Leveringen - 488970-2020

16/10/2020    S202

Nederland-Alkmaar: Beschermende en veiligheidskleding

2020/S 202-488970

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stadswerk 072 nv
Nationaal identificatienummer: 30562039
Postadres: Herculesstraat 71
Plaats: Alkmaar
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 1812 PE
Land: Nederland
Contactpersoon: Jennifer Hakkert
E-mail: aanbesteden@unitedquality.nl
Telefoon: +31 641087825
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.stadswerk072.nl
Adres van het kopersprofiel: https://www.stadswerk072.nl/inkoop-en-aanbestedingsbeleid/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering van bedrijfskleding

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35113400 Beschermende en veiligheidskleding - UB02 - FF01
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Levering van bedrijfskleding voor medewerkers in de groenvoorziening, de afvalinzameling en andere diensten en bijbehorende dienstverlening.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 233 374.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
NUTS-code: NL32 Noord-Holland
NUTS-code: NL328 Alkmaar en omgeving
Voornaamste plaats van uitvoering:

Alkmaar.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie leidraad.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwalitatieve gunningscriteria / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Optie tot eenzijdige verlenging door de opdrachtgever van tweemaal maximaal twee jaar.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 094-223853
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Levering van bedrijfskleding

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Heigo Nederland bv
Nationaal identificatienummer: 09067076
Postadres: Industrieweg Oost 28
Plaats: Elst
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 6662 NE
Land: Nederland
E-mail: tender@heigo.nl
Telefoon: +31 481364111
Fax: +31 481364100
Internetadres: http://www.heigo.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 233 374.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar
Postadres: Postbus 251
Plaats: Alkmaar
Postcode: 1800 BG
Land: Nederland
E-mail: info@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883616100
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zie leidraad.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020