Leveringen - 488878-2020

16/10/2020    S202

Kroatië-Zagreb: Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)

2020/S 202-488878

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Institut Ruđer Bošković
Nationaal identificatienummer: 69715301002
Postadres: Bijenička cesta 54
Plaats: Zagreb
NUTS-code: HR041 Grad Zagreb
Postcode: 10000
Land: Kroatië
Contactpersoon: Anita Nekić Graovac, Iveta Sekereš
E-mail: anekic@irb.hr
Telefoon: +385 14561121/+385 14561194
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.irb.hr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Znanstveno-istraživačka djelatnost

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sustavi za depoziciju za strukturni projekt OZIP

Referentienummer: 175
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38000000 Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Sustavi za depoziciju.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38000000 Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR041 Grad Zagreb
Voornaamste plaats van uitvoering:

Institut Ruđer Bošković, Bijenička cesta 54, Zagreb.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sustavi za depoziciju

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Brzina ispumpavanja komore, postizanje vakuuma od 10-8 mbar (kod točke 1.2 Vakuumske pumpe i mjerači vakuuma) / Weging: 7
Kwaliteitscriterium - Naam: Preciznost kontrole plinova (kod točke 1.5 Plinovi) / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Mogućnost inklinacije nosača uzoraka prema osima magnetrona (za ostvarivanje tzv. depozicije pri malom kutu upada čestica / Weging: 1
Kwaliteitscriterium - Naam: Ionski izvor za čišćenje (sputteriranje) podloga/uzoraka te za tzv. ionski potpomognutu depoziciju (in-situ Ar etching) / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: In-situ uvođenje maski iznad podloga za precizno oblikovanje geometrije filma / Weging: 2
Kwaliteitscriterium - Naam: Fleksibilna orijentacija/pozicija 2 katode/magnetrona – za tzv. off-axis depozicije / Weging: 2
Kwaliteitscriterium - Naam: Opcija hlađenja podloge nosača uzoraka tekućim dušikom / Weging: 2
Kwaliteitscriterium - Naam: Jamstvo / Weging: 8
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Otvorene znanstvene infrastrukturne platforme za inovativne primjene u gospodarstvu i društvu (O-ZIP) KK.01.1.1.11

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 134-329029
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Sustavi za depoziciju za strukturni projekt OZIP

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Naručitelj nadopunjuje točku 2.2. DON-a sa sljedećim paragrafom:

Predmet nabave nije podijeljen po grupama ili dijelovima predmeta nabave jer predstavlja funkcionalno tehnološku cjelinu.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postadres: Koturaška cesta 43/IV
Plaats: Zagreb
Postcode: 10000
Land: Kroatië
E-mail: dkom@dkom.hr
Telefoon: +385 14559930
Fax: +385 14559933
Internetadres: www.dkom.hr
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020