Leveringen - 489011-2020

16/10/2020    S202

Kroatië-Samobor: Multimedia-uitrusting

2020/S 202-489011

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Javna ustanova Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje
Nationaal identificatienummer: 11528798664
Postadres: Slani Dol 1
Plaats: Samobor
NUTS-code: HR042 Zagrebačka županija
Postcode: 10430
Land: Kroatië
Contactpersoon: Lovorka Jakopec
E-mail: motrocak@apsolon.com
Telefoon: +385 13327660
Fax: +385 13327661
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.pp-zumberak-samoborsko-gorje.hr
Adres van het kopersprofiel: www.pp-zumberak-samoborsko-gorje.hr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Unutrašnje uređenje - Posjetiteljski centar Sošice

Referentienummer: JN001/20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32322000 Multimedia-uitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmet nabave je opremanje i uređenje Centar za posjetitelje „Sošice - Zeleni Vugel” sve sukladno Troškovniku prema suvremenim standardima kako bi zadovoljili potrebe buduće namjene, a naročito u pogledu korištenja multimedijalnih pomagala i IT tehnologije u prostorijama namijenjenim za predavanja i stručne prezentacije. Uređenje izložbenog postava tematski obuhvaća sve prirodne i kulturne vrijednosti koje se nalaze na području Parka. Interpretiraju se specifične i zaštićene vrste ali i općenito vrijednosti parkovne bioraznolikosti u svrhu približavanja vrijednosti Parka budućim posjetiteljima. Od ponuditelja/ugovaratelja se očekuje aktivno surađivanje s ugovarateljem iz postupka Nadzor implementacije projekta unutrašnjeg uređenja (JN 002/20) te međusobna koordinacija tijekom cijelog trajanja ugovora do potpunog izvršenja unutarnjeg uređenja u skladu s Projektnom dokumentacijom.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32322000 Multimedia-uitrusting
32321200 Audiovisuele uitrusting
79823000 Drukkerij- en afleveringsdiensten
92521100 Diensten voor museumexposities
39133000 Uitstalkasten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR042 Zagrebačka županija
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sošice k.č.br. 1647, k.o. Sošice, prostor budućeg Centar za posjetitelje „Sošice - Zeleni Vugel”.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmet nabave je opremanje i uređenje Centar za posjetitelje „Sošice - Zeleni Vugel” sve sukladno Troškovniku prema suvremenim standardima kako bi zadovoljili potrebe buduće namjene, a naročito u pogledu korištenja multimedijalnih pomagala i IT tehnologije u prostorijama namijenjenim za predavanja i stručne prezentacije. Uređenje izložbenog postava tematski obuhvaća sve prirodne i kulturne vrijednosti koje se nalaze na području Parka. Interpretiraju se specifične i zaštićene vrste ali i općenito vrijednosti parkovne bioraznolikosti u svrhu približavanja vrijednosti Parka budućim posjetiteljima. Od ponuditelja/ugovaratelja se očekuje aktivno surađivanje s ugovarateljem iz postupka Nadzor implementacije projekta unutrašnjeg uređenja (JN 002/20) te međusobna koordinacija tijekom cijelog trajanja ugovora do potpunog izvršenja unutarnjeg uređenja u skladu s Projektnom dokumentacijom.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 2) Iskustvo angažiranih stručnjaka 3) Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku / Weging: 30,00 b 10,00 b
Prijs - Weging: 60,00 b
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Projekt „Posjetiteljski centar Sošice“ KK.06.1.2.01.0015 (Projekt) sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 170-410956
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Unutrašnje uređenje – Posjetiteljski centar Sošice

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postadres: Koturaška cesta 43/IV
Plaats: Zagreb
Postcode: 10000
Land: Kroatië
E-mail: dkom@dkom.hr
Telefoon: +385 14559930
Fax: +385 14559933
Internetadres: www.dkom.hr
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Žalba se izjavljuje u roku od 10 dana, i to od dana:

— objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili Dokumentacije o nabavi,

— objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

— objave izmjene Dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene Dokumentacije o nabavi,

— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene Dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postadres: Koturaška cesta 43/IV
Plaats: Zagreb
Postcode: 10000
Land: Kroatië
E-mail: dkom@dkom.hr
Telefoon: +385 14559930
Fax: +385 14559933
Internetadres: http://dkom.hr/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020