Leveringen - 488933-2020

16/10/2020    S202

Tsjechië-Praag: Carrouselsystemen

2020/S 202-488933

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Česká republika - Generální finanční ředitelství
Nationaal identificatienummer: 72080043
Postadres: Lazarská 15/7
Plaats: Praha 1
NUTS-code: CZ01 Praha
Postcode: 117 22
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Mgr. Karolína Lacková, DiS.
E-mail: Karolina.Lackova@fs.mfcr.cz
Telefoon: +420 296854443
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.financnisprava.cz
Adres van het kopersprofiel: https://nen.nipez.cz/profil/gfrnen
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: finanční správa

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rotomaty pro ÚzP v Chrudimi

Referentienummer: 25/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39132400 Carrouselsystemen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 934 000.00 CZK
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ053 Pardubický kraj

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 148-362574

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/10/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: KASYS s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 46882481
Postadres: Guldenerova 562/9
Plaats: Plzeň
NUTS-code: CZ032 Plzeňský kraj
Postcode: 326 00
Land: Tsjechië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 934 000.00 CZK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020