Leveringen - 488809-2020

16/10/2020    S202

Roemenië-Timișoara: Laboratoriumreagentia

2020/S 202-488809

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” Timișoara
Nationaal identificatienummer: 2487647
Postadres: Str. Gheorghe Adam nr. 13
Plaats: Timișoara
NUTS-code: RO424 Timiş
Postcode: 300310
Land: Roemenië
Contactpersoon: Florin Iacobescu
E-mail: achizitii_vbabes@yahoo.com
Telefoon: +40 751145434
Fax: +40 256207735
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.spitalul-vbabes-tm.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Achiziție reactivi/consumabile pentru extracția, amplificarea și detecția în timp real a virusului 2019-nCoV, compatibile cu sistemul RT-qPCR Exicycler Bioneer

Referentienummer: 2487647_2020_PAAPD1146899
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33696500 Laboratoriumreagentia
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 621 340.00 RON
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424 Timiş

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 150-367174

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 7162
Benaming:

Acord cadru reactivi/consumabile pentru extractia, amplificarea si detectia in timp real a virusului 2019-nCoV compatibile cu sistemul RT-qPCR EXICYCLER BIONEER

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: PRAXIS MEDICA
Nationaal identificatienummer: RO 14530570
Postadres: Strada Rufeni, Nr. 8A
Plaats: Iasi
NUTS-code: RO213 Iaşi
Postcode: 700304
Land: Roemenië
E-mail: office@praxismedica.ro
Telefoon: +40 232206030
Fax: +40 232235994
Internetadres: www.praxismedica.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 11 388 000.00 RON
Laagste offerte: 11 388 000.00 RON / Hoogste offerte: 11 388 000.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 7959
Benaming:

Contract subsecvent nr. 1

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/10/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: PRAXIS MEDICA
Nationaal identificatienummer: RO 14530570
Postadres: Strada Rufeni, Nr. 8A
Plaats: Iasi
NUTS-code: RO213 Iaşi
Postcode: 700304
Land: Roemenië
E-mail: office@praxismedica.ro
Telefoon: +40 232206030
Fax: +40 232235994
Internetadres: www.praxismedica.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 621 340.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 621 340.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020