Leveringen - 489006-2020

16/10/2020    S202

Nederland-Leeuwarden: Anorganische chemische basisproducten

2020/S 202-489006

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Wetterskip Fryslan
Nationaal identificatienummer: 01174741
Postadres: Fryslânplein 3
Plaats: Leeuwarden
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 8914 BZ
Land: Nederland
Contactpersoon: Kristian de Jong
E-mail: kdejong1@wetterskipfryslan.nl
Telefoon: +31 582922286
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.wetterskipfryslan.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=145094
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Waterschap

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

WFRL-11-16700 IJzerzouten

Referentienummer: WFRL-11-16700
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
24310000 Anorganische chemische basisproducten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze Opdracht betreft het leveren van:

— perceel 1: ijzersulfaat voor de zuiveringen (vast, minimaal 18 gew.% Fe),

— perceel 2: ijzerchloride voor de zuiveringen (vloeibaar, minimaal 40 gew.% opl. FeCl3) (duurzame ijzerchloride, lagere GER-waarde),

— perceel 3: ijzerchloride voor de slibontwateringsinstallatie en de RWZI Franeker (vloeibaar, minimaal 40 gew.% opl. FeCl3) (reguliere ijzerchloride).

De Opdrachtgever heeft als doel per perceel een raamovereenkomst af te sluiten met een dienstverlener voor de levering van IJzersulfaat en IJzerchloride voor de duur van twee jaar met een optionele verlenging van twee maal één jaar, onder dezelfde voorwaarden.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 160 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

IJzersulfaat voor de zuiveringen

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24310000 Anorganische chemische basisproducten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Beheergebied Wetterskip Fryslân.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Levering van: ijzersulfaat voor de zuiveringen (vast, minimaal 18 gew.% Fe).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Digitale bestelomgeving / Weging: 12
Kwaliteitscriterium - Naam: Duurzaamheid / Weging: 18
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

IJzerchloride voor de zuiveringen

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24310000 Anorganische chemische basisproducten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Beheergebied Wetterskip Fryslân.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Levering van: ijzerchloride voor de zuiveringen (vloeibaar, minimaal 40 gew.% opl. FeCl3) (duurzame ijzerchloride, lagere GER-waarde).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Digitale bestelomgeving / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Duurzaamheid / Weging: 20
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

IJzerchloride voor de slibontwateringsinstallatie en de RWZI Franeker

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24310000 Anorganische chemische basisproducten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Beheergebied Wetterskip Fryslân.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Levering van: ijzerchloride voor de slibontwateringsinstallatie en de RWZI Franeker (vloeibaar, minimaal 40 gew.% opl. FeCl3) (reguliere ijzerchloride).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Digitale bestelomgeving / Weging: 12
Kwaliteitscriterium - Naam: Duurzaamheid / Weging: 18
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 108-261275
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

IJzersulfaat voor de zuiveringen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Melspring International bv
Plaats: Velp
NUTS-code: NL NEDERLAND
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 65 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

IJzerchloride voor de zuiveringen

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

IJzerchloride voor de slibontwateringsinstallatie en de RWZI Franeker

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Nouryon Industrial Chemicals bv
Plaats: Amersfoort
NUTS-code: NL NEDERLAND
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 095 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Nederland
Plaats: Leeuwarden
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020