Leveringen - 489049-2020

16/10/2020    S202

Tsjechië-Praag: Servers

2020/S 202-489049

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Česká zemědělská univerzita v Praze
Nationaal identificatienummer: 60460709
Postadres: Kamýcká 129
Plaats: Praha - Suchdol
NUTS-code: CZ01 Praha
Postcode: 165 00
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Mgr. Iva Mádlová
E-mail: pravni@czu.cz
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.czu.cz
Adres van het kopersprofiel: https://zakazky.czu.cz
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dodávka rozšíření dynamicky škálovatelného výpočetního clusteru a úložné kapacity

Referentienummer: 495
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48820000 Servers
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 10 350 500.00 CZK
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30233141 Redundant Array of Independent Disk (RAID)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ01 Praha

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 145-356534

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 495
Benaming:

Dodávka rozšíření dynamicky škálovatelného výpočetního clusteru a úložné kapacity

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/10/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Total Service, a.s.
Nationaal identificatienummer: 25618067
Postadres: U Uranie 954/18
Plaats: Praha
NUTS-code: CZ01 Praha
Postcode: 170 00
Land: Tsjechië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 500 000.00 CZK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 350 500.00 CZK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020