Leveringen - 488873-2020

16/10/2020    S202

România-Bucureşti: Unităţi mobile de intervenţie

2020/S 202-488873

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
Număr naţional de înregistrare: RO 4203997
Adresă: Str. Banu Dumitrache nr. 46
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 032572
Țară: România
Persoană de contact: Aurel Stan
E-mail: achizitiipublice@igsu.ro
Telefon: +40 212086150
Fax: +40 212084546
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.igsu.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Ordine și siguranță publică

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Container pirotehnic

Număr de referinţă: 4203997/2020/TXIIIp5
II.1.2)Cod CPV principal
34221100 Unităţi mobile de intervenţie
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Container pirotehnic – termenul-limită în care autoritatea contractantă va răspunde in mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificare/informații suplimentare: în a 10-a zi înainte de termenul-limita de depunere a ofertelor. Numărul de zile pana la care se pot solicita clarificări înainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Oferta cea mai scăzută: 19 237 500.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 19 237 500.00 RON luată în considerare
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Conform caietului de sarcini.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Container pirotehnic. Cantități estimate acord-cadru: minimum 10-maximum 25 complete.

Cantități estimate contract subsecvent: minimum 1-maximum 10 complete.

Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent: 10 cpl. x 955 360,00 RON fără TVA/cpl. = 9 553 600,00 RON fără TVA.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Factor tehnic. / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Finanțarea se poate face din fonduri bugetare și/sau din fonduri europene nerambursabile.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2020/S 051-120579
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 118194
Titlu:

Acord-cadru – Container pirotehnic

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
12/10/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Deltamed
Număr naţional de înregistrare: RO 9434372
Adresă: Str. Ferma 8, Hala 20-21
Localitate: Gilău
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 407310
Țară: România
E-mail: seap@deltamed.ro
Telefon: +40 735307666
Fax: +40 264371569
Adresă internet: www.deltamed.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 23 884 000.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 19 237 500.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 19 237 500.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea
Este probabil să se recurgă la subcontractarea contractului
Valoare sau proporţie care este probabil să fie subcontractată unor terţi
Procent: 3 %
Descriere succintă a părţii din contract care urmează să fie subcontractată:

Servicii de mentenanță pentru semiremorca Marca Krone tip Profi Liner BS, în perioada de garanție și post-garanție în unitate de service autorizată.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
13/10/2020