Leveringen - 488801-2020

16/10/2020    S202

Polen-Warschau: Personenwagens

2020/S 202-488801

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Postadres: ul. A. Felińskiego 2B
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 01-513
Land: Polen
Contactpersoon: Jacek Wielkopolanin
E-mail: przetargi.ias.warszawa@mf.gov.pl
Telefoon: +48 225618018
Fax: +48 225618394
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.mazowieckie.kas.gov.pl
Adres van het kopersprofiel: http://www.mazowieckie.kas.gov.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup 32 sztuk środków transportu

Referentienummer: PN/29/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34110000 Personenwagens
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup 32 sztuk środków transportu dla Izby Administracji Skarbowej w Warszawie:

1) część I – dostawa 8 szt. samochodów;

2) część II – dostawa 8 szt. samochodów;

3) część III – dostawa 8 szt. samochodów;

4) część IV – dostawa 8 szt. samochodów.

2. Środki transportu myszą spełniać wymagania wg Europejskiego Standardu Emisji Spalin Euro 6.2.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach:

— nr 1 do SIWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – część I”,

— nr 1 do SIWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – część II”,

— nr 2 do SIWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – część III”,

— nr 2 do SIWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – część IV”.

4. Dostawa i odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi do poszczególnych siedzib jednostek organizacyjnych – wskazanych w załączniku nr 1 do umowy.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 3 902 439.02 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część I – dostawa 8 szt. samochodów

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34110000 Personenwagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dostawa i odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi do poszczególnych siedzib jednostek organizacyjnych – wskazanych w załączniku nr 1 do umowy.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest zakup 8 szt. samochodów.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kryterium gwarancji udzielonej na podzespoły mechaniczne i elektryczne / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Kryterium gwarancji udzielonej na powłokę lakierniczą / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Napęd 4 x 4 / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Moc silnika / Weging: 15
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający w ramach prawa opcji przewiduje możliwość zwiększenia liczby pojazdów w części I – o nie więcej niż 2 samochody.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część II – dostawa 8 szt. samochodów

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34110000 Personenwagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dostawa i odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi do poszczególnych siedzib jednostek organizacyjnych – wskazanych w załączniku nr 1 do umowy.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest zakup 8 szt. samochodów.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kryterium gwarancji udzielonej na podzespoły mechaniczne i elektryczne / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Kryterium gwarancji udzielonej na powłokę lakierniczą / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Napęd 4 x 4 / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Moc silnika / Weging: 15
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający w ramach prawa opcji przewiduje możliwość zwiększenia liczby pojazdów w części II – o nie więcej niż 2 samochody.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część III – dostawa 8 szt. samochodów

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34110000 Personenwagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dostawa i odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi do poszczególnych siedzib jednostek organizacyjnych – wskazanych w załączniku nr 1 do umowy.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest zakup 8 szt. samochodów.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kryterium gwarancji udzielonej na podzespoły mechaniczne i elektryczne / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Kryterium gwarancji udzielonej na powłokę lakierniczą / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Napęd 4 x 4 / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Moc silnika / Weging: 15
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający w ramach prawa opcji przewiduje możliwość zwiększenia liczby pojazdów w części III – o nie więcej niż 2 samochody.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część IV – dostawa 8 szt. samochodów

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34110000 Personenwagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dostawa i odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi do poszczególnych siedzib jednostek organizacyjnych – wskazanych w załączniku nr 1 do umowy.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest zakup 8 szt. samochodów.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kryterium gwarancji udzielonej na podzespoły mechaniczne i elektryczne / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Kryterium gwarancji udzielonej na powłokę lakierniczą / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Napęd 4 x 4 / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Moc silnika / Weging: 15
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający w ramach prawa opcji przewiduje możliwość zwiększenia liczby pojazdów w części IV – o nie więcej niż 2 samochody.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 140-344277
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Część I – dostawa 8 szt. samochodów

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Waro Sp. z o.o.
Postadres: Warszawska 158
Plaats: Bielsko-Biała
NUTS-code: PL225 Bielski
Postcode: 43-300
Land: Polen
E-mail: przetargi@waro-hyundai.pl
Telefoon: +48 501810989
Internetadres: www.waro-hyundai.pl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 650 406.50 PLN
Laagste offerte: 627 791.00 PLN / Hoogste offerte: 1 200 000.00 PLN meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: II
Benaming:

Część II – dostawa 8 szt. samochodów

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Waro Sp. z o.o.
Postadres: Warszawska 158
Plaats: Bielsko-Biała
NUTS-code: PL225 Bielski
Postcode: 43-300
Land: Polen
E-mail: przetargi@waro-hyundai.pl
Telefoon: +48 501810989
Internetadres: www.waro-hyundai.pl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 650 406.50 PLN
Laagste offerte: 627 792.00 PLN / Hoogste offerte: 1 200 000.00 PLN meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: III
Benaming:

Część III – dostawa 8 szt. samochodów

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Zdunek Premium Sp. z o.o.
Postadres: Miałki Szlak 43/45
Plaats: Gdańsk
NUTS-code: PL634 Gdański
Postcode: 80-717
Land: Polen
E-mail: przetargi@zdunek.pl
Telefoon: +48 570867035
Internetadres: www.bmw-zdunek.pl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 756 097.56 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 160 000.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: IV
Benaming:

Część IV – dostawa 8 szt. samochodów

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Zdunek Premium Sp. z o.o.
Postadres: Miałki Szlak 43/45
Plaats: Gdańsk
NUTS-code: PL634 Gdański
Postcode: 80-717
Land: Polen
E-mail: przetargi@zdunek.pl
Telefoon: +48 570867035
Internetadres: www.bmw-zdunek.pl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 845 528.45 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 999 200.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolnia@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Wniesienie odwołania na tym etapie postępowania przysługuje wykonawcy w terminie 10 dni:

1) od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia –jeżeli zostały przesłane w formie elektronicznej lub faxem albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) wobec treści ogłoszenia i treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

3) wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i pkt 2, licząc od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020