Leveringen - 488795-2020

16/10/2020    S202

România-Craiova: Motorină

2020/S 202-488795

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ R.A. Craiova
Număr naţional de înregistrare: RO 7403230
Adresă: Str. Brestei nr. 129A, județ Dolj
Localitate: Craiova
Cod NUTS: RO411 Dolj
Cod poștal: 200177
Țară: România
Persoană de contact: Carmen Andreea Popescu
E-mail: automated-notifications@nomail.ec.europa.eu
Telefon: +40 251411214
Fax: +40 251414205
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.igcti.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.5)Activitate principală
Locuințe și facilități pentru comunitate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acord-cadru de furnizare – achiziție carburant auto (benzină fără Pb COR min. 95 și motorină Euro 5) pe bază de carduri de credit

Număr de referinţă: 7403230_2020_PAAPD1114227
II.1.2)Cod CPV principal
09134200 Motorină
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Estimari privind cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul celor trei contracte subsecvente atribuite pe durata acordului-cadru (de la data semnarii dar nu mai devreme de 01.04.2020 pana la 31.03.2021).

Denumire produs Cantitate

Minima -litri Maxima –litri

Motorina EURO5 5.000 290.0000

Benzina fara Pb COR min 95 5.000 125.000

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 15.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 1 649 200.00 RON
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
09132100 Benzină fără plumb
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO411 Dolj
Locul principal de executare:

Ofertantul trebuie sa detina pe intreg teritoriul Romaniei o retea de distributie carburanti cu decontare pe baza cardurilor de credit si minim o statie de distributie carburant in orasul Craiova. In acest sens, ofertantul va prezenta in propunerea tehnica lista statiilor detinute pe intreg teritoriu cu adresa, nr. de telefon, etc. specificand totodata numarul statiilor de distributie carburant pe raza Mun. Craiova.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Estimari privind cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul celor trei contracte subsecvente atribuite pe durata acordului-cadru (de la data semnarii (dar nu mai devreme de 01.04.2020) pana la 31.03.2021).

Motorina EURO5 5.000 290.000

Benzina fara Pb COR min 95 5.000 125.000

Estimari privind cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul primului contract subsecvent (de la data semnarii dar nu mai devreme de 01.04.2020 pana la data de 31.05.2020) dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru.

Motorina EURO5 500 40.000

Benzina fara Pb COR min 95 500 25.000

Estimari privind cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul celui de-al doilea contract subsecvent (de la data 01.06.2020 pana la data de 30.09.2020) dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru.

Motorina EURO5 2.000 115.000

Benzina fara Pb COR min 95 2.000 45.000

Estimari privind cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul celui de-al treilea contract subsecvent (de la data 01.10.2020 pana la data de 31.03.2021) dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru.

Motorina EURO5 2.500 135.000

Benzina fara Pb COR min 95 2.500 55.000

Valoarea minima estimata a tuturor contractelor subsecvente: 45.250,00 RON + TVA.Valoarea maxima estimata a tuturor contractelor subsecvente: 1.890.250,00 RON+ TVA.Valoarea minima estimata a primului contract subsecvent: 4.525,00 RON. + TVAValoarea maxima estimata a primului contract subsecvent: 295.250,00 RON + TVA.Valoarea minima estimata a celui de-al doilea contract subsecvent: 18.100,00 RON+ TVA.Valoarea maxima estimata a celui de-al doilea contract subsecvent: 729.250,00 RON+ TVA.Valoarea minima estimata a de-al treilea contract subsecvent: 22.625,00 RON+ TVA.Valoarea maxima estimata a celui de-al treilea contract subsecvent: 865.750,00 RON+ TVA.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
S-a organizat o licitație electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2020/S 009-015861
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 17611
Titlu:

Contract subsecvent II

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
28/05/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ROMPETROL DOWNSTREAM
Număr naţional de înregistrare: RO 12751583
Adresă: Strada Piata Presei Libere, Nr. 3-5
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011028
Țară: România
E-mail: DownstreamLicitatii@rompetrol.com
Telefon: +40 212723941
Fax: +40 21/2060065
Adresă internet: www.rompetrol.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 729 250.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 635 900.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 12856
Titlu:

Acord cadru de furnizare

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
01/04/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ROMPETROL DOWNSTREAM
Număr naţional de înregistrare: RO 12751583
Adresă: Strada Piata Presei Libere, Nr. 3-5
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011028
Țară: România
E-mail: DownstreamLicitatii@rompetrol.com
Telefon: +40 212723941
Fax: +40 21/2060065
Adresă internet: www.rompetrol.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 890 250.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 1 649 200.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 1 649 200.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 12857
Titlu:

Contract subsecvent I

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
01/04/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ROMPETROL DOWNSTREAM
Număr naţional de înregistrare: RO 12751583
Adresă: Strada Piata Presei Libere, Nr. 3-5
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011028
Țară: România
E-mail: DownstreamLicitatii@rompetrol.com
Telefon: +40 212723941
Fax: +40 21/2060065
Adresă internet: www.rompetrol.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 295 250.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 258 200.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 31822
Titlu:

Contract subsecvent III

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
29/09/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ROMPETROL DOWNSTREAM
Număr naţional de înregistrare: RO 12751583
Adresă: Strada Piata Presei Libere, Nr. 3-5
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011028
Țară: România
E-mail: DownstreamLicitatii@rompetrol.com
Telefon: +40 212723941
Fax: +40 21/2060065
Adresă internet: www.rompetrol.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 865 750.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 755 100.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: RAADPFL Craiova – Serviciul achiziții publice și aprovizionare
Adresă: Str. Brestei nr. 129A
Localitate: Craiova
Cod poștal: 200177
Țară: România
E-mail: raadpfl.achizitii@yahoo.ro
Telefon: +40 251/411214
Fax: +40 251/414205
Adresă internet: www.raadpflcraiova.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
13/10/2020