Leveringen - 488868-2020

16/10/2020    S202

România-Bucureşti: Autovehicule

2020/S 202-488868

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Inspectia de stat pentru controlul cazanelor, recipientelor sub presiune și instalațiilor de ridicat – ISCIR
Număr naţional de înregistrare: 9731330
Adresă: Str. Sfântul Elefterie nr. 47-49
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 050524
Țară: România
Persoană de contact: Beatrice Dinu
E-mail: issa@iscir.ro
Telefon: +40 214119760/61
Fax: +40 214100019
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.iscir.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Organ de specialitate al administraţiei centrale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Achiziție autovehicule

Număr de referinţă: 973133020204
II.1.2)Cod CPV principal
34100000 Autovehicule
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Achiziția unui număr de 15 (cincisprezece) autovehicule noi, nerulate, conform cerințelor din caietul de sarcini.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Livrarea autovehiculelor se va efectua la sediul central al beneficiarului din municipiul Bucuresti, adresa: Str. Sfântul Elefterie nr. 47-49, sector 5.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achiziție autovehicule noi, nerulate, tip SUV, tracțiune 4x4(4WD).

Caracteristici tehnice – conform caietului de sarcini.

Termen livrare – maximum 90 de zile de la semnarea contractului.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Valoarea cea mai mică a emisiilor CO2 în ciclu mixt (Vco2) - g/km / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: Valoarea consumului de combustibil în ciclu mixt (Vcc) măsurabilă în litri/100 km. / Pondere: 5
Prețul - Pondere: 90
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2020/S 115-278740
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
13/10/2020