Leveringen - 488777-2020

16/10/2020    S202

Slovensko-Košice: Počítačové zariadenia a spotrebný materiál

2020/S 202-488777

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00397768
Poštová adresa: Šrobárova 2
Mesto/obec: Košice-mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK042 Košický kraj
PSČ: 041 80
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Natália Fabiánová
E-mail: natalia.fabianova@upjs.sk
Telefón: +421 552341583
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://upjs.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1036
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Vzdelávanie

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva

Referenčné číslo: DNS IKT 061 - 4. časť - príslušenstvo
II.1.2)Hlavný kód CPV
30200000 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom obstarávania je dodávka sortimentu IKT tovarov.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 50.00 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

4. časť - príslušenstvo

Časť č.: 4
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
30200000 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK042 Košický kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80 Košice, Rektorát, fakulty a jej pracoviská.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom obstarávania je dodávka sortimentu IKT tovarov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Toto Oznámenie o výsledku verejného obstarávania sa vzťahuje iba na časť č. 4 - príslušenstvo predmetnej zákazky. Časti č. 1., 2. a 3. boli pozastavené z dôvodu priebehu konania o námietkach.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Bol vytvorený dynamický nákupný systém
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
Použila sa elektronická aukcia
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2018/S 079-176059
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: IKT 061
Časť č.: 4. časť - príslušenstvo
Názov:

IKT 061 - UPJŠ - Zlúčená dodávka IKT 22 - 4. časť - príslušenstvo

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
21/09/2020
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 2
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 2
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 2
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Zero Košice spol. s r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36186902
Poštová adresa: Kmeťova 12
Mesto/obec: Košice
Kód NUTS: SK042 Košický kraj
PSČ: 040 01
Štát: Slovensko
E-mail: zeroke@zero.sk
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 50.00 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 50.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

Toto Oznámenie o výsledku verejného obstarávania sa vzťahuje iba na časť č. 4 - príslušenstvo predmetnej zákazky. Časti č. 1., 2. a 3. boli pozastavené z dôvodu priebehu konania o námietkach.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
13/10/2020