Leveringen - 488867-2020

16/10/2020    S202

Polen-Nowy Dwór Mazowiecki: Gasvormige brandstoffen

2020/S 202-488867

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: AMW Sinevia Sp. z o.o.
Nationaal identificatienummer: SVA/U/4620-20/2020
Postadres: ul. Paderewskiego 6
Plaats: Nowy Dwór Mazowiecki
NUTS-code: PL912 Warszawski wschodni
Postcode: 05-100
Land: Polen
Contactpersoon: 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Paderewskiego 6
E-mail: sylwia.nowakowska@amwsinevia.pl
Telefoon: +48 227753889
Fax: +48 221012100/01/02/03
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.amwsinevia.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

SVA/U/4620-20/2020: Kompleksowa dostawa i sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) do budynku kotłowni jednostek wojskowych. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na IV części.

Referentienummer: SVA/U/4620-20/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09120000 Gasvormige brandstoffen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest: kompleksowa dostawa i sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) do budynku kotłowni jednostek wojskowych. Zamawiający podzielił zamówienie na cztery części, tj.:

1) część zamówienia nr I – kompleksowa dostawa i sprzedaż do budynku kotłowni jednostki wojskowej w miejscowości: Borzęcin Duży, ul. Spacerowa 85,

2) część zamówienia nr II – kompleksowa dostawa i sprzedaż do budynku kotłowni nr 33 jednostki wojskowej 4226 Skład Pilawa, ul. Wojska Polskiego oraz do budynku kotłowni nr 2 jednostki wojskowej 4226 Skład Pilawa, ul. Wojska Polskiego,

3) część zamówienia nr III – kompleksowa dostawa i sprzedaż do budynku kotłowni jednostki wojskowej w m. Warszawa, ul. Kajakowa 8 oraz do budynku kotłowni jednostki wojskowej w m. Warszawa, ul. Marsa 110,

4) część zamówienia nr IV – Kompleksowa dostawa i sprzedaż do budynku kotłowni jednostki wojskowej w m. Zegrze Południowe, ul. Warszawska 22.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 998 353.88 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kompleksowa dostawa i sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) do budynku kotłowni jednostki wojskowej w miejscowości: Borzęcin Duży, ul. Spacerowa 85.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
65210000 Gasdistributie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Borzęcin Duży, ul. Spacerowa 85

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zamawiający informuje, iż paliwo gazowe jest do celów opałowych i podlega akcyzie zgodnie ze stawką określoną w ustawie o podatku akcyzowym art. 89 ust. 1 pkt 13.

Wskazane zużycie w załączniku nr 8.1 do SIWZ – wzór Formularza cenowego ma jedynie charakter orientacyjny, służący porównaniu ofert, i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu ziemnego w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie z tytułu niepobrania przez Zamawiającego podanej orientacyjnej ilości gazu.

Rozliczenie zobowiązań wynikających z tytułu sprzedaży gazu ziemnego odbywać się będzie według wskazań układów pomiarowych.Prognozowana ilość paliwa gazowego (na okres 24 miesięcy): 1 422 728 kWh, taryfa – W5.1.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający przewiduje prawo opcji dotyczące możliwości niezrealizowania do 50 % zakresu przedmiotu umowy określonego w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy lub możliwość zwiększenia do 50 % zakresu przedmiotu umowy określonego w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy. Realizacja postanowienia określonego w zdaniu poprzedzającym nastąpi w sytuacji wystąpienia stosownych potrzeb ujawnionych po stronie Zamawiającego, w tym wynikających z warunków atmosferycznych.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kompleksowa dostawa i sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) do budynku kotłowni nr 33 jednostki wojskowej 4226 Skład Pilawa, ul. Wojska Polskiego oraz do budynku kotłowni nr 2

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
65200000 Gasdistributie en aanverwante diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Jednostka Wojskowa 4226 Skład Pilawa, ul. Wojska Polskiego

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zamawiający informuje, iż paliwo gazowe jest do celów opałowych i podlega akcyzie zgodnie ze stawką określoną w ustawie o podatku akcyzowym art. 89 ust. 1 pkt 13. Wskazane zużycie w załączniku nr 8.2a i 8.2b do SIWZ – wzory Formularzy cenowych maja jedynie charakter orientacyjny, służący porównaniu ofert, i w żadnym wypadku nie stanowią ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu ziemnego w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie z tytułu niepobrania przez Zamawiającego podanej orientacyjnej ilości gazu.

