Leveringen - 489011-2020

16/10/2020    S202

Kroatië-Samobor: Multimedia-uitrusting

2020/S 202-489011

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Javna ustanova Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje
Nationaal identificatienummer: 11528798664
Postadres: Slani Dol 1
Plaats: Samobor
NUTS-code: HR042 Zagrebačka županija
Postcode: 10430
Land: Kroatië
Contactpersoon: Lovorka Jakopec
E-mail: motrocak@apsolon.com
Telefoon: +385 13327660
Fax: +385 13327661
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.pp-zumberak-samoborsko-gorje.hr
Adres van het kopersprofiel: www.pp-zumberak-samoborsko-gorje.hr
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Unutrašnje uređenje - Posjetiteljski centar Sošice

Referentienummer: JN001/20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32322000 Multimedia-uitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32322000 Multimedia-uitrusting
32321200 Audiovisuele uitrusting
79823000 Drukkerij- en afleveringsdiensten
92521100 Diensten voor museumexposities
39133000 Uitstalkasten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR042 Zagrebačka županija

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 170-410956

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Unutrašnje uređenje – Posjetiteljski centar Sošice

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020