Leveringen - 488918-2020

16/10/2020    S202

Polen-Łódź: Computeruitrusting en -benodigdheden

2020/S 202-488918

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uniwersytet Łódzki
Nationaal identificatienummer: PL 724-000-32-43
Postadres: ul. Narutowicza 68
Plaats: Łódź
NUTS-code: PL711 Miasto Łódź
Postcode: 90-136
Land: Polen
Contactpersoon: Łukasz Pawelczyk
E-mail: przetargi@uni.lodz.pl
Telefoon: +48 426354287
Fax: +48 426354326
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.uni.lodz.pl
Adres van het kopersprofiel: http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/profil-nabywcy
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa komputerów, notebooków i monitorów dla Uniwersytetu Łódzkiego

Referentienummer: 66/ZP/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 229 308.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa zestawów komputerowych z systemem operacyjnym

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30211400 Computerconfiguraties
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711 Miasto Łódź
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa zestawów komputerowych bez systemu operacyjnego

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30211400 Computerconfiguraties
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711 Miasto Łódź
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa notebooków

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213100 Draagbare computers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711 Miasto Łódź
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa monitorów

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30231300 Beeldschermen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711 Miasto Łódź

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 143-351428

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 66/ZP/2020
Perceel nr.: 1
Benaming:

Dostawa zestawów komputerowych z systemem operacyjnym

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Arete S.c.
Nationaal identificatienummer: 7271036947
Postadres: Mokra 25/52
Plaats: Łódź
NUTS-code: PL711 Miasto Łódź
Postcode: 91-034
Land: Polen
E-mail: arete@aretepc.pl
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 211 260.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 247 691.25 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 66/ZP/2020
Perceel nr.: 2
Benaming:

Dostawa zestawów komputerowych bez systemu operacyjnego

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Arete S.c.
Nationaal identificatienummer: 7271036947
Postadres: Mokra 25/52
Plaats: Łódź
NUTS-code: PL711 Miasto Łódź
Postcode: 91-034
Land: Polen
E-mail: arete@aretepc.pl
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 186 250.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 199 567.50 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 66/ZP/2020
Perceel nr.: 3
Benaming:

Dostawa notebooków

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Arete S.c.
Nationaal identificatienummer: 727-001-86-34
Postadres: Mokra 25/52
Plaats: Łódź
NUTS-code: PL711 Miasto Łódź
Postcode: 91-034
Land: Polen
E-mail: arete@aretepc.pl
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 192 084.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 224 905.50 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 66/ZP/2020
Perceel nr.: 4
Benaming:

Dostawa monitorów

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Arete S.c.
Nationaal identificatienummer: 727-001-86-34
Postadres: Mokra 25/52
Plaats: Łódź
NUTS-code: PL711 Miasto Łódź
Postcode: 91-034
Land: Polen
E-mail: aretepc@aretepc.pl
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 25 060.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 26 229.75 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020