Rozliczenie zobowiązań wynikających z tytułu sprzedaży gazu ziemnego odbywać się będzie według wskazań układów pomiarowych. Prognozowana ilość paliwa gazowego (na okres 24 miesięcy): Bud. 33 – 816 814 kWh, taryfa – W5.1.; Bud. 2 -1 206 374 kWh, taryfa – W5.1.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający przewiduje prawo opcji dotyczące możliwości niezrealizowania do 50 % zakresu przedmiotu umowy określonego w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy lub możliwość zwiększenia do 50 % zakresu przedmiotu umowy określonego w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy. Realizacja postanowienia określonego w zdaniu poprzedzającym nastąpi w sytuacji wystąpienia stosownych potrzeb ujawnionych po stronie Zamawiającego, w tym wynikających z warunków atmosferycznych.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kompleksowa dostawa i sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) do budynku kotłowni jednostki wojskowej w m. Warszawa, ul. Kajakowa 8, do budynku kotłowni jednostki wojskowej, ul.Marsa 110

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
65200000 Gasdistributie en aanverwante diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Warszawa, ul. Kajakowa 8, Warszawa, ul. Marsa 110

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zamawiający informuje, iż paliwo gazowe jest do celów opałowych i podlega akcyzie zgodnie ze stawką określoną w ustawie o podatku akcyzowym art. 89 ust. 1 pkt 13.

Wskazane zużycie w załączniku nr 8.3a i 8.3b do SIWZ – wzory Formularzy cenowych mają jedynie charakter orientacyjny, służący porównaniu ofert, i w żadnym wypadku nie stanowią ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu ziemnego w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie z tytułu niepobrania przez Zamawiającego podanej orientacyjnej ilości gazu. Rozliczenie zobowiązań wynikających z tytułu sprzedaży gazu ziemnego odbywać się będzie według wskazań układów pomiarowych. Prognozowana ilość paliwa gazowego (na okres 24 miesięcy): Warszawa, ul. Kajakowa 8 – 4 451 086 kWh, taryfa – W6A.1. Warszawa, ul. Marsa 110 – 12 102 480 kWh, taryfa – W6A.1

Zamawiający informuje, że podlega zwolnieniu z podatku akcyzowego na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający przewiduje prawo opcji dotyczące możliwości niezrealizowania do 50 % zakresu przedmiotu umowy określonego w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy lub możliwość zwiększenia do 50 % zakresu przedmiotu umowy określonego w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy. Realizacja postanowienia określonego w zdaniu poprzedzającym nastąpi w sytuacji wystąpienia stosownych potrzeb ujawnionych po stronie Zamawiającego, w tym wynikających z warunków atmosferycznych.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kompleksowa dostawa i sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) do budynku kotłowni jednostki wojskowej w m. Zegrze Południowe, ul. Warszawska 22

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
65200000 Gasdistributie en aanverwante diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zegrze Południowe, ul. Warszawska 22

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zamawiający informuje, iż paliwo gazowe jest do celów opałowych i podlega akcyzie zgodnie ze stawką określoną w ustawie o podatku akcyzowym art. 89 ust. 1 pkt 13. Wskazane zużycie w załączniku nr 8.4 do SIWZ – wzór Formularza cenowego ma jedynie charakter orientacyjny, służący porównaniu ofert, i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu ziemnego w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie z tytułu niepobrania przez Zamawiającego podanej orientacyjnej ilości gazu.

Rozliczenie zobowiązań wynikających z tytułu sprzedaży gazu ziemnego odbywać się będzie według wskazań układów pomiarowych. Prognozowana ilość paliwa gazowego (na okres 24 miesięcy): 4 982 590 kWh, taryfa – W6A.1.

Zamawiający informuje, że podlega zwolnieniu z podatku akcyzowego na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający przewiduje prawo opcji dotyczące możliwości niezrealizowania do 50 % zakresu przedmiotu umowy określonego w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy lub możliwość zwiększenia do 50 % zakresu przedmiotu umowy określonego w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy. Realizacja postanowienia określonego w zdaniu poprzedzającym nastąpi w sytuacji wystąpienia stosownych potrzeb ujawnionych po stronie Zamawiającego, w tym wynikających z warunków atmosferycznych.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 130-318775
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Kompleksowa dostawa i sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) do budynku kotłowni jednostki wojskowej w miejscowości: Borzęcin Duży, ul. Spacerowa 85

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: PGNIG Obrót Detaliczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Postadres: ul. Jana Kazimierza, nr 3
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 01-248
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 263 614.37 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 179 716.11 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Kompleksowa dostawa i sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) do budynku kotłowni nr 33 jednostki wojskowej 4226 Skład Pilawa, ul. Wojska Polskiego oraz do budynku kotłowni nr 2

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: PGNIG Obrót Detaliczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Postadres: ul. Jana Kazimierza, nr 3
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 01-248
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 374 609.49 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 257 062.26 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Kompleksowa dostawa i sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) do budynku kotłowni jednostki wojskowej w m. Warszawa, ul. Kajakowa 8,do budynku kotłowni jednostki wojskowej, ul. Marsa 110

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: PGNIG Obrót Detaliczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Postadres: ul. Jana Kazimierza, nr 3,
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 01-248
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 856 200.23 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 961 480.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 4
Benaming:

Kompleksowa dostawa i sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) do budynku kotłowni jednostki wojskowej w m. Zegrze Południowe, ul. Warszawska 22

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: PGNIG Obrót Detaliczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Postadres: ul. Jana Kazimierza, nr 3
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 01-248
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 871 297.88 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 600 095.51 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Internetadres: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Internetadres: http://uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020