Leveringen - 488779-2020

16/10/2020    S202

Polen-Bytom: Printers en plotters

2020/S 202-488779

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Bytom reprezentowana przez Prezydenta Miasta Bytomia
Nationaal identificatienummer: 276255269
Postadres: Parkowa 2
Plaats: Bytom
NUTS-code: PL228 Bytomski
Postcode: 41-902
Land: Polen
Contactpersoon: Agnieszka Strychalska
E-mail: zamowienia@um.bytom.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://umbytom.logintrade.net/rejestracja/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa sprzętu komputerowego do Państwowych Szkół Budownictwa – Zespołu Szkół w Bytomiu

Referentienummer: PA.271.1.19.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30232100 Printers en plotters
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych w celu wyposażenia pracowni do nauki zawodu w Państwowych Szkołach Budownictwa – Zespole Szkół w Bytomiu, ul. Powstańców Śląskich 10, 41-902 Bytom z podziałem na trzy części (zadania):

— zadanie 1 – drukarka 3D,

— zadanie 2 – program do projektowania,

— zadanie 3 – sprzęt komputerowy.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 261 078.91 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Drukarka 3D

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30232100 Printers en plotters
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL228 Bytomski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bytom

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zadanie 1 obejmuje dostawę 2 sztuk drukarki 3D.

Wykonawca zobowiązany jest udzielić na dostarczony przedmiot zamówienia co najmniej 24 miesięcy gwarancji i rękojmi.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Gwarancja i rękojmia / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Funkcjonalność / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

„Lepsze umiejętności – większe szanse na rynku pracy. Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w Bytomiu” w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa XII Infrastruktura edukacyjna, działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego, poddziałanie 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT ID projektu 010F/18.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Program do projektowania

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48900000 Diverse software en computersystemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL228 Bytomski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bytom

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zadanie 2 obejmuje dostawę programu do projektowania.

Wykonawca zobowiązany jest udzielić na dostarczony przedmiot zamówienia licencji trwającej co najmniej 60 miesięcy.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Licencja / Weging: 40.08
Prijs - Weging: 59.92
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

„Lepsze umiejętności – większe szanse na rynku pracy. Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w Bytomiu” w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa XII Infrastruktura edukacyjna, działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego, poddziałanie 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT ID projektu 010F/18.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sprzęt komputerowy

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL228 Bytomski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bytom

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zadanie 3 obejmuje dostawę sprzętu komputerowego w postaci:

a) tablicy multimedialnej;

b) urządzenia wielofunkcyjnego;

c) urządzenia kopiującego;

d) zestawów multimedialych (tablica + rzutnik);

e) sprzętu komputerowego.

Wykonawca zobowiązany jest udzielić na dostarczony przedmiot zamówienia co najmniej 24 miesięcy gwarancji i rękojmi.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Jakość / Weging: 20.28
Kwaliteitscriterium - Naam: Funkcjonalność / Weging: 14.92
Kwaliteitscriterium - Naam: Gwarancja i rękojmia / Weging: 4.80
Prijs - Weging: 60.00
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

„Lepsze umiejętności – większe szanse na rynku pracy. Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w Bytomiu” w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa XII Infrastruktura edukacyjna, działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego, poddziałanie 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT ID projektu 010F/18.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 133-325933
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Drukarka 3D

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Witmax Technologies Sebastian Witkowski
Postadres: ul. Sienkiewicza 82/84
Plaats: Łódź
NUTS-code: PL711 Miasto Łódź
Postcode: 90-318
Land: Polen
E-mail: kontakt@pyramid3dstudio.pl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 19 749.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 800.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Program do projektowania

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej / Krajowa Izba Odwoławcza / Urząd Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587801
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza / Urząd Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587801
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020