písomnú objednávku a v tomto prípade nedôjde k plneniu zmluvy.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 085-200661
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging
De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Uhlová píla

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: StrojCAD s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 31669697
Postadres: Lastomírska 2
Plaats: Michalovce
NUTS-code: SK042 Košický kraj
Postcode: 071 01
Land: Slovakije
E-mail: info@strojcad.sk
Telefoon: +421 566442233
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 129 540.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 127 183.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Pásová píla

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Pres SK, s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 43925197
Postadres: Športová 5
Plaats: Žilina
NUTS-code: SK031 Žilinský kraj
Postcode: 010 01
Land: Slovakije
E-mail: elovisek@preswood.eu
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 85 880.33 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 81 920.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Paletovacia linka

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Excellent CD, spol. s r.o.
Nationaal identificatienummer: 36017671
Postadres: Š. Moyzesa 3
Plaats: Zvolen
NUTS-code: SK032 Banskobystrický kraj
Postcode: 960 01
Land: Slovakije
E-mail: office@exellentcd.sk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 332 474.33 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 302 100.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Úrad pre verejné obstarávanie
Postadres: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Plaats: Bratislava
Postcode: 820 05
Land: Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetadres: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Úrad pre verejné obstarávanie
Postadres: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Plaats: Bratislava
Postcode: 820 05
Land: Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetadres: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020