Leveringen - 488967-2020

16/10/2020    S202

Tsjechië-Pardubice: Dieselbrandstof (0,2)

2020/S 202-488967

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Nationaal identificatienummer: 00085031
Postadres: Doubravice 98
Plaats: Pardubice
NUTS-code: CZ053 Pardubický kraj
Postcode: 533 53
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Bc. Kamila Filípková
E-mail: kamila.filipkova@suspk.cz
Telefoon: +420 602283872
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.suspk.cz/
Adres van het kopersprofiel: https://www.ezak.suspk.cz/
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dodávka pohonných hmot - motorové nafty do nadzemních nádrží

Referentienummer: 3.Q 2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09134210 Dieselbrandstof (0,2)
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 5 265 440.81 CZK
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ053 Pardubický kraj

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 108-262609

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/07/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Čepro, a.s.
Nationaal identificatienummer: 60193531
Postadres: Dělnická 213/12
Plaats: Praha 7 - Holešovice
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha
Postcode: 170 00
Land: Tsjechië
E-mail: ceproas@ceproas.cz
Internetadres: https://www.ceproas.cz/
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 422 400.00 CZK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/07/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Čepro, a.s.
Nationaal identificatienummer: 60193531
Postadres: Dělnická 213/12
Plaats: Praha 7 - Holešovice
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha
Postcode: 170 00
Land: Tsjechië
E-mail: ceproas@ceproas.cz
Internetadres: https://www.ceproas.cz/
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 212 293.80 CZK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/08/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Čepro, a.s.
Nationaal identificatienummer: 60193531
Postadres: Dělnická 213/12
Plaats: Praha 7 - Holešovice
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha
Postcode: 170 00
Land: Tsjechië
E-mail: ceproas@ceproas.cz
Internetadres: https://www.ceproas.cz/
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 211 663.48 CZK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/08/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Čepro, a.s.
Nationaal identificatienummer: 60193531
Postadres: Dělnická 213/12
Plaats: Praha 7 - Holešovice
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha
Postcode: 170 00
Land: Tsjechië
E-mail: ceproas@ceproas.cz
Internetadres: https://www.ceproas.cz/
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 210 736.76 CZK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Čepro, a.s.
Nationaal identificatienummer: 60193531
Postadres: Dělnická 213/12
Plaats: Praha 7 - Holešovice
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha
Postcode: 170 00
Land: Tsjechië
E-mail: ceproas@ceproas.cz
Internetadres: https://www.ceproas.cz/
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 202 698.60 CZK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020